11.4. Execució del pressupost de despeses. Obligacions reconegudes 2015

Capítol

%

Capítol I. Despeses de personal

64.003.541,09

49,71

Capítol II. Despeses corrents en béns i serveis

26.718.401,07

20,75

Capítol III. Despeses financeres

796.282,45

0,62

Capítol IV. Transferències corrents

5.906.351,75

4,59

Capítol VI. Inversions reals

23.407.721,91

18,18

Capítol VII. Transferències de capital

294.015,04

0,23

Capítol VIII. Actius financers

56.500,00

0,04

Capítol IX. Passius financers

7.567.933,43

5,88

Total

128.750.746,74

100,00