Taula 3.7. Personal d'administració i serveis per relació laboral i sexe. 2015-2016 

Relació laboral Homes Dones Total
persones
Eventual 4 4 8
Funcionari de carrera 71 250 321
Funcionari interí 27 57 84
Laboral fix 72 44 116
Laboral eventual 18 22 40
Funcionari interí no estructural 10 57 67
Laboral eventual no estructural 17 25 42
Total 219 459 678