Aquest lloc web, amb adreça DNS www.upf.edu (i www.upf.es, www.upf.cat), és propietat de la Universitat Pompeu Fabra, amb seu i domicili social a:

UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Carrer de la Mercè, 12
08002 Barcelona
NIF: Q5850017D

Tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material, són propietat de la UNIVERSITAT POMPEU FABRA o dels tercers que n'hagin autoritzat l'ús a la Universitat, la qual se'n reserva tots els drets.

La informació administrativa publicada en aquest lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, les disposicions generals i els acords que s'hagin de publicar formalment al DOGC i en altres diaris oficials, l'edició impresa dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i del seu contingut.

Totes les dades proporcionades pels usuaris d'aquest lloc web es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas, i seran tractades d'acord amb els principis de protecció de dades que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

Responsabilitats de la Universitat

La UNIVERSITAT POMPEU FABRA no garanteix l'accés continu als elements i a la informació continguts en les seves pàgines web, ni la seva correcta visualització o descàrrega o la seva utilitat, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que escapin al control de la Universitat.

La UNIVERSITAT POMPEU FABRA no assumeix cap responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis produïts per interferències, avaries telefòniques o desconnexions en el sistema electrònic o per qualsevol altre factor o circumstància aliens al seu control.

La UNIVERSITAT POMPEU FABRA no garanteix que el seu lloc web i els seus servidors estiguin lliures de virus i de programes malignes de qualsevol tipus, i no es fa responsable dels eventuals danys i perjudicis causats per l'accés al seu lloc web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

La UNIVERSITAT POMPEU FABRA no és responsable de la informació ni de la resta de continguts de tercers enllaçats al lloc web de la UPF. Així mateix, no es responsabilitza de cap informació no continguda en aquest lloc web, i per tant, no elaborada directament per la Universitat o per algun dels seus membres autoritzats.

 

Responsabilitats dels usuaris

No està autoritzat utilitzar els continguts d'aquest lloc web amb fins comercials o publicitaris.

No està permès reproduir, distribuir, transmetre, adaptar o modificar, amb qualsevol eina o per qualsevol mitjà, ni els continguts d'aquest lloc web ni el seu disseny.

Els usuaris d'aquest lloc web es comprometen a subministrar informació vertadera i exacta sobre ells mateixos quan se'ls demani.

Queda prohibit, llevat dels casos en què la Universitat Pompeu Fabra ho autoritzi expressament, presentar pàgines web de la Universitat sota marcs, signes distintius, marques o altres denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

Els possibles conflictes relatius a aquest lloc web es regiran exclusivament pel dret que afecta l'estat espanyol i la comunitat autònoma de Catalunya, i seran els jutjats de la ciutat de Barcelona els únics competents. Els usuaris accepten el compliment i el respecte d'aquest punt.

La Universitat Pompeu Fabra es reserva el dret de modificar els termes i les condicions establerts en aquest document.