Sistemes de gestió de la informació

DataWarehouse

El projecte del DataWarehouse es va posar en marxa operativa el curs 2011-2012. En aquesta nova fase del projecte es pretén consolidar-ne el funcionament i la utilització per part de tots els usuaris potencials de la Universitat, donant-li l’impuls necessari perquè esdevingui una de les eines bàsiques en la presa de decisions.

El DataWarehouse és un sistema de gestió de la informació que facilita la captura de les dades dels sistemes operacionals on han estat registrades, el filtrat en funció de les necessitats i l'establiment de les relacions entre els diferents conjunts de dades. Així, aquest sistema permet el control de la gestió de les dades i l'establiment de protocols de tramesa dels informes cap als òrgans de govern de la Universitat, a diferents nivells, i cap a agents externs (Generalitat, ministeri, etc.), amb els quals hi ha compromisos de transparència i d'intercanvi d'informació.

El DataWarehouse esdevindrà així la principal eina proveïdora de dades i d'informació cap a l’exterior i també en l’àmbit intern, habilitant l’establiment de protocols de tramesa dels informes cap als òrgans de govern de la Universitat per a la presa de decisions, i cap a agents externs (Generalitat, ministeri, etc.), amb els quals hi ha compromisos de transparència i d'intercanvi d’informació.

Open Data

El que internacionalment es coneix com a Open Data, o més concretament Linked Open Data, consisteix en una iniciativa adreçada a l’alliberament de dades públiques per posar-les a l’abast de tothom i que, mitjançant aquest procés de compartició de coneixement, les accions futures que es vulguin desenvolupar en qualsevol camp del coneixement es puguin fonamentar en les evidències d’èxit, i també de fracàs, prèviament impulsades arreu del món.

El concepte de Linked Open Data s’ha expandit globalment fonamentalment per l’impuls dels governs, ja que aquests són agents generadors de gran quantitat de dades; però s’ha estès també cap a sectors molt actius com són el de l’educació superior, principalment universitats i centres de recerca, i sectors econòmics amb implantació global. D’aquesta manera, la compartició de dades obertes pot generar noves fonts d’ingressos mitjançant la participació de la universitat en spin-off nascudes de l’aprofitament de les dades obertes de la UPF i compartir-les amb les provinents d’altres institucions. Aquest seria un exemple d’aprofitament.

Ara per ara, aquest portal i la plataforma de gestió disposa de dades institucionals i dades d’estructura, ja que es tracta de les dades que es fan servir per bastir el contingut de productes d’ús intern com són La UPF en xifres i el Sistema d’Informació per a la Direcció, i d’altres externs com per exemple la tramesa de dades institucionals al sistema UNEIX de la Generalitat de Catalunya.

El sistema d'informació per a la direcció (SID)

El Sistema d’Informació per a la Direcció (SID), accessible des del Campus Global de la UPF, integra informació rellevant per a l’anàlisi del funcionament de l’àmbit docent a la UPF i de tots els col·lectius implicats (estudiants i PDI). Aquesta anàlisi proveeix de coneixement el procés de presa de decisions dels diferents nivells de direcció de la Universitat, facultats i centres.

El SID comparteix continguts i objectius amb el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat de les titulacions i és per això que es tracta d’una eina que evoluciona de dinàmicament segons quins siguin els requeriments definits per les agències de qualitat de les titulacions (ANECA i AQU), seguint un continu procés d’adaptació.