Consell Social


 

El Consell Social de la UPF

 
Naturalesa, composició i eixos bàsics d'actuació


El Consell Social és l’òrgan de govern universitari que, per llei, representa la societat catalana en aquesta universitat. Té una naturalesa col·legiada i treballa en comissions i en ple, dels quals en formen part representants de la mateixa universitat, del govern de la Generalitat, del Parlament de Catalunya, de l’Ajuntament de Barcelona, de les organitzacions sindicals i empresarials i dels antics alumnes de la UPF, així com diversos càrrecs acadèmics i de gestió universitaris i alguns assessors externs.

En aquest curs acadèmic, d’acord amb les funcions que li atorga la legislació vigent, les principals tasques que ha desenvolupat han estat les següents:

 • El plantejament, l’acord i el seguiment del pressupost de la Universitat.
 • L’encàrrec de l’auditoria i l’aprovació dels comptes anuals.
 • La promoció de les polítiques d’optimització de recursos i d'avaluació de l’eficiència.
 • El seguiment de la inserció laboral dels graduats i l’adaptació de l’oferta docent i de les pràctiques dels estudiants a les necessitats socials.
 • L’impuls a la innovació i a la internacionalització de la docència, la recerca i la gestió.
 • L’articulació d’estratègies i de mecanismes que millorin la contribució de la formació superior, la producció científica i la transferència de coneixement al desenvolupament i el benestar social.

Així mateix, ha dut a terme altres actuacions, que es presenten a continuació, en diferents àmbits i apartats.

La contribució al govern i a la gestió

En el marc dels sistemes universitaris català i estatal, el Consell Social ha exercit la seva representació en l’Assemblea General de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, la Junta i la Conferència del Consell Interuniversitari de Catalunya, el Consell de Govern de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas.

A la UPF, també té representació al Consell de Govern, en algunes comissions institucionals i als patronats de la Fundació UPF i de la Fundació Institut d’Educació Contínua. Aquest any ha participat en l’elaboració del nou Pla Estratègic institucional i, d’acord amb el seu marc competencial, ha fet el seguiment i ha autoritzat diversos assumptes en matèria econòmica, patrimonial i de recursos humans (inversions, contractació de serveis, preus i tarifes, canvis organitzatius, etc.).

En el camp de la gestió organitzativa, cal destacar la convocatòria i la resolució, entre els mesos de maig i de setembre del 2016, d’una nova edició dels Premis a la Iniciativa i la Innovació en l’Administració i els Serveis de la UPF, per al reconeixement i la difusió de les bones pràctiques i la proactivitat professional.

La col·laboració en la projecció institucional

Aquest curs, el seu consell assessor, el Fòrum Social i Empresarial, format per empreses i per entitats que col·laboren amb la programació, l’ocupació dels graduats o la recerca d’aquesta universitat, ha fet la catorzena sessió de treball, en què va tractar del nou Pla Estratègic i del nou model docent de la UPF Barcelona School of Managment.

Amb motiu dels 25 anys de la creació de la UPF, el Consell Social va organitzar, el mes d’abril, un acte d’homenatge a totes les persones que han estat o que són membres d’aquest consell i del seu òrgan predecessor, el Consell Econòmic.

A més, al llarg de tot el període acadèmic, ha col·laborat amb diversos actes de celebració d’aquest aniversari, alguns dels quals es relacionen a continuació:

 • La sessió “25 anys després de la fi de la Guerra Freda: una història acabada?”, que va analitzar el context històric i les repercussions dels canvis en les relacions internacionals als anys noranta, amb experts i diplomàtics russos i nord-americans.
 • La creació de la càtedra Pompeu Fabra, per evidenciar el compromís de la UPF amb la catalanitat en un món divers i global i amb la promoció de la llengua i la cultura catalanes des de la docència i la recerca.
 • El cicle de conferències Diàlegs Humanístics, que va presentar les humanitats com un eix vertebrador i de relació transversal entre diferents disciplines.
 • L’edició i la publicació del llibre La planta noble de la Mercè, amb els discursos i les reflexions del Dr. José Juan Moreso en les dues etapes de rector de la UPF.
 • Les Jornades sobre Fundraising i Filantropia en Universitats Joves, en què es van revisar alguns models d’èxit i la situació actual del nostre entorn sobre això.

Així mateix, un any més, ha col·laborat en els actes de graduació d’una nova promoció de graduats i de postgraduats d’aquesta universitat.

En matèria de responsabilitat social universitària, ha participat i ha donat suport a les iniciatives, estudis i projectes següents:

 • L’anàlisi i la quantificació del valor social generat per la UPF, per objectivar i monetitzar el valor social de la Universitat.
 • La segona edició del Concurs de Projectes en Responsabilitat Social de la UPF, resolta el mes de setembre del 2016, que impulsa i prestigia el compromís de la comunitat i el desenvolupament de noves iniciatives en aquest àmbit.
 • La diagnosi i la revisió del Pla d’Igualtat de la Universitat.
 • La nova convocatòria d’ajuts a projectes d’activitats solidàries dels membres de la comunitat, resolta el mes de gener del 2016.
 • La segona edició del projecte "Competències d’introducció a la universitat a Secundària: evitant l’exclusió social”, que facilita el desenvolupament competencial i l’accés a la universitat de joves batxillers amb risc d’exclusió social.
 • El projecte “Clínica jurídica: els drets dels refugiats”, mitjançant el qual estudiants de dret assessoren ONG o entitats del “tercer sector” sota la tutela d’un professor.

La col·laboració amb la docència i els estudis

A banda d’exercir les competències que li corresponen en matèria de programació universitària, el Consell Social de la UPF ha col·laborat en una nova edició de l’Estudi d’inserció laboral de graduats, màsters i doctors del Sistema Universitari Català, fet per AQU Catalunya.

Així mateix, ha convocat i ha resolt noves edicions del Premi UPFEmprèn, amb la col·laboració de la Fundació Banc Sabadell, per impulsar la iniciativa empresarial de joves estudiants i graduats, i del Premi a la Qualitat en la Docència, per promoure i reconèixer projectes innovadors i trajectòries exemplars dels professors.

En aquest àmbit també ha donat suport a diverses iniciatives de les unitats i els membres d’aquesta institució, algunes de les quals es relacionen a continuació:

 • El projecte "Biblio-Lab-Marató d’Idees”, per identificar necessitats i aspectes de millora dels serveis i ajudar al desenvolupament de noves propostes per als usuaris de la Biblioteca.
 • El projecte "Districte 11” d’un grup d’estudiants de periodisme per al seguiment de les actuacions de diversos ajuntaments catalans arran dels canvis polítics de les darreres eleccions municipals.
 • Els programes de mentories de la Facultat de Traducció i Interpretació i de la Facultat d’Humanitats, entre d’altres.  

El suport a la política científica institucional

El Consell Social ha convocat i ha resolt una nova edició del Premi a la Transferència de Coneixement i Tecnologia i n’ha modificat les bases, d’acord amb l’evolució institucional en aquest àmbit, per reforçar l’objectiu d’una major orientació a la contribució social dels resultats de la recerca.

Aquí, també, ha col·laborat amb diverses actuacions de les unitats acadèmiques o del professorat, com ara:

 • El Seminari Internacional per a Doctorands Europeus en Penalogia, organitzat per la Facultat de Dret per al coneixement de la recerca en aquest àmbit i el contacte entre els joves investigadors.
 • L’exposició sobre el 30è. aniversari de l’adhesió a les comunitats europees, de la qual n’ha estat organitzador i comissari el catedràtic Fernando Guirao. 
 • El II Congrés Sport and Global Governance, Current Ethics Challenges in Sport Management, organitzat per l’Àrea de Filosofia del Dret, amb entitats socials i professionals afins.
 • Les VI Lliçons Alois Hass, organitzades pel grup de recerca de l’Institut Universitari de Cultura dedicat a la investigació i a la divulgació d’estudis sobre les tradicions religioses.
 • El 25è. aniversari de l’Observatori de Neologia, un grup de recerca de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada.
 • El 28è. Congrés Internacional de Papirologia, organitzat pel deganat de la Facultat d’Humanitats.

 

Principals acords

Economia i patrimoni

Acord del 15 d’octubre del 2015 pel qual s’aprova l’autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2016-2017), corresponent al servei d’auditoria econòmica dels estats financers i pressupostaris de la UPF, per als exercicis 2015 i 2016.

Acord del 15 d’octubre del 2015 pel qual s’aprova l’autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2016-2017), per a la contractació dels serveis professionals per fer tasques d’assessorament psicològic als estudiants de la UPF.

Acord del 15 d’octubre del 2015 pel qual s’aprova l’autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2015-2016), per a la contractació (pròrroga) dels serveis professionals per a la formació i desenvolupament de l’Aula de Teatre a la UPF.

Acord del 22 d’octubre del 2015 pel qual s'aproven els estats anuals i el compte general auditats de l’exercici 2014.

Acord del 22 d’octubre del 2015 pel qual s’aprova la participació de la Universitat Pompeu Fabra en l’empresa de base tecnològica sorgida de la Universitat, la qual, de denominació PROSPERA BIOTECH SL, té per objecte social la investigació, l’estudi i la prestació de serveis per al tractament de malalties, el desenvolupament de nutracèutics i d’assajos personalitzats, així com consultoria i formació en el sector i la comercialització de productes. Així mateix, s’acorda autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui fer tots els actes necessaris per executar aquests acords.

Acords del 22 d’octubre del 2015 i del 21 de juliol del 2016 pels quals s’aproven la desafectació de fons bibliogràfic.

Acord del 17 de desembre del 2015 pel qual s’aprova la desafectació de material informàtic del Grup de Recerca en Neurociència Computacional.

Acord del 17 de desembre del 2015 pel qual s'aprova el pressupost de la Universitat per a l’exercici 2016 -que inclou el pressupost del Consell Social- i, de manera conjunta, les tarifes de la Universitat per a aquest exercici, condicionant la seva execució a l’evolució dels ingressos i de les despeses.

Acord del 17 de desembre del 2015 pel qual s’aprova modificar l’acord del Ple de 22 de juliol del 2013 relatiu a la concessió administrativa d’ús privatiu de part de l’espai 22.S07 (futur espai 22.SI09) de la galeria de serveis de l’edifici Jaume I, i autoritzar al rector l’atorgament d’una concessió administrativa d’ús privatiu de part de l’espai 22.S09 (futur espai 22.SI09) de la galeria de serveis de l’edifici Jaume I de la Universitat a la Fundació Pasqual Maragall per a la recerca sobre l’Alzheimer, per tal que instal·li i gestioni un centre de transformació que doni servei a l’edifici que està construint al carrer Wellington, 28-30, amb un cànon anual de 300 euros.

Acords del 18 de febrer i del 21 d’abril del 2016 pels quals s’aproven la modificació de la despesa de caràcter pluriennal (2016-2018), per a la contractació del servei de neteja per al conjunt d’edificis dels diferents campus de la UPF.

Acord del 18 de febrer del 2016 pel qual s’aprova l’autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2016-2019), per a la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu dels equips científics LIFE TECHNOLOGIES de la UPF.

Acord del 18 de febrer del 2016 pel qual s’aprova l’autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2016-2019), per a la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu dels equips científics MATACHANA de la UPF.

Acord del 18 de febrer del 2016 pel qual s’aprova l’autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2016-2017), per a la contractació com a servei en el núvol de l’Aula Global de la UPF per al curs acadèmic 2016-2017.

Acord del 25 de febrer pel qual s’aprova la constitució, juntament amb d’altres universitats, d’una associació, amb la denominació Conferencia de Centros y Departamentos de Traducción e Interpretación (CCDUTI). Així mateix, s’acorda autoritzar àmpliament el rector, per ell mateix o mitjançant la persona que ell faculti, per tal que, en nom i representació de la Universitat Pompeu Fabra, faci totes les actuacions necessàries per a l’efectiva constitució de l’associació, i compareixent, si és el cas, davant notari o qualsevol organisme quan sigui necessari.

Acord del 25 de febrer del 2016 pel qual s’aprova contribuir al funcionament de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, amb una aportació de 6.000 euros per a l'exercici 2016.

Acord del 21 d’abril del 2016 pel qual s’aprova l’autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2016-2019), per a la contractació consorciada del servei de sistema compartit per a la gestió de biblioteques i la descoberta de recursos de la UPF.

Acord del 21 d’abril del 2016 pel qual s’aprova l’autorització de la despesa pluriennal (2016-2018), per a la contractació del servei de manteniment preventiu de les centrals de detecció d’incendis i de la instal·lació complerta de CCTV i antirobatori dels edificis de la UPF.

Acord del 28 d’abril del 2016 pel qual s’aprova la desafectació de 15 ordinadors personals.

Acord del 28 d’abril del 2016 pel qual s'aprova autoritzar la contractació d'una pòlissa de tresoreria per un import màxim de 10.000.000 euros amb venciment a un any, als efectes que sigui presentada al Departament d'Empresa i Coneixement per tal que sigui autoritzada pel govern de la Generalitat.

Acord del 7 de juny del 2016 pel qual s’aprova l’autorització de la despesa pluriennal (2017-2018), per a la contractació del servei d’assegurances per a la UPF.

Acord del 12 de juliol del 2016 pel qual s'aprova l'autorització de la despesa pluriennal (2017-2020), per a la contractació com a subministrament mitjançant arrendament de l’aplicació de gestió de recursos humans de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord del 12 de juliol del 2016 pel qual s'aprova l'autorització de la  despesa de caràcter pluriennal (2017-2020), per a la contractació del servei Oracle, de suport a les bases de dades corporatives de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord del 12 de juliol del 2016 pel qual s'aprova l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2020), per a la contractació de les llicències de programari ORACLE, per a les bases de dades corporatives de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord del 12 de juliol del 2016 pel qual s'aprova l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2020), per a la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu dels equips AGILENT TECHNOLOGIES de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord del 12 de juliol del 2016 pel qual s'aprova l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2020), per a la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu dels equips SINGER INSTRUMENTS de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord del 12 de juliol del 2016 pel qual s'aprova l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2020), per a la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu dels equips Merck Chemicals and Life Science de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord del 12 de juliol del 2016 pel qual s'aprova l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2020), per a la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu dels equips BECTON DICKINSON de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord del 12 de juliol del 2016 pel qual s'aprova l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2020), per a la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu dels equips de la Universitat Pompeu Fabra NIKON i SHIMADZU que manté en exclusivitat IZASA SCIENTIFIC.

Acord del 12 de juliol del 2016 pel qual s'aprova l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2019), per a la contractació del servei de manteniment de diversos equips científics del campus del Mar de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord del 12 de juliol del 2016 pel qual s'aprova l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2019), per a la contractació del servei de manteniment preventiu de la xarxa de clavegueram dels edificis de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord de 21 de juliol pel qual s'aprova autoritzar àmpliament el rector per acceptar en nom de la Universitat Pompeu Fabra les servituds d’accés i evacuació, tant de persones com de vehicles, de la planta soterrani de la finca de l’avinguda Diagonal 177-189 amb el carrer Roc Boronat 142-150 (registral 51.536) que graven la finca del carrer Roc Boronat 138-140 (registral 53.451) sobre la qual la Universitat té un dret de superfície.

Preus i tarifes

Acords del 15 d’octubre i 19 de novembre del 2015 i del 18 de febrer i del 12 de juliol del 2016 pels quals s’aproven els preus de matrícula d’estudis propis de la UPF, per als cursos acadèmics 2015-2016 i 2016-2017.

Acord del 19 de novembre del 2015 pel qual s’aproven imports addicionals per despeses d’impagament de matrícula.

Acord del 25 de febrer del 2016 pel qual s’aprova la ratificació de les tarifes del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a l’any 2016, en els termes previstos a l’acord de la Comissió Executiva del CSUC del 9 de desembre del 2015.

Acord del 21 d’abril del 2016 pel qual s’aproven les tarifes dels serveis científico-tècnics conjunts UPF-CRG (Proteòmica i Citometria de Flux) per al 2016, que no estaven incloses en les tarifes aprovades en el marc del pressupost de la UPF 2016.

Acord del 21 d’abril del 2016 pel qual s’aproven les tarifes dels cursos de l’Aula d’Estiu i dels cursos del Campus Júnior de la UPF per a l’exercici 2016.

Acord del 7 de juny del 2016 pel qual s’aprova la tarifa per visitar el patrimoni artístic, arquitectònic i cultural de la UPF i el preu del catàleg de les obres d’aquest patrimoni.

Acord del 12 de juliol pel qual s'aproven les tarifes i el pla de descomptes del Servei d'Idiomes (Idiomes UPF) per al curs 2016-2017.

Acord del 12 de juliol pel qual s'aproven les tarifes del Servei de Carreres Professionals de la Fundació UPF per al curs 2016-2017.

Acord de 12 de juliol del 2016 pel qual s'aproven les bonificacions sobre el preu de 65,87€, establert en l'apartat 3.1.b) de l'annex del Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2016-2017, per als estudiants de nacionalitat espanyola o de nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Suïssa i Liechenstein o bé per a estudiants amb residència de llarga durada a Espanya, per al curs acadèmic 2016-2017. 

Acord del 12 de juliol del 2016 pel qual s'aprova un preu de 75€ per crèdit per als màsters universitaris del curs acadèmic 2016-2017, el qual suposa un increment del 13,9% sobre el preu inicial, per als estudiants estrangers no residents a l'Estat espanyol que no siguin nacionals d'estats membres de la Unió Europea.

 

Programació i gestió

Acords del 22 d’octubre del 2015 i 25 de febrer del 2016 pels quals s’aprova la programació de les titulacions oficials de grau i de màster universitari de la UPF, per als cursos acadèmics 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 i 2017-2018.

Acord del 22 d’octubre del 2015 pel qual s’aprova la modificació de la denominació del centre docent d’ensenyament superior adscrit a la Universitat Pompeu Fabra IDEC Escola d’Estudis Superiors, la titularitat de la qual és la Fundació Institut d’Educació Contínua, per Barcelona School of Management, i la sol·licitud, conforme el previst a l’article 109 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats, de l’autorització del canvi de nom i la seva modificació en el RUTC.

Acord de 21 de juliol del 2016 pel qual s’aprova l’informe favorable sobre la creació del centre interuniversitari “Barcelona Institute of Analytic Philosophy” (BIAP), integrat per la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona i la Universitat Pompeu Fabra.

Comunitat universitària

Acords del 8 d'octubre del 2015 i 25 de febrer, 28 d’abril, 9 de juny i 28 de juliol del 2016 de resolució de les sol·licituds de permanència, de progressió i d'estudi a temps parcial dels estudiants.

Acords del 15 d’octubre i 14 de desembre del 2015 i 18 de febrer del 2016 pels quals s’aproven les assignacions de complements addicionals per mèrits de recerca, de docència o de gestió del professorat de la UPF.

Acord del 7 de juny del 2016 pel qual s’aprova una modificació de la RLT i la despesa que comporta.

Acord del 25 de febrer del 2016 pel qual s’aprova la convocatòria 2016 del Concurs de Projectes a la Responsabilitat Social Universitària i dels Premis del Consell Social a la Qualitat en la Docència, adreçat al personal docent i investigador; a la Transferència de Coneixement, adreçat al personal docent i investigador; a la Iniciativa i Innovació en l’Administració i els Serveis, adreçat al personal d’administració i serveis, i el Premi UPFEmprèn, adreçat als estudiants, graduats i postgraduats del Grup UPF.

Acord del 28 d’abril del 2016 pel qual s’aprova elevar al secretari d’Universitats i Recerca la proposta de la UPF per a la Distinció Jaume Vicens Vives a la Qualitat Docent Universitària.

Acord del 9 de juny pel qual s’acorden les modificacions de les normatives de progressió i permanència en els estudis de grau i de permanència en els estudis de màster i es pren coneixement de la modificació de la normativa que regula la modalitat de dedicació a l’estudi a temps parcial (acord del Consell de Govern del 13 d’abril del 2016).

Altres acords

Acord del 22 d’octubre del 2015 pel qual s’aprova la participació de la Universitat Pompeu Fabra en el Patronat de la Fundació Institut de Salut Global.

Acords del 22 d’octubre i 17 de desembre del 2015 pels quals s’aproven la ratificació dels Estatuts del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).

Acord del 17 de desembre del 2015 pel qual s’aprova l’informe favorable sobre l’adhesió de la Universitat Pompeu Fabra al centre interuniversitari Barcelona Graduated School of Mathematics (BGSMATH), integrat per la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona i el Centre de Recerca Matemàtica.

Acord del 17 de desembre del 2015 pel qual s’aprova ratificar el text refós dels Estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

Acords del 17 de desembre del 2015 i 25 de febrer i 9 de juny del 2016  pels quals s’aproven les designacions de membres de les comissions del Consell Social i de representants d’aquest Consell a altres òrgans.

Acord del 28 d’abril del 2016 pel qual s’acorda proposar al departament competent en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya l’adscripció a la Universitat Pompeu Fabra, com a institut universitari de recerca, de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), de la Fundació del mateix nom, atès que aquesta Fundació ha absorbit la Fundació Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) i, per tant, l’activitat de recerca feta pel CREAL.

Acord del 28 d’abril del 2016 pel qual s’aprova la participació de la Universitat Pompeu Fabra en l’Associació Consell Català del Moviment Europeu (CCME), amb el pagament de la quota anual (l’any 2016 està fixada en 210 euros), així com la designació del rector, o persona que ell designi, com a representant de la UPF en l’Assemblea General de l’Associació.

Acord del 9 de juny del 2016 pel qual s’aprova ratificar el text refós dels Estatuts del Consorci l’Observatori del Paisatge.

 

Composició

Ple

Núria Basi Moré, presidenta
Jaume Casals Pons, rector
Jaume Badia Pujol
Maria Basora Sedó (des del 25 de maig del 2016)
Judit Carrera Escude (des del 26 de maig del 2016)
Salvador Garcia Ruiz
Xesús B. González López
Pere Guillamon Montoya
Cecília Jaques Querol
Adrià Masip Borràs (fins al 25 de maig del 2016)
Manel Milà Vidal
Carles Mundó Blanch (fins al 25 de febrer del 2016)
Carmen Mur Gómez
Milagros Pérez Oliva
Miquel Rubirola Torrent
Josep Tarradas Faja
Mireia Trenchs Parera
Pelegrí Viader Canals
Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2015-2016 el Ple s'ha reunit 6 vegades.

Comissió Acadèmica

Carles Mundó Blanch, president (fins al 25 de febrer del 2016)
Miquel Rubirola Torrent, president (des del 25 de febrer del 2016)
Maria Basora Sedó (des del 21 de juliol del 2016)
Judit Carrera Escude (des del 9 de juny del 2016)
Salvador Garcia Ruiz
Pere Guillamon Montoya
Adrià Masip Borràs (fins al 25 de maig del 2016)
Louise McNally Seifert
Carmen Mur Gómez
Teresa Monllau Jaques
Miquel Oliver Riera (des del 25 de febrer del 2016)
Milagros Pérez Oliva
Pere Torra Pla
Mireia Trenchs Parera
Margarida Gual i Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2015-2016 la Comissió Acadèmica s'ha reunit 5 vegades.

Comissió Econòmica

Josep Tarradas Faja, president
Jaume Badia Pujol
Antoni Bosch Domènech (fins al 30 de setembre del 2015)
Carles Castells Oliveres
Xesús B. González López
Cecília Jaques Querol           
Àngel Lozano Solsona
Manel Milà Vidal
Carles Mundó Blanch (fins al 25 de febrer del 2016)
Jordi Ollé Palou
Francesc Posas Garriga
Carles Ramió Matas
Daniel Vidal Canellas
Margarida Gual i Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2015-2016 la Comissió Econòmica s'ha reunit 7 vegades.

Comissió de Promoció

Manel Milà Vidal, president
Salvador Alsius Clavera
Josep Ferrer Riba
Mònica Figueras Maz
Cecília Jaques Querol           
Domingo Jaumandreu Ros
Josep Jofre Santamaria
Teresa Monllau Jaques (des del 9 de juny del 2016)
Conxa Oliu Creus
Josep M. Piqueras Folch
Àlex Saiz Arnaiz
Ferran Sanz Carreras
Daniel Serra de la Figuera
Daniel Vidal Canellas
Margarida Gual i Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2015-2016 la Comissió de Promoció s'ha reunit 3 vegades.