Portal de la Transparència

La UPF, en general, es marca com a objectiu la construcció d'una administració pública més transparent i oberta a partir de la qual els ciutadans i la comunitat universitària, en particular, puguin implicar-se activament en el seu desenvolupament i accions.

A partir de l’1 de juliol del 2015 es va posar en marxa el Portal de la Transparència de la Universitat Pompeu Fabra. El Portal és l’eina de publicació de la informació prevista a la legislació sobre la transparència, l’accés a la informació i el bon govern i l’instrument bàsic per retre comptes a la societat dels resultats de la prestació del servei de l’ensenyament superior mitjançant l’estudi, la recerca i la docència.

La informació pública d'interès general es difon de manera veraç i objectiva i s'organitza de manera estructurada i en format reutilitzable, i se'n garanteix la seva actualització permanent.

El Portal inclou:

  • La publicitat activa prevista a la legislació sobre la transparència  i aquella informació específica sobre la prestació del servei públic universitari inclosa a la Guia de la transparència de la UPF.
  • Un espai específic de contractació pública.
  • El Registre de grups d’interès.
  • El formulari de presentació de sol·licituds d’accés a la informació pública, electrònic i en paper.
  • La normativa sobre la transparència aplicable a la UPF.
  • El formulari de queixes i de suggeriments, electrònic i en paper.
  • Les formes de participació i altres mecanismes de govern obert.

Normativa per la qual es desenvolupa la legislació sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública a la Universitat Pompeu Fabra

En aquesta línia de promoció de la transparència, el Consell de Govern de 9 de desembre del 2015 va aprovar la Normativa per la qual es desenvolupa la legislació sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública a la Universitat Pompeu Fabra, l’objectiu de la qual és desenvolupar les lleis 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern a la Universitat Pompeu Fabra.

Dret d'accés a la informació pública

El Portal recull el dret del ciutadà d'accés a la informació pública i als documents, mitjançant la sol·licitud d'aquesta per formularis electrònics i en paper. Des de la implantació del Portal, la Universitat ha atès 6 sol·licituds d’accés a la informació pública, i s'han publicat en el mateix portal les corresponents resolucions.

El Síndic de Greuges de Catalunya ha elaborat un "Informe sobre Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern" en el qual s'analitzen els portals de la transparència del sector públic de Catalunya.