Distribució dels ajuts de recerca per departaments i organismes vinculats a la UPF

Les taules següents presenten l'evolució del finançament per al període 2011-2015, atenent l'origen i la destinació del finançament i el repartiment per departament i per entitat gestora quan un IP de la UPF desenvolupa activitat de recerca a través d'alguna entitat vinculada (CREI, CRG, CREAL, IBEI, IMIM). 

Tots els imports estan expressats en milers d'euros.