Avaluació

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat: adaptació als centres

Des del curs passat, els centres adscrits han començat a formalitzar l’adaptació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la UPF per tal d’adaptar-lo a les seves característiques. En aquesta línia, properament s’iniciarà la preparació del procés d’avaluació per part de l’AQU que, a partir del 2017, certificarà la implementació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat a cada centre.

Seguiment

Durant el primer semestre del 2016, s’ha iniciat el procés d’elaboració dels informes de seguiment que avaluen les dades del curs acadèmic 2014-2015. El principal canvi en l’estructura i el contingut d’aquests informes respecte al model d’anys anteriors és que en endavant serà un informe conjunt de centre adaptat als estàndards del procés d’acreditació. En total, s’estan elaborant 14 informes de seguiment complets, amb la participació de 20 graus i màsters i, com a novetat, dels 9 programes de doctorat. Paral·lelament, s’estan elaborant 7 versions parcials de l’informe de seguiment, amb la participació de 21 graus i màsters, degut al fet que aquestes titulacions han passat recentment per altres processos d’avaluació.

Acreditació

Durant el segon semestre del 2015, el Departament de Comunicació, l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) i la Barcelona School of Management (BSM) van iniciar la preparació dels autoinformes i de les evidències que presentaran a l’AQU entre els mesos de gener i de març del 2017, amb un total de vuit titulacions implicades. Durant el primer semestre del 2016, han seguit el mateix procés el Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge i el Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, amb la participació de dues titulacions. En aquest mateix semestre, els quatre graus i el màster de l’àmbit d’economia han enviat a l’agència tota aquesta documentació i es troben en procés de planificar la visita externa, que tindrà lloc l’octubre del 2016.

Pel que fa als resultats, aquest curs s’han rebut l'informes definitius d'acreditació de vuit títols, sis d'ells amb la qualificació d'excel·lència. En síntesi, un total de 41 titulacions de grau i de màster han participat o estan participant en alguna fase del procés d'acreditació, corresponents a 5 centres, 5 departaments i 8 centres adscrits.

Dimensions addicionals

Des del setembre del 2015 fins al juny del 2016 s’ha sol·licitat l’avaluació de les dimensions addicionals d’internacionalització (7 informes), desenvolupament i inserció professionals (6 informes més un en procés d’elaboració) i interacció entre recerca i docència (7 informes).

D’altra banda, han tingut lloc 4 visites externes per a un total de 21 processos d’avaluació de dimensions addicionals. Pel que fa als resultats disponibles, es coneix l’avaluació favorable d’un d’aquests processos i l’avaluació favorable amb menció d’excel·lència en altres dos.

Avaluació de la docència

La Universitat disposa d’un model propi d’avaluació de la docència per part dels estudiants (AVALDO), que es fa des de la intranet de la Universitat i també des del mòbil mitjançant una aplicació.

Aquestes enquestes aporten una valuosa informació al professorat i als responsables acadèmics, a més de ser una informació necessària en els processos d’acreditació i d'avaluació del professorat, vinculats a l’atorgament de complements econòmics.

L'avaluació docent s'integra amb altres polítiques de la Universitat, com les activitats que desenvolupa el CLIK, que facilita al professorat un suport per a la millora docent, tant pel que fa a cursos com a assessorament individualitzat.

D'aquesta manera, la UPF s'assegura proporcionar al professorat els elements adequats de formació, informació i reflexió crítica per a la millora permanent de la pràctica docent. Facilita a la institució el retiment de comptes, tant individual com col·lectiu (departament, centre, universitat) i proporciona als estudiants una manera efectiva d'expressar el grau de satisfacció amb la docència rebuda.

Tenen accés als resultats tot el professorat, els degans i directors de centres i estudis, els directors de departament i els vicerectorats responsables. Igualment tots els membres de la comunitat universitària: professorat, estudiants i PAS tenen accés a la consulta pública dels resultats de totes les assignatures.