11.3. Pressupost de despeses 2015

Capítol

%

Capítol I. Despeses de personal

64.427.016,64

51,86

Capítol II. Despeses corrents en béns i serveis

27.288.992,76

21,96

Capítol III. Despeses financeres

702.500,00

0,57

Capítol IV. Transferències corrents

5.777.615,43

4,65

Capítol VI. Inversions reals

24.966.290,22

20,09

Capítol VII. Transferències de capital

25,00

0,00

Capítol VIII. Actius financers

60.510,00

0,05

Capítol IX. Passius financers

1.018.566,85

0,82

Total

124.241.516,90

100,00