4.20. Nombre de participants a la formació Idiomes UPF per a professionals del Grup UPF i entitats externes. 2015-2016

Anglès Total participants
-Entitats externes i del Grup UPF
Departament de Cultura GENCAT: cursos a mida per al personal (anglès) 12
Tecnocampus Mataró Maresme: formació del PDI (anglès) 18
Tecnocampus Mataró Maresme: formació del PAS (anglès) 15
Subtotal 45
Programa de formació de professorat d'idiomes
Ensenyament d'Espanyol com a Llengua Estrangera 26
Subtotal 26
TOTAL:   71