Administració electrònica

Durant el curs 2015-2016 s'ha continuat desplegant el projecte d'administració electrònica a la UPF que es va engegar l'any 2008. Així, la Universitat treballa per assolir un model de gestió més àgil, eficaç i eficient aprofitant les capacitats que ofereixen els governs electrònics i les TIC. És per això que durant el curs s'ha focalitzat l'activitat en el sentit de continuar consolidant els serveis que s'ofereixen a la ciutadania en general i a la comunitat universitària en particular i completar-ne l'oferta, alhora que facilitar progressivament la implantació de les previsions legals.
 

Tràmits d'administració electrònica

Sol·licitud de l’ajut COFRE

A partir del curs 2012-2013, els directors de departament han gaudit de la possibilitat de sol·licitar l'ajut COFRE per al cofinançament de les activitats de recerca a través de la seu electrònica de la UPF, d'acord amb allò que preveu el Pla de Mesures de Suport a la Recerca, que s’aprova amb caràcter anual. Des del curs 2014-2015, el 100% de les sol·licituds es fan mitjançant el tràmit electrònic. El curs 2015-2016 s’han fet els canvis necessaris per adaptar el procés a la nova convocatòria anual.

Signatura de les pròrrogues dels contractes de PDI

La plataforma permet la signatura electrònica de les pròrrogues de contractes de treball i de canvis de categoria del PDI a través dels mitjans telemàtics, des de l’any 2012.  Es genera el contracte en format electrònic i s'envia al treballador per tal que el signi digitalment. Una vegada signat s'envia al portafirmes del vicerector o vicerectora responsable de la signatura per part de la UPF, que signa digitalment. Finalment, se n'envia un original al treballador i l'altre es guarda a l'expedient. Durant l’any 2015 s’han fet adaptacions al procés per donar resposta a canvis organitzatius.

Signatura de nous contractes de PDI

Vist l’èxit del tràmit de signatura de pròrrogues de contractes de PDI, durant aquest curs s’ha digitalitzat també el procés de signatura dels nous contractes de PDI  

Presentació de candidatures al Claustre

El març del 2016 es van celebrar eleccions de representants al Claustre universitari; les candidatures del personal acadèmic, del personal d'administració i serveis i dels estudiants, que complien amb els requisits definits pel Reglament electoral de la UPF, es van poder presentar telemàticament, a través de la Seu Electrònica.

Signatura electrònica d’actes de qualificació

Regulada mitjançant la Resolució del rector de 29 de febrer del 2016, de digitalització de les actes de qualificació, simplifica el procés de signatura electrònica de les actes, facilitant la signatura del professor o professora amb una signatura ordinària de codi i contrasenya. A continuació, el sistema signa l’acta amb el segell d’òrgan d’actuacions automatitzades de la UPF i aquesta s’emmagatzema en el sistema de gestió documental de la Universitat, i se'n guarden les evidències electròniques en la plataforma e-Logs del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).