Taula 4.15. Nombre de participants a la formació d'anglès per al PAS. 2015-2016

Anglès Nombre de participants
Cursos anuals (96 hores) 25
Pla d'Anglès Avançat 68
Cursos específics 47
Total   140