Programa d'Ensenyament d'Idiomes (Idiomes UPF)

Al llarg del curs acadèmic 2015-2016 Idiomes UPF ha ofert formació en llengües a un total de 3.947 participants, que han format part dels cursos de les diferents llengües que conformen l'oferta acadèmica del programa d'idiomes de la UPF (alemany, anglès, àrab, català, espanyol, francès, italià, japonès, rus i xinès). Així doncs, la xifra actual d'usuaris suposa un rècord històric, un creixement d'un 18,7% respecte al curs acadèmic passat (en què es van registrar un total de 3.330 participants) i una tendència a l’alça en la demanda de formació en llengües estrangeres per part dels estudiants UPF, que des de feia tres anys no s’experimentava de manera tan evident.

En aquest sentit, subratllaríem especialment l’increment de la demanda de cursos d’anglès per part dels estudiants UPF (710 alumnes actualment, 299 més que el curs passat), que ha suposat una pujada d’un 72,5% respecte al curs acadèmic anterior i que s’ha traduït en una major demanda de totes les modalitats de cursos que formen part de l’oferta d’Idiomes UPF (anuals, intensius semipresencials, de preparació de diplomes). Aquest mateix impuls ha permès obrir per primera vegada diferents cursos intensius d’anglès durant l’estiu. Aquesta nova tendència, després de tres anys de davallada en la demanda de cursos d’anglès, resulta especialment important no només per a Idiomes UPF sinó també de cara a la importància que el nostre alumnat de grau dóna al requisit de nivell avançat (B2 MECR) en una llengua estrangera per tal de graduar-se.

D’altra banda, Idiomes UPF ha enfortit els lligams amb diferents centres adscrits, i en aquesta línia destacaria el creixement d’un 81,03% en la col·laboració amb el Tecnocampus Mataró-Maresme, on actualment s'imparteixen les assignatures d’idiomes (anglès, alemany i rus) per a un total de 1.017 estudiants de grau. Aquest enfortiment dels lligams es traduirà properament també en el desplegament d’un pla de formació en anglès a llarg termini per al personal docent i administratiu.

Per últim, com a servei d'avaluació i certificació lingüística, Idiomes UPF ha dissenyat, elaborat i organitzat un total de 2.527 proves lingüístiques (de diagnòstic i certificació) al llarg d'aquest curs acadèmic. Aquesta activitat, que suposa un creixement d'un 11,2% respecte al curs acadèmic passat (en què es van fer un total de 2.272 proves), és una part important de la missió d'Idiomes UPF per tal de respondre a les necessitats de certificació de la comunitat UPF. De fet, aquesta activitat ha experimentat un creixement d’un 65,34% en els últims dos anys, en resposta també a la major necessitat d’acreditar-se en llengües estrangeres per part de la comunitat UPF.

Taula 4.11. Índex de creixement en el nombre d'alumnes d'Idiomes UPF. 2011-2016

ESTUDIANTS: FORMACIÓ LINGÜÍSTICA DELS ESTUDIANTS DE GRAU I DE POSTGRAU DE LA UPF

PROGRAMA DE CATALÀ

Aquests cursos constitueixen, juntament amb el castellà, el nucli d'activitats del programa per als alumnes no locals. En aquesta línia, Idiomes UPF ofereix diferents programes:

PROGRAMA INSTITUCIONAL UPF

Cursos trimestrals de llengua catalana de 45 hores, des d'un nivell inicial fins a un nivell avançat, adreçats prioritàriament a estudiants internacionals d'intercanvi, estudiants de la resta d'Espanya i estudiants estrangers de grau.

 • Cursos trimestrals de llengua: s'han obert un total de 9 grups de tres nivells diferents (des del nivell inicial A1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües fins al nivell intermedi B1 del MECR), amb una durada de 45 hores, distribuïts durant tot l'any acadèmic. El nombre d'estudiants total ha estat de 154 alumnes.
 • Cursos de la càtedra Pompeu Fabra: per primera vegada, s’han ofert uns mòduls informatius sobre la llengua i la cultura catalanes en el seu context històric, lingüístic, cultural i nacional. Aquesta oferta, que ha tingut molt bona acollida (108 inscrits), incorpora un taller molt sintètic de 6 hores (Catalan Survival Kit), així com dos cursos complementaris de 15 hores cadascun per tal d’adquirir uns coneixements més aprofundits (A Quick Glance at CataloniaWhat Else Should I Know About Catalan Culture?)
 • Cursos no presencials a través de Parla.cat: s'han fet tres cursos de diferents nivells (des del nivell B2.1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües fins al nivell C1.1 del MECR), amb una participació total de 35 persones, en el si d'un itinerari dissenyat específicament per poder assolir el nivell C1 de català. La participació en aquest tipus de cursos ha crescut un 84,2% respecte a l’any passat.
 • Curs específic de preparació del diploma oficial de nivell de suficiència (C1 del MECR): s'ha fet novament un curs de 30 hores de preparació del Certificat Interuniversitari de nivell de suficiència de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), adreçat a tota la comunitat universitària de la UPF (estudiants de grau i de postgrau, PDI i PAS). Aquest curs ha tingut una participació de 13 persones, la qual cosa suposa un creixement d’un 85,7% respecte a la xifra de participació del curs acadèmic passat.

PROGRAMA DE PERFECCIONAMENT

Per tercer any consecutiu, s'han fet dues edicions del curs de preparació del nivell superior (C2 del MECR) de català, amb un total de 21 participants. Aquest curs, adreçat a la comunitat UPF i també al públic extern, permet presentar-se amb garanties d'èxit a l'examen oficial de nivell superior de la CIFALC, homologat per la Generalitat de Catalunya.

PROGRAMA A MIDA

S'han fet un any més els cursos de català dissenyats a mida per als alumnes dels postgraus de la UPF Barcelona School of Management. S'han fet 2 cursos de català de nivell inicial, amb un total de 36 participants.

En conclusió, d’aquest curs acadèmic s’hauria de destacar l’enfortiment del Programa Institucional UPF, especialment per raó de la bona acollida dels nous cursos de la càtedra Pompeu Fabra, així com l’increment de la participació als cursos del Parla.cat (84,2%) i al curs de preparació del certificat de suficiència (85,7%).

Taula 4.12. Nombre d'estudiants del programa de català Idiomes UPF. 2015-2016

PROGRAMA D'ESPANYOL

Aquests cursos constitueixen una activitat molt important per a Idiomes UPF, ja que l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera suposa una quarta part de l'activitat docent, i l'espanyol és la segona llengua més sol·licitada després de l'anglès dins la nostra oferta. En aquesta línia, Idiomes UPF ofereix diferents programes:

PROGRAMA INSTITUCIONAL UPF

Cursos trimestrals de llengua espanyola de 45 hores, des d'un nivell inicial fins a un nivell intermedi, adreçats prioritàriament a estudiants internacionals d'intercanvi i a estudiants estrangers de grau.

 • Cursos trimestrals de llengua: s'han ofert un total de 8 grups trimestrals de tres nivells diferents (inicial A1, bàsic A2 i llindar B1 del MECR), distribuïts durant tot l'any acadèmic. El nombre total d'estudiants ha estat de 230, la qual cosa ha suposat un increment del 24,3% respecte al curs acadèmic anterior.

OFERTA ESPECÍFICA UPF

Paral·lelament, s'han continuant fent els cursos d'espanyol semestrals per a alumnes universitaris procedents d'agències nord-americanes. Durant aquest curs acadèmic, 329 estudiants han participat en aquest programa, dins el marc de l'oferta Hispanic and European Studies Program (HESP), la qual cosa suposa un increment del 7,5% respecte al curs acadèmic anterior.

 • Cursos semestrals de llengua: s'han ofert un total de 21 grups de 90 hores, amb 244 alumnes. A més a més, per segon any consecutiu s'han fet dos cursos d'espanyol per a les professions mèdiques, de 45 hores, amb una assistència total de 24 estudiants.
 • Cursos específics d'estiu: s'han previst un total de 6 cursos de llengua de 45 hores i 3 cursos de conversa de 30 hores. A més a més, també cal incloure-hi un curs específic de cultura de 30 hores. En total, al programa d'estiu es preveu la participació de 61 estudiants.

SPANISH PROGRAM

Aquesta línia de cursos d'espanyol adreçats a col·lectius externs a la Universitat, així com a alumnes internacionals de postgraus de la UPF, ha registrat un total de 381 estudiants.

 • Cursos trimestrals de llengua: s'han fet un total de 25 cursos de llengua, des del nivell A1 fins al nivell superior C1 del MECR, amb una durada de 30 hores cadascun, distribuïts durant tot el curs acadèmic (Landing, Fall, Winter, Spring).

PROGRAMA A MIDA

Així mateix, Idiomes UPF respon a les necessitats específiques de diversos col·lectius d'estudiants internacionals, dissenyant cursos d'espanyol a mida, com ara els següents:

 • Barcelona Architecture Center: s'han fet novament tres cursos d'espanyol de nivell bàsic A1-A2 del MECR per als alumnes d'aquesta escola, amb una participació total de 40 estudiants, la qual cosa suposa un increment del 37,9% respecte al curs acadèmic passat.

En conclusió, al llarg d’aquest curs acadèmic, el programa d’espanyol ha registrat un creixement d’un 2%, per raó fonamentalment de l’increment d’estudiants a l’oferta institucional de la UPF (24,3%) i als cursos d’espanyol dins del marc d'Estudis Hispànics i Europeus de la UPF (7,5%).

Taula 4.13. Nombre d'estudiants del programa d'espanyol Idiomes UPF. 2015-2016

PROGRAMA DE TERCERES LLENGÜES

El nucli d’activitats del programa acadèmic per als alumnes de grau i de postgrau de la UPF integra cursos generals i cursos específics de preparació per a diplomes, inclosos a l’oferta general d’Idiomes UPF, així com cursos dissenyats a mida per a determinats col·lectius d’estudiants.

Durant aquest curs acadèmic, 2.240 estudiants de la UPF han participat en programes acadèmics de llengües estrangeres. El nombre de participants ha registrat durant aquest curs acadèmic un increment d’un 45,3%.

En aquesta línia, s'ha de destacar que els alumnes de grau que han començat els seus estudis a la UPF a partir del curs acadèmic 2014-2015 han d'acreditar un nivell avançat (B2 del MECR) d'una llengua estrangera (anglès, alemany, francès o italià) per tal de graduar-se. Poden superar el requisit d'idioma a través dels cursos d'Idiomes UPF i, a més, poden beneficiar-se dels ajuts del Programa PARLA3 de la Generalitat, que suposen una subvenció de 350 euros per curs d'idioma (del nivell requerit, B2, o dels nivells anteriors, B1 i B2.1 del MECR).

En relació amb la necessitat d’acreditar un nivell avançat per graduar-se, durant el curs acadèmic actual, la demanda dels cursos d’anglès (anuals, intensius semipresencials i de preparació de diplomes) ha experimentat un creixement del 53,5% respecte al curs acadèmic anterior. Aquesta tendència s’ha vist també reflectida en el fet que per primera vegada podran impartir-se cursos d’estiu intensius d’anglès durant el mes de juliol gràcies a una acollida molt bona d’aquest nou format.

OFERTA GENERAL DE LLENGÜES ESTRANGERES IDIOMES UPF

Aquesta oferta, adreçada fonamentalment als estudiants de la UPF, acull també persones externes a la Universitat des de fa uns anys, de manera que s'aconsegueix oferir una formació de qualitat universitària també al públic en general. Dins d'aquesta oferta, destaquen enguany els aspectes següents:

 • Cursos anuals de llengua: s'han obert un total de 39 grups, de 90 hores, que segueixen un itinerari de formació des del nivell inicial (A1 del MECR) fins al nivell superior (C2.1 del MECR), amb 526 estudiants en total, distribuïts en les set llengües estrangeres següents: alemany, anglès, àrab, francès, italià, japonès i rus. Aquesta oferta ha registrat un 3,3% d’estudiants més que al curs acadèmic passat.
 • Cursos específics de preparació de diplomes d'anglès: a més de fer-se un curs de preparació per al Certificate in Advanced English (CAE), de 45 hores, amb un total de 17 participants i un altre de preparació per al First Certificate in English, també de 45 hores i amb un total de 15 participants, destaca el creixement (66,7%) dels nous cursos modulars de preparació per al Certificate of Proficiency in English (CPE), de 60 hores, amb un total de 46 participants.
 • Cursos intensius semipresencials d'anglès: s'han obert 14 cursos semipresencials de nivells que van des del 4 (B2.1 del MECR) fins al 7 (C1.2 del MECR). Han estat cursos de 55 hores presencials i 35 hores de treball autònom, amb un total de 216 participants. Aquesta modalitat de cursos, que permeten assolir fins a dos nivells d’anglès al llarg d’un curs acadèmic, ha registrat un increment molt notable respecte al curs anterior (148,3%).
 • Cursos intensius d’estiu d’anglès: per primera vegada, es preveu obrir diversos cursos d’anglès de 100 hores (60 presencials + 40 tutoritzades) al llarg del proper mes de juliol. Actualment, ja hi ha 75 estudiants matriculats (dels quals un 66,6% són estudiants de grau de la UPF) i el nivell més sol·licitat (30%) és el nivell requerit per graduar-se (B2 del MECR).

ASSIGNATURES D'IDIOMES ALS GRAUS

Des de fa anys, Idiomes UPF imparteix assignatures d'idiomes (anglès, alemany, francès, xinès i rus) dins els plans d'estudis de grau de diferents centres adscrits a la UPF i, enguany, aquest tipus de formació s'ha adreçat a més de 1.260 estudiants, la qual cosa suposa un increment d’un 50% respecte al curs acadèmic passat.

 • Tecnocampus Mataró Maresme (TCM): s'han impartit 39 assignatures d'anglès del pla docent de diferents graus d'aquest centre adscrit a la UPF, amb una participació de 901 estudiants. Així mateix, també s'han impartit 3 assignatures de grau d'alemany, 2 de francès i 1 assignatura de rus, amb una participació total de 93 estudiants. Així doncs, s'ha impartit docència en 45 assignatures d'idiomes, amb un total de 994 estudiants.
 • Escola de Comerç Internacional (ESCI): s'han impartit 6 assignatures de francès, 7 assignatures d'alemany i 1 assignatura de xinès per als negocis dins del pla docent de grau dels estudiants d'ESCI, amb una participació de 198 alumnes.
 • Escola Superior d'Infermeria del Mar (ESIM): s'han impartit 2 cursos d'anglès per a usos acadèmics per als estudiants d'aquest centre, amb una participació de 70 alumnes.

CURSOS A MIDA PER A ESTUDIANTS DE GRAU

 • Per primera vegada, s'ha fet un curs de consolidació del nivell A1 del MECR de francès de 60 hores presencials, adreçat als alumnes de primer curs del grau en Traducció i Interpretació. En el curs han participat 12 estudiants.
 • Així mateix, per primera vegada també, s’estan fent, com a complement a les assignatures d’anglès als graus, dos cursos de reforç dels nivells bàsic (A2 del MECR) i llindar (B1 del MECR) per als alumnes de grau del Tecnocampus Mataró Maresme (TCM), amb una participació total de 23 estudiants.
 • Cursos específics SKILLS UPF: per segon any consecutiu, s'ha participat en les activitats que organitza el Programa UPF Alumni, emmarcades dins del pla per impulsar la inserció i la millora de l'ocupació dels estudiants i dels graduats universitaris. S'han fet dues edicions de quatre hores cadascuna del curs Writing Your CV and Covering Letter in English, amb una participació de 47 persones.

En aquesta línia, i per tal de promoure el multilingüisme, la UPF ofereix el Premi de Foment del Multilingüisme (PFM), adreçat a estudiants de grau que acreditin el seu nivell d'anglès a través de la Prova Certificadora de Competència Lingüística (PCCL) en qualsevol de les convocatòries del curs acadèmic. Els 15 estudiants amb la millor puntuació a la PCCL el 2015-2016 gaudiran d'un curs gratuït de llengua estrangera dels que conformen l'oferta Idiomes UPF 2016-2017. Així mateix, els 15 estudiants de la UPF que van obtenir el premi a la convocatòria del curs 2014-2015 han gaudit al llarg d'aquest any acadèmic d'un curs gratuït de l'oferta general de llengües estrangeres.

Durant aquest curs acadèmic, Idiomes UPF ha pogut incrementar el nombre d'estudiants del programa de llengües estrangeres adreçat als estudiants de la comunitat UPF (45,3%), gràcies especialment al bon funcionament dels cursos d’anglès (anuals, intensius semipresencials, de preparació de diplomes i d’estiu), així com a l'augment de cursos d'anglès dissenyats a mida per a diferents col·lectius d'estudiants de centres del Grup UPF, entre els quals destaquen les assignatures d'idiomes per als estudiants de grau del Tecnocampus Mataró Maresme (que han crescut un 50%).

Taula 4.14. Nombre d'estudiants d'idiomes estrangers Idiomes UPF. 2015-2016

PROFESSIONALS: FORMACIÓ LINGÜÍSTICA PER A PROFESSIONALS

FORMACIÓ LINGÜÍSTICA PER AL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS) DE LA UPF

El nucli d'activitats del programa acadèmic per al personal d'administració i serveis (PAS) integra cursos generals i cursos específics de diferents modalitats en dues llengües: anglès i català.

FORMACIÓ EN ANGLÈS

 • Programa From First to Fifth (cursos anuals des de nivell A1 (Inicial) fins a nivell B2 (Avançat) MECR): s’ha fet un curs de 96 hores de nivell B2.1 MECR  amb un total de 25 participants.
 • Aquest curs acadèmic ha continuat el Pla d’Anglès Avançat, que es va posar en marxa l’any passat i que ha permès a un total de 68 membres del PAS, amb un nivell B2 MECR acreditat a partir del programa From First to Fifth, que continuïn formant-se en anglès en els nivells superiors (C1 i C2 MECR) de l’oferta general d’Idiomes UPF.
 • Cursos específics a mida: s’han fet un total de 7 cursos dissenyats per tal de respondre a les necessitats específiques de diferents col·lectius del PAS. En aquestes formacions hi han participat 47 persones.
 • Keep Your English Fit (16 participants)
 • English for Institutional Relations (8 participants)
 • English for University Administrators
 • Secretaria del Departament de Dret (6 participants)
 • Frontline English (2 edicions), (13 participants)
 • Abonaments trimestrals d’anglès per a càrrecs de responsabilitat (4 participants)

FORMACIÓ EN CATALÀ

Pel que fa a la formació especialitzada en català per al col·lectiu del PAS de la UPF, s'ha impartit durant aquest curs acadèmic un taller de redacció d'informes, en el qual han participat 14 persones.
Taula 4.16. Formació del PAS UPF: català. 2015-2016

La formació en idiomes per al PAS de la UPF s’ha consolidat enguany gràcies fonamentalment a l’increment (33,3%) en la participació al Pla d’Anglès Avançat, que ha permès que un total de 68 membres del PAS amb un nivell superior continuïn perfeccionant els seus coneixements. Així mateix, s’ha registrat un increment notable (75%) en la participació a la formació de català per a necessitats específiques del PAS.

FORMACIÓ LINGÜÍSITCA PER AL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR (PDI) DE LA UPF

S’ha ofert novament, a través del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK) -i dins del Pla d’Acció pel Multilingüisme (PAM) de la UPF-, una oferta formativa en llengües i metodologia adreçada al personal docent i investigador (PDI), que integra actuacions en anglès i en català. 

FORMACIÓ EN ANGLÈS

 • Cursos de metodologia en anglès: s’ha fet el curs Methodology for English Medium Instruction (EMI), de 15 hores, amb un total d’11 participants.
 • Cursos de manteniment i fluïdesa en anglès: s’han impartit les tres edicions del curs Oral Fluency, de 15 hores, amb un total de 50 participants; les dues edicions del curs Refresh your English, de 12 hores, amb un total de 13 participants; i les noves accions formatives Social Language Workshop, de 5 hores de durada, amb una participació de 8 persones, i Thursdays in English de 5 hores de durada, amb una participació de 10 persones.
 • Cursos d’escriptura acadèmica en anglès: s’ha fet el curs de 15 hores anomenat Writing Academic Articles, amb 10 participants; i el curs de 20 hores English for International Conferences, amb 12 participants.
 • Taller d’elaboració i de revisió de materials didàctics en anglès: s’ha fet l’acció formativa Materials Development: Linguistic and Pedagogical Support, de 4 hores de durada per a un participant, per tal d’ajudar-lo a preparar materials en anglès per a la seva docència.
 • Observacions de classes impartides en anglès: s’han fet un total de 9 observacions (9,5 hores en total), per tal d’assessorar els professors que fan la seva docència en anglès.
 • Curs semestral de llengua instrumental de 60 hores de nivell C1.2 del MECR, amb una participació de 17 persones. 


FORMACIÓ EN CATALÀ

El PDI té accés prioritari al Programa Institucional UPF de català que ofereix cursos trimestrals des del nivell inicial (A1 MECR) fins al nivell de suficiència (C1 MECR). Com a complement a aquesta oferta i per tal de respondre a les necessitats específiques en llengua catalana del PDI, també s’han fet els cursos següents:

 • Dues edicions del curs Nocions Bàsiques de Català, de 10 hores de durada cadascuna, amb una participació total de 18 persones.
 • Un curs titulat Atreveix-te a Fer Docència en Català, de 6 hores, amb una participació de 4 persones.
 • Un curs titulat Millora la Teva Fluïdesa en Català, de 12 hores, amb una participació de 5 persones.

Dues sessions informatives de 6 hores de durada cadascuna (una presencial i una altra semipresencial) per als interessats a presentar-se a l’examen oficial de nivell de suficiència de la CIFALC. Aquestes sessions han tingut una participació total de 18 persones. 


FORMACIÓ EN FRANCÈS

Per primera vegada, a més de formació en anglès i en català, s’ha ofert un curs de fluïdesa oral en francès de 20 hores, titulat Comunicació Oral en Francès i que ha tingut molt bona acollida (16 inscrits).

Taula 4.19. Formació del PDI UPF: francès. 2015-2016

En conclusió, la formació en català per al PDI de la UPF s’ha mantingut respecte a l’any passat, mentre que la formació en anglès ha disminuït lleugerament (4,1%). Per primera vegada, a més, s’ha portat a terme formació en francès.

La formació del PDI de la UPF en idioma anglès ha baixat respecte a l'any passat, mentre que en català el nombre de participants ha augmentat en un 36,4%. La baixada de participants en la formació d'anglès respon al fet que durant aquest curs acadèmic s'han ofert diferents cursos molt especialitzats, adreçats a col·lectius molt específics i amb un nombre de places per grup molt reduït, atenent la naturalesa de cada una de les formacions.

FORMACIÓ LINGÜÍSTICA PER A PROFESSIONALS D'ENTITATS DEL GRUP UPF I EXTERNES

 • Departament de Cultura GENCAT: cursos a mida per al personal (anglès)
  Des de l’any 2006 col·laborem amb el Departament de Cultura de la Generalitat per a la formació en llengües estrangeres del seu personal. Enguany s’ha fet un curs d’anglès de nivell preavançat, amb una participació de 12 persones. 
 • Tecnocampus Mataró Maresme: formació del PDI (anglès)

  D’una banda, s’ha impartit un curs específic sobre metodologia en anglès i un altre de preparació per al Cambridge Certificate in Advanced English per al professorat del centre adscrit Tecnocampus Mataró Maresme, amb un total de 18 participants.

  D’una altra banda, s’ha fet un curs d’atenció personal i telefònica en anglès per a un total de 15 membres de l’administració d’aquest mateix centre adscrits.

PROGRAMA DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT D'IDIOMES

Curs de formació de professorat d’Espanyol com a Llengua Estrangera (ELE)

Se n’han fet dues edicions al llarg del curs acadèmic, amb un total de 26 participants. 

4.20. Nombre de participants a la formació Idiomes UPF per a professionals del Grup UPF i entitats externes. 2015-2016

 

TESTING: SERVEI D'AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ LINGÜÍSTICA

Disseny i organització de proves de competència lingüística per a la UPF

En aquesta línia, Idiomes UPF ha dissenyat, elaborat i organitzat diverses proves lingüístiques, en diferents llengües i per a fins específics, i ha registrat un increment de l'11,2% respecte al curs acadèmic passat. 

Proves de certificació de competència lingüística (PCCL)

Per a alumnes de grau, del Grup UPF i públic extern: durant el curs acadèmic 2015-2016 s’han organitzat sis convocatòries de les Proves de Certificació de Competència Lingüística (PCCL) d’anglès. Un total de 501 estudiants de grau han certificat el seu nivell d’anglès (B1 llindar, B2 avançat o C1 de domini funcional MECR). Així mateix, s’han fet tres convocatòries de francès, amb un total de 19 participants; tres convocatòries d’italià, amb un total de 9 participants; una convocatòria d’alemany, amb un total de 4 participants; dues convocatòries de català, amb 3 participants, i dues convocatòries d’espanyol, amb 5 participants.

Proves de coneixements lingüístics

 • Proves de Diagnòstic Lingüístic (PDL) per a alumnes de grau: dins de la nova arquitectura lingüística dels graus a la UPF, s'han organitzat un total de 825 proves de diagnòstic lingüístic d’anglès per als estudiants de primer curs de grau. Aquesta prova els proporciona informació sobre el seu nivell d’anglès respecte al nivell requerit per tal de graduar-se (B2, nivell avançat del MECR).
 • Proves de Diagnòstic Lingüístic (PDL) Idiomes UPF: s’han organitzat proves de diferents idiomes per a un total de 1.035 participants interessats a accedir als cursos de l’oferta formativa. Les proves s’han repartit entre: 432 proves d’anglès, 538 proves d’espanyol, 27 proves de català, 21 proves de francès, 2 proves d’italià i 15 proves d’alemany. 

ASSESSORAMENT SOBRE CERTIFICACIONS LINGÜÍSTIQUES PER A LA UPF

Com a programa especialitzat, Idiomes UPF ha assessorat diferents unitats de la UPF en matèria de llengües i certificacions lingüístiques. Ha elaborat i ha actualitzat tot un seguit de dossiers d’assessorament tècnic pel que fa a requisits lingüístics i equivalències de certificats i títols oficials en diferents llengües, per tal d’accedir als postgraus de la UPF, sol·licitar beques de mobilitat internacional, demanar reconeixement de crèdits per idiomes als estudis de grau, etc.

PREPARACIÓ I SEU OFICIAL DE DIPLOMES

 • Llengua catalana (CIFALC): Idiomes UPF, com a seu oficial del Certificat Interuniversitari de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), ha organitzat quatre convocatòries anuals d’aquest certificat, amb un total de 30 candidats.
  Així mateix, el departament de català d’Idiomes UPF ha elaborat els dos exàmens oficials de nivell A2 de la CIFALC i ha fet la revisió dels dos exàmens oficials de nivell B1 de la CIFALC de l’any 2016.
 • Llengua espanyola (DELE): com a seu de les proves del Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), Idiomes UPF ha fet dues convocatòries oficials d’aquest diploma, amb un total de 40 candidats.
 •  Certificat de Llengües de les Universitats de Catalunya (CLUC): s’han ofert les dues convocatòries anuals previstes, però no s’han pogut fer les proves per falta d’inscrits. Tanmateix, els departaments d’anglès i de francès d’Idiomes UPF han participat en l’elaboració de l’examen interuniversitari CLUC B2 d’aquestes llengües. 
 • Així mateix, durant aquest curs acadèmic, 41 alumnes han tramitat la seva matrícula per als certificats oficials de Cambridge a través d’Idiomes UPF.

4.21. Nombre de participants a les proves d'avaluació i certificació lingüística Idiomes UPF. 2015-2016