Professorat


Política de professorat

Aquest curs 2015-2016 s’ha avançat en la voluntat de clarificar les categories de professorat. Fa dos anys es va iniciar amb la contractació dels professors associats. El sistema de selecció dels nous contractats ha estat el concurs i s'ha reservat la via d’urgència únicament per a casos puntuals i de durada no superior al curs acadèmic. En tots dos casos, es comprova que es tracti d’un professional en exercici i s'elimina la possibilitat de convertir aquesta contractació en el contracte predoctoral o en el primer contracte postdoctoral.

La futura incorporació de professorat permanent a la Universitat es farà a través del sistema de tenure-track. Aquest curs s’ha treballat en la definició del nou sistema de captació i de retenció de talent de la UPF que en possibiliti la seva cerca amb procediments oberts, eficients, transparents i d’internacionalització homologables en tots els àmbits de la UPF, tal com es preveu en la Carta Europea de l’Investigador i en el Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors. L’objectiu final és establir una política de reclutament de professorat que reforci i que garanteixi el futur de la Universitat en recerca de qualitat.

D'altra banda, aquest curs ha continuat la disminució del nombre de professors permanents. Les restriccions a la convocatòria de places permanents previstes a les lleis de pressupostos de l’Estat han suposat que el nombre de professors permanents hagi disminuït des del 2013, any en què s’havia arribat a un màxim de 324. A partir d’aquell any el nombre de professors ha disminuït fins arribar als 308 actuals, xifra inferior, fins i tot, als 313 del 2012. Per a l’any 2016, la Llei de pressupostos de l’Estat preveu que es puguin convocar el 100% de les baixes de professorat funcionari i el 50% de les de laboral de l’any anterior. Malgrat les restriccions pressupostàries, la Comissió de Professorat ha aprovat la previsió de places que poden convocar els departaments en els propers cinc anys. Aquest calendari, juntament amb la regulació del sistema de tenure-track com a sistema per a l’accés a places permanents de la Universitat, són les bases per a la renovació del professorat en els propers anys.

 

Estadístiques