5.6. Llicències i altres contractes de transferència. Evolució 2011-2015

 Indicador

2011

2012

2013

2014

2015

Nombre de contractes de llicències i royalties

6

7

10 

8

11

Import contractes de llicències i royalties (milers d'euros)

34,7

124,9

69,7

94,5

117,2

Contractes sense contraprestació econòmica 62 59 55 50 66

Nombre de contractes de confidencialitat

15

14

13

21

24

Nombre d'acords de col·laboració

25

21

17

13

16

Nombre de MTA signats

13

15

12

9

4

Nombre d'acords de cotitularitat

3

8

11

2

19

Altres

6

1

2

5

3