11.1. Pressupost d'ingressos 2015

Capítol

%

Capítol III. Taxes, preus públics i altres ingressos

32.071.610,00

25,82

Capítol IV. Transferències corrents

63.068.156,90

50,76

Capítol V. Ingressos patrimonials

4.618.300,00

3,72

Capítol VI. Alienació d'inversions reals

20,00

0,00

Capítol VII. Transferències de capital

24.441.380,00

19,67

Capítol VIII. Actius financers

40.025,00

0,03

Capítol IX. Passius financers

2.025,00

0,00

Total

124.241.516,90

100,00