Reconeixement de la recerca

Unitats i grups de recerca reconeguts per la UPF 

L'any 2015, el Consell de Govern va reconèixer 7 nous grups de recerca i va aprovar la baixa de 2 grups de recerca, amb la qual cosa el mapa de recerca de la UPF queda constituït per 12 unitats i 117 grups de recerca.

Centres específics de recerca (CER)

Els CER són estructures internes de la Universitat, sense personalitat jurídica pròpia, en les quals participen grups de recerca de la UPF i entitats externes que tenen com a finalitat assolir uns objectius de recerca que, per les seves característiques, guanyarien projecció i solidesa amb una estructura i imatge pròpies.

El 2015 el Consell de Govern va aprovar la creació de 3 centres específics, fruit de la reconversió dels instituts universitaris de recerca. 

Grups de recerca reconeguts per l'AGAUR

Els grups de recerca reconeguts per l'AGAUR són aquells que, segons una avaluació independent i anònima, tenen una especial significació per la seva dimensió i la competitivitat internacional de la seva activitat científica. En la convocatòria 2014 que va atorgar el reconeixement per al període 2014-2016 es van reconèixer 82 grups, dels quals 68 són consolidats i 14, emergents.

Centres d'innovació tecnològica (centres IT) TECNIO

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Economia i Coneixement i de l'agència ACC1Ó, ha definit el que considera els agents que formen part de la Xarxa Tecnològica de Catalunya i ha impulsat el consorci TECNIO, que és alhora la marca i el reforç de tota l'estratègia de foment de la transferència tecnològica i potenciació del mercat tecnològic català. La UPF compta en l'actualitat amb sis centres d'innovació tecnològica (centres IT) TECNIO.