Any 2015 Nombre
Certificats acadèmics de Grau i Màster 1.280
Signatura d'actes de notes 5.292
Permisos, llicències i vacances 20.397
Recepció de factures 3.366
Validació interna de factures 3.366
Sol·licituds de títol 2.258
Pròrrogues de contractes de PDI 159
Nous contractes de PDI 1.059
Certificats de docència 112
Servei de prèstec d'equipament audiovisual 305
Servei de prèstec d'ordinadors portàtils 3.129
COFRE 11
Total 40.734