Síndic de Greuges de la UPF

Aquesta memòria recull el període comprès entre el 7 de febrer del 2015 i el 21 d’abril del 2016. El tret més rellevant ha estat el predomini creixent de les sol·licituds ateses com a consultes a l’oficina del Síndic de Greuges, comparat amb els casos que han requerit l’obertura d’un expedient basat en una queixa o en una petició formal d’intervenció o de mediació.

Ha estat un propòsit del síndic perseverar en les pràctiques positives de la seva antecessora, la doctora Paz Battaner, i dels seus predecessors, els doctors Llorenç Gomis i Jordi Sopena, els quals, en l’exercici de la seva funció, es van dirigir cada cop més cap a la resolució dels conflictes per la via de l’assessorament, l’orientació i el consell a les persones que consideren afectats els seus drets o les seves llibertats dins el marc de la vida universitària.

El criteri del síndic ha estat atendre, com és raonable i preceptiu, totes les sol·licituds rebudes en forma de queixa, mitjançant la incoació d’un expedient de tramitació que s’ha tancat amb una resolució que detalla totes les gestions, diligències i compareixences, desplegades amb una cura especial aplicada per garantir els drets de tothom, tant de la persona o persones interessades, com de la persona o persones afectades, ja sigui a títol individual o com a responsables d’un servei.

Hi ha altres dades remarcables que conviden a una interpretació de l’evolució de la vida universitària, que no es pot desvincular de canvis, tendències i problemes de l’entorn social i econòmic.

Cal destacar que han augmentat les actuacions del síndic relacionades amb conflictes o distorsions que s’han esdevingut en el marc dels sistemes d’avaluació i de recuperació d’assignatures, així com en els seminaris. Aquesta mena d’incidències se situen en una primera posició del total d’expedients tramitats pel síndic dins l’àmbit de competències de la seva funció, lògicament limitades en aquests casos pel respecte a la llibertat de càtedra.

Les tasques del Síndic de Greuges

Durant aquest període s’han atès 108 persones i s’han portat a terme 111 actuacions, de les quals 47 són queixes i 61 són consultes, al marge dels tres expedients d’ofici oberts. És un percentatge superior al del 2014-2015, però cal tenir present que aquest període s’ha allargat uns mesos, la qual cosa indica que estem dins d’una demanda similar a la dels darrers anys, tot i que en nombre supera els índexs de períodes anteriors. Dins del còmput total d’entrades s’han pogut contestar, investigar i tancar 102 sol·licituds, i sis queixes estan en procés, pendents de resolució. S’han obert tres queixes d’ofici, que estan en estudi; hi ha una queixa rebutjada i tres retirades, totes individuals. S’ha pogut resoldre favorablement el 68% de les queixes presentades. La majoria de consultes s’han pogut contestar i resoldre al 100%. Ens molts casos s’ha decidit no incoar un expedient, tot i portar a terme un seguit de gestions, perquè s’ha valorat que la rapidesa en la solució del conflicte no requeria d’una obertura d’expedient.

Sobre les reclamacions i les persones que les fan, destaquem el següent: el 84% dels casos són queixes o consultes dels estudiants de grau (91); el 13%, d’estudiants de postgrau (14); el 2%, del PDI (2), i l’1%, del PAS (1). Respecte al període anterior, augmenta en un 4% el nombre d’estudiants de grau; es mantenen els estudiants de postgrau; baixa en un 2% el PDI, i també baixa un 2% el PAS. Pel que fa al sexe, s’han adreçat a l’oficina del Síndic un 61% de dones i un 39% d’homes.

També destaquem que els temes en què hi ha més volum de queixes durant aquest període són els relacionats, en primer lloc, amb les avaluacions i les recuperacions (24), que han augmentat substancialment; en segon lloc, els relacionats amb temes econòmics (17), que han baixat molt poc, i en tercer lloc, els que tenen a veure directament amb la docència (15), que també han baixat. Seguidament, hi ha els temes relacionats amb informàtica (10), que han augmentat respecte al període anterior, seguit de problemes amb els espais (7), que també han augmentat; les beques (6), i la matrícula, en què cal destacar que ha millorat força respecte al període anterior, ja que ha passat de 18 queixes a 5. La resta de temes es poden veure en el quadre que precedeix els gràfics en l’informe que hi ha penjat a la web del Síndic.

Pel que fa a les vies d’accés, el 83% de queixes i de consultes han entrat pel formulari de l’Acollida del Síndic; un 8% s’han atès telefònicament; el 8%, per correu electrònic, i l’1% restant, pel Registre General.

Rellevància d’alguns expedients

a) Inseguretat jurídica i desprotecció de drets en els contractes predoctorals d’investigadors estrangers

Ha estat un cas sensiblement rellevant dins d’aquest període el d’una estudiant estrangera de doctorat que va dirigir-se a l’oficina del Síndic per informar-se sobre els seus drets en matèria de percepció de la prestació d’atur derivada de la seva condició contractual, ja extingida, d’investigadora. L’estudiant havia obtingut una beca que l’any 2012 havia passat a la fase de contracte. En finalitzar-lo, va començar a percebre la prestació d’atur, per la qual havia cotitzat la Universitat en la part corresponent. Després de sis mesos, els serveis de la Seguretat Social li van comunicar que no tenia dret a l’atur i que havia de retornar les quantitats percebudes per aquest concepte. Aquesta investigadora disposava d’una autorització d’estada per estudis i, per tant, a l’hora de passar a la fase de contracte, l’1 de setembre del 2012, se li va tramitar la corresponent autorització de treball per a estudiants per poder signar el contracte laboral en pràctiques. El setembre del 2014, la Secretaria General d’Immigració es va pronunciar sobre l’estatus dels estudiants a Espanya, i va decidir que ja no podien continuar amb una targeta d’estada per estudis. Havien de modificar el seu permís. Tot i que un Reial Decret del 2011 havia establert que les contractacions dels estrangers titulars d’una autorització d’estada per estudis no cotitzarien per la contingència d’atur, la UPF va mantenir la cotització per aquest supòsit, entenent que afavoria els interessats.

A la vista de les confusions que els canvis legislatius havien provocat en aquesta estudiant de doctorat i ateses les gestions del síndic, la UPF va decidir tornar a la interessada la part de retenció de cotització per la contingència d’atur aportada per la Universitat a la Seguretat Social. Pel fet que aquest problema transcendeix l’àmbit de la UPF i que podia afectar la generalitat del sistema universitari català i espanyol, el síndic va traslladar aquesta informació al Síndic de Greuges de Catalunya el 3 de juliol del 2015, i va mantenir una entrevista amb el seu titular i amb persones de la seva oficina que s’ocupen de qüestions que afecten l’administració educativa. El proppassat 23 de febrer, l’oficina del Síndic de Greuges de la UPF va rebre una carta del Síndic de Greuges de Catalunya en què explicava que, a partir de la nostra iniciativa, havia traslladat també aquesta informació al Síndic de Greuges espanyol. Aquest, al seu torn, s’havia posat en contacte amb la Secretaria d’Immigració i Emigració de l’estat espanyol, on el van informar que la Comissió Europea revisava aquest conjunt de normatives.

En aquesta situació transitòria i d’expectativa d’una definitiva regulació que superi l’estat de concurrència de diversos règims jurídics en aquesta matèria de la seguretat social per a investigadors estrangers contractats, el criteri que es desprèn de les explicacions del Síndic de Greuges de Catalunya és recomanar que s’apliqui la norma més adequada, la Llei 14/2013, ja que permet cotitzar per contingència d’atur i, en conseqüència, acreditar que es té dret a la percepció corresponent. En definitiva, en aquest cas tots coincidim a advertir als poders públics de la inseguretat jurídica i de la desprotecció de drets en els contractes predoctorals, i en particular en els que afecten els investigadors estrangers.

b) Tesi doctoral

Ha estat també rellevant en aquest període el cas d’una estudiant de doctorat que va sol·licitar l’empara del síndic a causa de problemes amb la direcció de la tesi. La naturalesa acadèmica i personal del conflicte aconsellava la intervenció del síndic, en exercici de la funció mediadora, una via d’actuació que va concloure en una solució positiva, gràcies a la bona disposició i al bon criteri acadèmic de tots els afectats.

c) Temes sobre economia

En termes generals també són rellevants, pel fet que sovintegen, els expedients relacionats amb desacords sobre taxes, amb queixes pels retards en el cobrament de beques i amb les devolucions per anul·lacions de matrícules.

Relacions amb institucions semblants

Com cada any, s’han mantingut diverses reunions amb els síndics i els defensors d’altres universitats i s’hi ha participat: 

Els dies 2 i 3 de juliol del 2015, el síndic va assistir a la Trobada anual de la Xarxa Vives d’Universitats, que va tenir lloc a la Universitat Politècnica de València.

Els dies 4, 5 i 6 de novembre del 2015, va participar en la XVIII Trobada Estatal de Defensors Universitaris (CEDU) a la Universitat Europea de Madrid.

El dia 11 de març del 2016, va tenir lloc una trobada dels síndics de Greuges de les universitats catalanes a la seu del síndic de Greuges de la Universitat de Barcelona (UB), finca Pedro i Pons, situada a l’avinguda de Vallvidrera de Barcelona.

Els temes universitaris tractats en aquestes reunions van ser les següents: “El règim disciplinari en els darrers anys”, “Tecnologies de la informació i de les comunicacions”, “El treball de fi de grau”,  “Ètica i drets a la universitat del segle XXI”, “La seguretat jurídica”, “L’agilitat en l’administració universitària i l’ètica i el dret en el panorama universitari actual”, “L’accés a les beques”, “Les sancions per impagaments”, “Mecanismes de revisió de les decisions de la Comissió de Doctorat, “L’exempció per matrícula d’honor en el pas del grau al màster, “Pagar perquè els estudiants puguin fer pràctiques?”.

Al llarg de tot l’any s’estableix una relació constant entre els síndics de Catalunya i els defensors de tot l’estat espanyol, en què qualsevol dubte es posa en comú per tal de buscar-hi una solució aportant informació de les experiències sobre el tema exposat i ajudar el síndic que té dubtes a trobar una via de resolució. També tots els síndics i defensors envien a la resta el seu informe anual.