11.5. Inversió material 2015

Capítol

%

Edificis i altres construccions

385.538,64

13,76

Maquinària i instal·lacions

121.841,74

4,35

Elements de transport

0,00 0,00
Mobiliari i equipaments  

1.090.526,05

38,92

Equipaments per a procés de dades

987.456,64

35,24

Fons de Biblioteca

216.555.50

7,73

Total

2.801.918,57

100,00