Servei de Carreres Professionals

La Universitat Pompeu Fabra, a través del Servei de Carreres Professionals (SCP), desenvolupa i coordina un seguit d’activitats per afavorir la transició entre l’etapa de formació acadèmica dels estudiants i graduats i el món laboral. Aquestes activitats estan dissenyades de manera que aportin certa continuïtat al procés d’inserció, orientació i reorientació laboral dels estudiants i graduats, des que entren a la universitat fins que la deixen una vegada graduats i inicien la seva etapa professional.

En aquest sentit el Servei de Carreres prepara la transició dels estudiants al mercat laboral a través de quatre instruments:

A. Les pràctiques externes en empreses i/o institucions i Borsa de treball

B. El servei d’orientació professional personalitzat

C. El programa de desenvolupament de competències Skills UPF

D. La fira d’ocupació UPFeina.

L'SCP treballa per posar a disposició dels estudiants una oferta de pràctiques cada vegada més àmplia i de més qualitat, al mateix temps que ha desenvolupat un nou model integral de gestió i de relació amb les empreses, establint un marc en el qual els actors implicats (estudiants, graduats, Universitat i empreses) poden cobrir les seves demandes i necessitats. A més, es fa una tasca de prospecció constant amb l’objectiu de donar a conèixer el talent UPF a les empreses i entitats i oferir, per tant, més oportunitats als seus estudiants i graduats.

Pràctiques acadèmiques i Borsa de Treball

Pràctiques en empreses i institucions

Per pràctiques acadèmiques externes s'entén l'acció formativa desenvolupada pels estudiants i supervisada per la Universitat amb l'objectiu d'aplicar i de complementar els coneixements adquirits amb la formació acadèmica, així com per apropar-los a la realitat de l'àmbit en el qual els agradaria desenvolupar la seva carrera professional. Per a les empreses, s'ha convertit en una de les principals vies per a la captació de talent així com en una oportunitat de retorn a la societat a través de la contribució en la formació pràctica dels estudiants. De fet, al 24% dels estudiants que fan pràctiques se'ls ha ofert un contracte laboral en finalitzar l'estada, durant aquest curs 2015-2016.

Les pràctiques poden ser curriculars, les quals figuren als plans d'estudis amb la corresponent assignació de crèdits, amb independència del seu caire obligatori o optatiu, o bé no curriculars, que són aquelles que els estudiants poden fer amb caràcter voluntari en el transcurs dels estudis i que no formen part del corresponent pla d'estudis. Tot i aquesta petita diferència, la UPF dóna el mateix tractament i importància a ambdues tipologies. 

Durant el curs acadèmic 2015-2016, a data 17 de juny del 2016 (el curs acaba el 23 de setembre del 2016) els estudiants de la UPF (grau, màster i doctorat) han fet 2.854 estades de pràctiques en 1.109 empreses i institucions. Tant l’oferta de places per fer estades de pràctiques que s'ha posat a l'abast dels alumnes (4.722) com els convenis de pràctiques gestionats, s’han mantingut en xifres semblants al període del curs anterior. 

Tampoc no ha variat significativament la proporció de pràctiques curriculars (51%) i extracurriculars (49%), que és força similar; tanmateix, el lleuger augment de les pràctiques extracurriculars respecte al període anterior confirma que cada vegada més estudiants valoren la importància de fer pràctiques independentment de si tenen o no una equivalència en crèdits. Aquest canvi en la percepció sobre la importància de fer pràctiques entre els alumnes és resultat, entre d'altres motius, de les accions de sensibilització i de formació que s'han fet conjuntament amb els centres durant tot el curs. 

Un 60% dels estudiants de grau que fan pràctiques ho fan a quart curs i un 46%, les ha trobat a través de l’aplicació Campus Treball que l'SCP posa a disposició dels estudiants i les empreses.

Pel que fa a la proporció d'estudiants de grau de la UPF que fan pràctiques per àmbits d'estudi, el d’Economia i Empresa és aquell on proporcionalment els estudiants en fan més (28,1%), malgrat no tenir pràctiques obligatòries en els seus plans d'estudis. 

Pel que fa a la remuneració de les pràctiques, a data 16 de juny del 2016, s’han remunerat, de mitjana un 51% dels convenis de pràctiques curriculars i un 85% de les no curriculars, unes xifres lleugerament per sobre de les del curs anterior. 

Aquest augment dels convenis de pràctiques remunerats és fruit, entre d'altres, de l'acord del Claustre de la Universitat de 28 de novembre del 2013 per a l'increment de les pràctiques remunerades, de la modificació de la normativa de pràctiques de la Universitat i del posicionament, cada vegada més ferm, dels centres i dels departaments de no autoritzar convenis, sobretot de pràctiques extracurriculars, no remunerats. 

Per altra banda, l'SCP, en finalitzar cada estada de pràctiques, envia una enquesta per tal de saber la valoració que en fan les empreses i els estudiants. D’aquestes enquestes, se’n desprèn que un 94% de les empreses repetiria l’experiència d’acollir estudiants en pràctiques i la valora globalment amb un 4 sobre 5.

Entre els motius per a la realització de pràctiques destaquen: la possibilitat d'adquirir una primera experiència professional (37%), l'obtenció de crèdits (28%) i la via d'accés al món laboral (19%). A més a més, el 85% considera que les tasques de les pràctiques estan relacionades amb els seus estudis i el 90% considera que han millorat les seves habilitats i competències en finalitzar el període. Al 24% dels estudiants que han fet pràctiques aquest curs acadèmic 2015-2016, els han ofert un contracte laboral en finalitzar la seva estada. 

A banda d'aquesta enquesta, mensualment, també s'envia per una banda un formulari d'avaluació de les pràctiques als tutors de les empreses perquè facin una avaluació de les pràctiques i de les competències professionals adquirides per part dels estudiants.

 

Pràctiques acadèmiques a la UPF

A banda dels convenis de pràctiques dels estudiants de la UPF en empreses externes, l'SCP també té encarregada la gestió i la centralització dels convenis dels estudiants que fan pràctiques a la Universitat Pompeu Fabra, bé estiguin matriculats a la UPF o en altres universitats.

A data de 16 de juny del 2016 s’han gestionat 274 convenis de pràctiques a la UPF (35% curriculars i 65% extracurriculars). El 73% (201) d'aquests es corresponen a estudiants de la UPF i el 27% (73), a estudiants d'altres universitats o institucions educatives que fan pràctiques a serveis i unitats de la UPF.

 

Programa de beques Santander, CRUE i CEPYME

El conveni de col·laboració subscrit per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (CEPYME) i el Banc Santander té l'objectiu de fomentar estades de pràctiques professionals en petites i mitjanes empreses per períodes de 3 o 6 mesos. Aquesta és la quarta vegada que el Grup UPF hi participa gestionant un total de 37 beques, de les quals 25 s'han assignat a la UPF; 4, a la Barcelona School of Management; 4, a ESCI i 4, al Tecnocampus. 

En l'edició d'enguany hi han participat 78 empreses, un 25% més que en l'edició anterior. Per contra, la participació d'estudiants en aquest programa ha disminuït un 17%. Mentre que el curs 2014-2015 va haver-hi 448 estudiants que es van inscriure al programa, aquest curs només ho han fet 315. Aquesta baixada en el nombre d’estudiants interessats a participar a aquest programa es deu, segurament, al fet que cada vegada els estudiants tenen més possibilitats de fer pràctiques fora del programa del Santander. 

S'han publicat un total de 74 ofertes, que s'han concretat en 44 convenis de pràctiques d'estudiants del Grup UPF en 38 empreses diferents.
 

Pràctiques d'àmbit internacional

El Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació (MAEC) convoca cada curs al voltant de 329 places de pràctiques en ambaixades i consolats per a estudiants de grau. La UPF és l'única universitat pública catalana que participa en aquest programa i aquesta ha estat la cinquena vegada que ho fa. Aquest curs s'han publicat quatre convocatòries. 

Una mostra de la bona acceptació del programa entre els alumnes és el volum d'inscrits en aquestes convocatòries, superant els 200 inscrits cada curs, malgrat que només un 4% (9) han estat seleccionats per fer l'estada de pràctiques durant el curs acadèmic 2015-2016.   

A banda dels 9 convenis del MAEC, s'han gestionat 63 convenis de pràctiques internacionals, un 40% més que el mateix període del curs passat.


Borsa de Treball

La UPF compta amb una aplicació pròpia, el Campus Treball, per a la gestió de les pràctiques i de la Borsa de Treball a la qual tenen accés estudiants, recent graduats, membres del programa UPF Alumni Premium i empreses. Aquesta plataforma ofereix oportunitats a les empreses per captar el millor talent i als graduats per trobar la seva primera feina. 

L'aplicació compta amb uns 3.000 usuaris actius; entre estudiants que han superat el 70% dels crèdits de la seva titulació, graduats que fa menys d'un any que s'han graduat i membres del programa UPF Alumni Premium (969). Aquest curs acadèmic s'han publicat 1.679 ofertes de feina, un 31% més que en el mateix període del curs anterior. Aquest augment és fruit, entre d'altres, de la relació, cada cop més estreta, entre la UPF i el món empresarial.

 

Activitats Skills UPF

Durant el curs acadèmic 2015-2016, el Servei de Carreres Professionals, amb la col·laboració d'UPF Alumni, a través del programa Skills UPF ha continuat oferint activitats als estudiants i als graduats de la Universitat per ajudar-los a definir i aconseguir fer realitat el seu projecte professional. Les activitats, en format taller o xerrada, han estat impartides per professionals externs, empreses i antics alumnes de la Universitat. Les activitats d’Skills UPF s’organitzen al voltant de 4 grans blocs: les estratègies de recerca de feina, el desenvolupament de competències professionals, el coneixement del mercat de treball i l’emprenedoria.

Les diferents activitats s’han adaptat al màxim, com cada any, als requeriments del mercat de treball i a les estratègies de recerca de feina actuals. Al llarg d’aquest últim curs acadèmic s’ha continuat posant èmfasi en les empreses perquè les seves xerrades aportessin valor afegit als participants a través de tallers relacionats amb alguna competència clau important per a l’empresa o que servissin com a entrenament per als processos de selecció per a les organitzacions seu sector. També s’ha incidit més en aquelles activitats relacionades amb la definició d’objectius professionals a través de les potents eines del coaching  i també s’han ofert, com a novetat, d’altres tallers relacionats amb la gestió emocional per afrontar millor els moments de canvi, com seria la transició estudis o el mercat laboral.

En total, s’han fet 62 activitats Skills UPF a les quals s’han inscrit un total de 2.216 estudiants/graduats. D’aquests, finalment n’han assistit un total de 1.544: un 83% són estudiants i la resta, antics alumnes. La mitjana d’assistència ha estat d’un 74% sobre el total d’inscrits.

La majoria d’aquestes activitats són transversals (és a dir, obertes a estudiants i a graduats dels 8 àmbits d’estudi de la UPF), entre elles, seguint les directrius del Pla Estratègic, cada vegada se n'organitzen més sobre internacionalització de la carrera professional a través de les pràctiques a l’estranger o sobre emprenedoria social i oportunitats al tercer sector. El bloc "mercat de treball", però, sol ser específic per a àmbit d’estudi, donat que inclou les activitats ofertes directament per a les empreses que vénen a captar talent (ja sigui via presentació d’empresa, via business case o via taula rodona sobre sortides professionals, que se solen organitzar conjuntament amb el centre implicat i antics alumnes UPF que treballen a l’empresa). 

Com a novetat, per tal d’incentivar la participació de més estudiants en aquestes activitats, des d’aquest últim curs acàdemic el programa Skills UPF ofereix crèdits ECTS.

Com ja s’ha esmentat, les activitats Skills UPF s’estructuren al voltant de quatre temàtiques: mercat de treball, recerca de feina, competències clau i emprenedoria. 
 

A. Mercat de treball

Són activitats adreçades als estudiants d'últims cursos i als antics alumnes que s'enfronten a la decisió de definir el seu objectiu professional. Aquestes sessions es porten a terme amb la col·laboració dels responsables de les facultats, representants d'empreses col·laboradores i testimonis de graduats de la Universitat. 

Durant aquest últim curs, s'han ofert 29 activitats d'aquest tipus (amb un total de 926 participants), que van des de xerrades sobre sortides professionals fins a presentacions de les empreses en què s'aprofita, sovint, per treballar les competències que l'empresa més demanda, fins a sessions d'entrevistes de breu durada (speed-networking) al mateix campus:

BBVA: Oportunidades de carrera en banca mayorista
06/10/2015

Activitat en què l'entitat bancària BBVA va donar a conèixer les oportunitats laborals que ofereix als estudiants de la UPF. A càrrec de professionals de les àrees de Corporate & Investment Banking (CIB) i de Recursos Humans de BBVA. Dirigit a estudiants d’últims cursos d'Economia i Empresa i Enginyeries. Amb un total de 25 assistents.
 

Nielsen: Graduate Opportunities
13/10/2015

Activitat organitzada per l'empresa Nielsen per donar a conèixer les oportunitats laborals que ofereix internacionalment. A càrrec de Nick Lesser (Senior Director, Talent Adquisition). Activitat dirigida a estudiants i a graduats de parla xinesa. Amb un total de 10 assistents.


Restyling de Viña Esmeralda, amb Miguel Torres
22/10/2015

Bodegas Torres va presentar el cas de Viña Esmeralda. A càrrec de Laia Tous (Trade Marketing). Dirigit a estudiants d’últim any de formació o recent graduats de les àrees d’Economia i Empresa, Enginyeries i Comunicació, amb un total de 7 assistents.
 

El talent com a motor de canvi: cas pràctic d’internacionalització de Bundó Display

27/10/2015

A l’activitat es va presentar el perfil de l'empresa; la segmentació de vendes per mercats; un cas pràctic a França; captació i retenció de talent (concepte del “bottom up”), així com també les sortides professionals que ofereix Bundó Display. A càrrec de Marc Bundó (CEO de Bundó Display) i David Arasa (departament d’exportació de Bundó). Dirigit a estudiants d’Economia i Empresa, amb un total de 5 assistents.
 

Vols treballar en un despatx d'advocats de prestigi? (I)
27/10/2015

Els despatxos Pérez Llorca, Manubens Abogados, J&A Garrigues i Baker&McKenzie es van presentar i van donar a conèixer les oportunitats professionals que ofereixen. A càrrec d’Eva Delgado (responsable de RH) de Pérez Llorca; Carlos Alonso (soci) de Manubens Abogados; Andrea Esbrí (Dret Mercantil) i Miguel Trémul (RH) de J&A Garrigues; Cristina Duch (sòcia) i Silvia Forés (directora de RH) de Baker&McKenzie. Dirigit a estudiants i a graduats dels estudis de Dret, amb un total d’11 assistents.
 

Col·loqui Auditoria
28/10/2015

Activitat en què representants de firmes líders en el negoci d'auditoria van parlar dels perfils professionals més demandats, així com de les competències més valorades i processos de selecció d’aquest àmbit. A càrrec d’Albert Closa (Senior Manager d’Auditoria d’Ernst&Young), Ricard Dalmau (gerent d’Auditoria d’Iberaudit Kreston), Mar Abril (Senior Manager d’Auditoria de PWC), Sergi Segura (Senior Manager de la línia de negoci de Deloitte), Isabel Perea (directora de Grant Thornton) i Lluís Vidal (director d’Auditoria de KPMG). Adreçat als estudiants interessats en l'àmbit professional de l'auditoria. Amb un total de 19 assistents.
 

Barclays: Momentum in Investment Banking. Executing a Leveraged Buyout
29/10/2015

Activitat per tractar un cas real sobre finances internacionals, amb una presentació de la companyia i donant a conèixer les oportunitats laborals que ofereix Barclays. A càrrec de Gonzalo Ardura (director CFMA Espanya). Dirigit a estudiants d’Economia i Empresa, amb un total de 30 assistents.
 

Vols treballar en un despatx d'advocats de prestigi? (II)
29/10/2015

Els despatxos Gómez-Acebo & Pombo, Roca Junyent, Clifford Chance LLP i Uría Menéndez Abogados es van presentar i van donar a conèixer les oportunitats professionals que ofereixen. A càrrec de Romà Vilanova Llombart (director de RH) de Roca Juyent; Susana Añoveros (Office Manager) i Patricia Piñol (Human Resources Advisor) de Clifford Chance LLP; i Mariona Xicoy (responsable de RH  d’Uría Menéndez Abogados). Dirigit a estudiants i a graduats dels estudis de Dret, amb un total de 15 assistents.
 

Cuatrecasas: Què fa algú com jo en un despatx com aquest?
03/11/2015

Activitat per presentar el bufet d'advocats Cuatrecasas i les oportunitats laborals que ofereix. A càrrec de Miquel Roig (D. Comunitari i de la Competència), María Von Carstenn-Lichterfelde (D. Financer i Tributari), Xavier Morera (D. Mercantil Be Digital), Irene Gombau (D. Laboral) i Mireia Salla (tècnica de selecció). Dirigit a estudiants de Dret, amb un total de 10 assistents.
 

Unilever Presentation: Summer is a state of mind
04/11/2015

Activitat en què es va presentar l'empresa Unilever com a exemple a seguir per altres corporacions d'arreu d'Europa. Es van donar a conèixer els projectes i les iniciatives que ha dut a terme i les oportunitats laborals que ofereix. A càrrec del director de la categoria de gelats d'Unilever. Dirigit a estudiants d’Economia i Empresa, amb un total de 18 assistents.
 

McKinsey & Company: Cómo superar una entrevista de consultoría estratégica
10/11/2015

Activitat per donar a conèixer les oportunitats laborals i el procés de selecció que duen a terme les consultories. A càrrec d’un consultor de McKinsey & Company. Dirigit a estudiants d'últims cursos i recent graduats d’Economia i Empresa. Amb un total de 51 assistents.
 

Elevator-Pitch
11/11/2015

Presentació de les empreses que participen a la fira d’ocupació UPFeina. Cada empresa disposa d’un minut per donar a conèixer el seu negoci i els perfils que busca. Dirigit a estudiants i a graduats de tots els àmbits d’estudi. Amb un total de 86 assistents.
 

Oportunitats a l’estranger
11/11/2015

Sessió informativa emmarcada a la fira d’ocupació UPFeina per treballar a l'estranger, en què es parla dels recursos i els programes de beques que et poden ajudar a internacionalitzar la teva carrera professional. A càrrec del representant del Servei Eures a Catalunya, Oana Maria (EU Careers Ambassador), Regina Arquimbau (International Project Manager), Marta Poch (responsable de pràctiques, Servei de Carreres UPF) i un testimoni estudiant/antic alumne UPF. Dirigit a estudiants de tots els àmbits d’estudi, amb un total de 70 assistents.
 

Speed-Networking
11/11/2015

Sessió d'entrevistes exprés en el marc de la fira d'ocupació UPFeina, amb més de 20 empreses que fan les entrevistes simultàniament en un mateix espai. Dirigit a estudiants i a graduats de tots els àmbits d’estudi, amb un total de 120 participants.
 

Presentació de "The culture trip"
28/01/2016

Activitat per presentar el curs que imparteix l'equip de The Culture Trip. Un curs per millorar l'escriptura i altres competències en anglès. Dirigit a estudiants i a graduats en Humanitats. A càrrec de The Culture Trip, amb un total de 6 assistents.
 

Management Solutions: Gestión de proyectos corporativos en entidades financieras globales
03/02/2016

Activitat en què l’empresa Management Solutions va fer una presentació corporativa i una proposta d’un cas pràctic de consultoria estratègica als alumnes i als graduats de la UPF. A càrrec de Víctor Alicart (Manager de MS). Dirigit a estudiants i a recent graduats d’estudis d’Economia i Empresa. Amb un total d’11 assistents.
 

Workshop Accenture: Ser consultor hoy
10/02/2016

Activitat de presentació d'Accenture en què es van debatre els problemes de la banca així com la seva complexitat i les noves regulacions. A càrrec de Sergio Alegre (Senior Manager) i Cristina Clavería (consultora). Amb un total de 13 assistents.
 

Conoce Atmira
17/02/2016

Activitat de presentació de la consultora Atmira, empresa del sector IT, que ofereix solucions i serveis a clients del sector financer: bancs, assegurances i entitats financeres. A càrrec d'Albert Blanco (Manager de Consultoria), Raúl Vidal (consultor sènior) i Alicia Matesanz (directora de RH). Amb un total de 4 assistents.
 

Contruye tu futuro con Telefónica
08/03/2016

Presentació del programa Talentum per poder formar part d'una startup de Wayra, l'acceleradora d'empreses de Telefónica. A més, es va oferir la possibilitat de formar part d'un projecte impulsat per la Fundació Adecco per al desenvolupament d'aplicacions que afavoreixen la integració de persones discapacitades. A càrrec de Jaime Angulo, project assistant del programa Talentum Startups. Dirigit a estudiants de l’ESUP. Amb un total de 6 assistents.
 

Sessió informativa: Pposicions per a economista de l'Estat
20/04/2016

Presentació de les diferents oportunitats per accedir a les oposicions per ser economista de l'estat espanyol. Carrera que es desenvolupa tant a Espanya, normalment en assumptes relacionats amb la política econòmica i comercial, com a l'exterior, a les oficines econòmiques i comercials i a organismes internacionals. A càrrec de Pedro Hinojo (tècnic comercial i economista de l'Estat). Amb un total de 13 assistents.
 

E-commerce, el canal de las oportunidades
20/04/2016

Activitat per presentar la visió del mercat de gran consum en línia; l’evolució a mig termini; la perspectiva mundial, així com també el concepte de shopper, player i model. Es van donar a conèixer les oportunitats per a fabricants i distribuïdors i a més es va presentar un cas pràctic relacionat amb Unilever. A càrrec de Victor Roca, E-commerce Manager a Espanya. Amb un total de 12 assistents.
 

Carrera diplomàtica
27/04/2016

Presentació de les diferents oportunitats per accedir a la carrera diplomàtica i les oposicions com a diplomàtic a l’estat espanyol. Carrera que es desenvolupa tant a Espanya, normalment en assumptes relacionats amb la política econòmica i comercial, com a l'exterior, en consolats, ambaixades i  organismes internacionals. A càrrec de Bernardo López Ríos, subdirector de l'Escuela Diplomática. Amb un total de 38 assistents.
 

Ernest & Young
04/05/2016

Sessió de reclutament consistent en una dinàmica de  grup a càrrec de l’empresa Ernst & Young, dirigida a estudiants d’Economia, Administració d’Empreses, International Business Economics i Dret. Amb un total de 10 assistents.
 

Coneix les oportunitats laborals dins l’àmbit de la traducció i la interpretació
10/05/2016

Sessió informativa, organitzada juntament amb la Facultat de Traducció i Interpretació, per parlar sobre les possibles sortides professionals dels estudis de Traducció i Interpretació. Hi van participar antics alumnes que treballen en diferents sectors d'aquest àmbit i que expliquen la seva experiència professional. Amb un total de 41 assistents.
 

Taller Sanofi: "Te interesa el sector farmacéutico y las oportunidades laborales que ofrece?’’
10/05/2016

Taller amb l'objectiu de donar a conèixer les diferents oportunitats laborals al mercat de la indústria farmacèutica, així com oferir eines per entrar al mercat laboral. A càrrec de Sanofi, empresa líder mundial integral de la salut, que investiga, desenvolupa i distribueix solucions terapèutiques centrades en les necessitats de les persones i els pacients. Amb un total de 9 assistents.
 

E-commerce Everis
18/05/2016

Activitat grupal dirigida a estudiants d’Economia, Administració d’Empreses, International Business Economics i Enginyeries. S'hi van mostrar els diferents processos de selecció de l’empresa Everis, tant de dinàmica de grup com d’entrevista. A càrrec d’Elena Cortijo  i d'Alba Marco, IT recruiters. Amb un total de 19 assistents.
 

Sortides professionals del màster en Formació de Professorat
23/05/2016

L'activitat de sortides professionals del màster en Formació de Professorat, adreçada als estudiants de les diferents especialitats d'aquest, va comptar amb la col·laboració d'una professional en representació de les institucions educatives públiques i una altra de les institucions educatives privades, així com d'una antiga alumna del màster, que va explicar la seva experiència. Amb un total de 200 assistents.
 

Sessió informativa: Pràctiques i sortides professionals del grau en Humanitats
31/05/2016

Xerrada organitzada conjuntament amb el Departament d’Humanitats per parlar sobre el pràcticum del grau en Humanitats. Alguns dels antics alumnes que treballen en diferents sectors de l’àmbit de les humanitats van explicar de primera mà la seva trajectòria per mostrar així les diverses sortides professionals que tenen els estudiants d’Humanitats al seu abast. A càrrec d’Helene Rufat (sotsdirectora del Departament d'Humanitats) i antiga alumna. Amb un total de 43 assistents.
 

Sortides professionals de ciències polítiques
09/06/2016

Sessió informativa sobre les possibles sortides professionals dels estudis de Ciències Polítiques. A càrrec de Miquel Salvador (degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF). Amb un total de 10 assistents.

 

     B. Recerca de feina

Les activitats del bloc “Recerca de feina” consisteixen en tallers pràctics per proporcionar les eines necessàries als estudiants i als antics alumnes que s'enfronten al repte de buscar la primera feina. La majoria s'ofereixen durant el primer trimestre del curs, coincidint amb la fira d'ocupació UPFeina.

El programa "Prepara't per la fira" inclou activitats en què es treballa el currículum i la carta de presentació, es prepara els participants per afrontar una entrevista curta com la de l'speed-networking i fins i tot es treballa la marca personal (conèixer-se per vendre's el millor possible) i les xarxes socials com a eina per trobar feina.

Per segon any consecutiu s'han ofert, amb un alt índex de participació, tallers de CV i carta i entrevista en llengua anglesa, per ajudar aquells que volen buscar feina en l'àmbit internacional.

Aquestes activitats s'ofereixen amb la col·laboració de Barcelona Activa, així com el mateix servei d'orientació professional personalitzat, que també aporta el Servei de Carreres o bé professionals independents.

En aquestes 16 activitats, hi han participat un total de 322 persones.
 

Job Applications in English
20/10/2015

Activitat en què es treballa l'elaboració d'un currículum professional i eficaç i una carta de presentació en anglès. A càrrec d'Idiomes UPF. Dirigit a estudiants i a graduats de tots els àmbits d’estudi, amb un total de 12 assistents.
 

Attending a Job Interview in English
27/10/2015

Curs per a la preparació d'una entrevista de feina en anglès. A l'activitat es mostren els diferents tipus d'entrevista, preguntes tipus i les respostes adequades, així com també el que cal saber per preparar una entrevista de feina en anglès. A càrrec d’Idiomes UPF. Dirigit a estudiants i a graduats de tots els àmbits d’estudi, amb un total de 20 assistents.
 

Aprèn les eines per a una recerca de feina eficaç: carta i currículum
28/10/2015

Activitat per aprendre a millorar la carta de presentació i el currículum, i obtenir consells pràctics per superar un procés de selecció. A càrrec de l'equip tècnic d’Orientació Professional de Barcelona Activa. Dirigit a estudiants i a graduats de tots els àmbits d’estudi. Amb un total de 38 assistents.

Diferencia’t amb el teu currículum (campus del Mar)
03/11/2015

Activitat per aprendre a elaborar un currículum professional per destacar respecte a la resta de candidats. A càrrec de Montse Mazón, tècnica d’Orientació Professional del Servei de Carreres Professionals de la UPF. Dirigit a estudiants i a graduats de tots els àmbits d’estudi, amb un total de 2 assistents.
 

La prova final: entrevista de selecció
04/11/2015

Activitat per aprendre els diferents tipus d'entrevista, preguntes tipus i les respostes adequades, per tal de preparar una entrevista de feina. A càrrec de l'equip tècnic d’Orientació Professional de Barcelona Activa. Dirigit a estudiants i a graduats de tots els àmbits d’estudi. Amb un total de 25 assistents.
 

Diferencia’t amb el teu currículum (campus del Poblenou)
05/11/2015

Activitat per aprendre a elaborar un currículum professional que t’ajudarà a destacar de la resta de candidats. A càrrec de Montse Mazón, tècnica d’Orientació Professional del Servei de Carreres Professionals de la UPF. Dirigit a estudiants i a graduats dels estudis d’Enginyeries i Comunicació, amb un total de 17 assistents.
 

Coneix el valor del Networking
11/11/2015

Xerrada sobre la importància del networking professional (ben fet) i les eines digitals que t'ho posen més fàcil. A càrrec de Rosaura Alastruey, gerent de Proyectostic i pionera en la introducció del networking professional i de la recerca de feina 2.0 al nostre país. Dirigit a estudiants i a graduats de tots els àmbits d’estudi. Amb un total de 37 assistents.
 

Diferencia’t amb el teu currículum (Polítiques i FPE)
18/11/2015

Activitat per aprendre a elaborar un currículum professional que t’ajudarà a destacar de la resta de candidats. A càrrec de Montse Mazón, tècnica d’Orientació Professional del Servei de Carreres Professionals de la UPF. Dirigit a estudiants i a graduats de Ciències Polítiques, amb un total de 3 assistents.
 

Diferencia’t amb el teu currículum (màster en Formació de Professorat)
11/01/2016

Activitat per aprendre a elaborar un currículum professional per aconseguir destacar de la resta de candidats. A càrrec de Montse Mazón, tècnica d’Orientació Professional del Servei de Carreres Professionals de la UPF. Dirigit a estudiants del màster en Formació de Professorat, amb un total de 5 assistents.
 

Xarxa de contactes: Pràctica el Linkedin
04/02/2016

Activitat sobre com potenciar al màxim el perfil professional de Linkedin i el seu funcionament com a eina de reclutament. A càrrec de l’equip tècnic d’Orientació Professional de Barcelona Activa. Dirigit a estudiants i a graduats de tots els àmbits d’estudi. Amb un total de 13 assistents.
 

Pràctiques i currículum: Traducció i Interpretació
09/02/2016

Xerrada del Servei de Carreres Professionals organitzada juntament amb la Facultat de Traducció i Interpretació per parlar sobre el pràcticum del grau en Traducció i Interpretació. Al final es van donar una sèrie d'idees sobre com diferenciar-se amb el currículum, a càrrec de Montse Mazón. Amb un total de 13 assistents.
 

CV in English
19/02/2016

Activitat per aprendre a elaborar un currículum professional per aconseguir destacar de la resta de candidats. A càrrec de Montse Mazón, tècnica d’Orientació Professional del Servei de Carreres Professionals de la UPF. Dirigit a estudiants de l’ESUP. Amb un total de 30 assistents.
 

M’he graduat, i ara què?
11/05/2016

Sessió informativa, orientativa i grupal per ensenyar a iniciar el procés de recerca de feina. S'ensenya a establir un pla, seguint uns objectius, i a conèixer el mercat laboral. Sessió a càrrec de Francesc Gelida (formador i ponent d’orientació laboral i desenvolupament professional.). Amb un total de 17 assistents.
 

Sortides professionals de Llengües Aplicades
17/05/2016

Sessió informativa organitzada conjuntament amb la Facultat de Traducció i Interpretació sobre les possibles sortides professionals dels estudis de Llengües Aplicades. Hi participen antics alumnes, els quals expliquen la seva experiència en diferents sectors d'aquest àmbit. Amb un total de 48 assistents.
 

Oportunitats per a un estiu a l'estranger
17/05/2016

Sessió informativa per a estudiants que vulguin fer una estada a l’estranger durant els mesos d’estiu. En aquesta xerrada s’informa sobre totes les oportunitats per marxar a l’estranger per fer un voluntariat, treballar o aprendre idiomes durant el període estiuenc.  A càrrec del Consell Comarcal Barcelonès. Amb un total de 29 assistents.
 

Uteach: com treballar a Anglaterra de professor?
23/05/2016

Activitat en què es van presentar les diferents opcions d’inserció laboral en centres educatius d’Anglaterra, com Uteach (centre que pot ajudar en les possibilitats d’inserció a través dels programes de mobilitat Erasmus). A més, s'hi va explicar l’experiència de la vida d’un professor a Anglaterra i les diferències entre els sistemes educatius espanyol i anglès. A càrrec de Marc Pérez (responsable de desenvolupar relacions amb les universitats espanyoles). Amb un total de 13 assistents.

     C. Competències clau

En un mercat laboral altament competitiu, les competències professionals dels candidats s'han transformat en un element determinant a l'hora d'incorporar nous professionals a les seves plantilles. Juntament amb les empreses que col·laboren amb la Universitat i professionals independents, mitjançant 10 activitats, s'han proporcionat eines per millorar aquestes competències clau a 224 estudiants i graduats de la Universitat.

Aquestes activitats han estat útils per treballar habilitats com el treball en equip, la creativitat o parlar en públic.

Per segon any consecutiu, i degut a l’èxit de participació de la primera edició, s'han ofert cursos de creixement professional lligat al creixement personal ("Qui vull ser de gran?", gestió de l'estrès via el Mindfulness i la por escènica). El detall d’aquestes activitats és el següent:

Suma competències per viure millor la teva aventura de futur
11/11/2015

Activitat dinàmica que combina diferents espais i modalitats (de celebració, introspecció, reflexió, story-telling, cocreació i compartir), per aprendre a ser conscient dels recursos dels quals disposes i poder avançar amb els teus objectius professionals millorant les teves competències. A càrrec de l’equip "El Despertador", empresa de coaching i recreació personal. Dirigit a estudiants i a graduats de tots els àmbits d’estudi, amb un total de 24 assistents.
 

Miedo escénico. Cómo gestionarlo eficazmente
24/11/2015

Activitat per aprendre tècniques per gestionar la por escènica i per reduir l'ansietat de manera efectiva. Presentació a càrrec d'Agustí Rosa, expert en oratòria i motivació. Dirigit a estudiants i graduats de tots els àmbits, amb un total de 44 assistents.
 

Hablar en público. Impacta, enamora y marca la diferencia con tu oratoria
26/11/2015

Activitat pràctica i dinàmica per aprendre a parlar en públic i com fer presentacions d'alt impacte. A càrrec d'Agustín Rosa, expert en oratòria i motivació. Dirigit a estudiants i a graduats de tots els àmbits d'estudi. Amb un total de 45 assistents.
 

Curs: Què vull ser de gran?
26/01/2016

Activitat de formació sobre desenvolupament personal i professional, en què es tracten temes com la intel·ligència emocional i l'autoconeixement, els propis valors, l'actitud proactiva versus la reactiva, i el pla d'acció. Curs impartit per Anna Guiu, coach especialitzada en desenvolupament personal i professional. Dirigit a estudiants i a graduats de tots els àmbits d’estudi, amb un total de 24 assistents.

Iniciativa: Claus per fer que les coses passin
27/01/2016

Seminari en què es treballa el concepte d’iniciativa, en què es parla de les competències necessàries per aprendre a ser proactiu en un entorn professional. Impartit per Mercè Gómez Ubiergo (directora de NAU Desenvolupament Professional). Dirigit a estudiants i a graduats de tots els àmbits. Amb un total de 4 assistents.
 

Creativitat: Claus de la creativi..., què?
10/02/2016

Sessió en què es descobreix com aplicar la creativitat a la vida quotidiana i com adquirir eines per potenciar solucions innovadores en el dia a dia personal i professional. A càrrec de l’equip tècnic  d’Orientació Professional de Barcelona Activa. Amb un total d’11 assistents.
 

Taller de Design Thinking
17/02/2016

Activitat en què es treballen habilitats com l’empatia, el treball en equip i la creativitat. La disciplina Design Thinking permet desenvolupar la creativitat a l'hora d'afrontar reptes professionals i personals. Adreçat a tots els estudiants. Amb un total de 8 assistents.
 

Planificació i organització: les claus per l’eficàcia en el teu dia a dia
17/02/2016

Activitat en què s’ensenya a treballar de manera organitzada, gestionar el temps per aconseguir ser més eficaç en l’àmbit professional i també en el dia a dia. A càrrec de l’equip tècnic d’Orientació Professional de Barcelona Activa. Amb un total de 13 assistents.
 

Intel·ligència emocional: claus per a l’autogestió
24/02/2016

Activitat en què s’explica què és la intel·ligència emocional, com incideix en la nostra actuació, i com es poden desenvolupar alguns aspectes relacionats amb aquesta, com l’autocontrol i l’autoconfiança. Amb un total de 17 assistents.
 

Mindfulness i altres eines per posar l’estrès a ratlla!
08/06/2016

En aquest taller es van donar a conèixer tècniques de Mindfullness i altres disciplines, que permeten prevenir, identificar i gestionar situacions d’estrès i incorporar hàbits per viure amb un major nivell de benestar emocional. A càrrec d'Olga Turró (formadora, Coach i consultora). Amb un total de 26 assistents.
 

    D. Emprenedoria

Aquest curs s'ha donat continuïtat a les activitats que tenen per objectiu donar suport a tots aquells que tenen una idea de negoci i volen dur-la a terme; en definitiva, als que volen emprendre com a opció de futur.

En coordinació amb la Unitat d'Innovació UPF Business Shuttle, el Servei de Carreres Professionals i UPF Alumni, ha organitzat 6 activitats amb l'objectiu de donar eines als participants per trobar finançament per als seus projectes o crear una marca personal per vendre'ls millor. En aquest bloc, el total de participants ha estat de 72 estudiants/graduats.


Taula rodona Start-UPF
27/01/2016

Taula rodona en què es debaten, juntament amb antics alumnes, els aspectes que s'han de tenir en compte a l'hora d’emprendre un projecte com una startup. Hi van participar: Marc Antoni Macià (NoviCap), Ernest Costafreda (Costalamel) i Josep Sànchez (Instagràfic). Dirigit a estudiants i a graduats d'Enginyeries i Comunicació. Amb un total de 39 assistents.
 

Innova amb el teu projecte: Metodologia Creative Problem Solving
11/02/2016

Activitat que té com a finalitat ensenyar les persones a ser creatives, a innovar, a gestionar idees, a cocrear, a col·laborar i a posar les idees en pràctica per fer realitat un projecte empresarial innovador i d'alt impacte, tot aplicant el principi learning by doing. A càrrec de Sergi Arjona (creativity facilitator). Amb un total de 2 assistents.
 

Would you dance with me?: claus d’una presentació que desperti l’interès d’un inversor
16/02/2016

Activitat per conèixer quines són les claus per presentar un projecte davant d'un inversor per aconseguir despertar el seu interès. Amb un plantejament dinàmic i pràctic, s'explicaran els conceptes clau. També es practicaran els conceptes clau prèviament explicats. Dirigit a tots els estudiants. A càrrec de Pedro Olivares (coach empresarial). Amb un total de 5 assistents.
 

A quines fonts de finançament puc optar per al meu projecte?
23/02/2016

Activitat que tracta sobre les diferents fonts de finançament amb què es poden trobar els emprenedors per finançar els seus projectes, i conceptes relacionats amb aquest tema: classificació de les fonts de finançament, inversió privada i fonts de finançament no tradicional. Aproximació a la figura del Business Angel, procés de negociació i fiscalitat. A càrrec de Ramón Saltor (CEO a The Crowd Angel). Amb un total de 4 assistents.
 

El pacte dels socis
01/03/2016

Activitat en la qual es donen a conèixer els principals aspectes que s'han de regular en un pacte de socis d’una companyia, a partir de l’experiència dels advocats que la imparteixen. Sessió eminentment pràctica, en la qual els participants analitzen un pacte de socis i identifiquen aquelles clàusules que puguin ser més perjudicials per als seus interessos. Finalment, es comenten les qüestions més rellevants contingudes en el document des d’un punt de vista jurídic. Activitat dirigida a tots els estudiants i graduats interessats en l’àmbit de l’emprenedoria. A càrrec de Lidia Ribalta, advocada al Departament de Dret Mercantil (Roca Junyent). Amb un total de 6 assistents.
 

Jo i la meva marca personal
19/04/2016

Activitat amb l'objectiu de conèixer què s'amaga darrere la teva identitat secreta, què tens per oferir al món, quins són els teus superpoders i la teva causa. Mitjançant un recorregut vivencial i lúdic, a través de la metàfora del superheroi, s'acompanya l'estudiant a descobrir la seva marca personal, els seus trets diferenciadors que fan del seu camí personal i professional una autèntica aventura única i singular. Activitat dirigida a persones que volen emprendre o que simplement volen desenvolupar i saber com difondre la seva marca personal. A càrrec de l'equip d'"El Despertador’’, coaching i recreació personal. Amb un total de 16 assistents.

Fira d'ocupació: UPFeina

UPFeina, el punt de trobada per a estudiants i graduats de la UPF que volen incorporar-se al món laboral i les empreses i institucions que busquen nous professionals titulats, ha celebrat, durant el curs acadèmic 2015-2016, la seva onzena edició amb més entitats participants que mai i amb un programa d'activitats paral·leles molt participatiu.

Per la fira hi han passat uns 3.500 estudiants. Seguint la tendència de les anteriors edicions, gairebé el 50% dels estudiants i dels graduats provenen dels estudis de l'àmbit d'economia i empresa i de l’àmbit del dret, seguit dels de l'àmbit de la comunicació.

UPFeina ha aplegat 62 entitats en total: el nombre d’empreses ha arribat a 51 (sis més que l’any anterior). La fira ha comptat amb el patrocini de Cuatrecasas Gonçalves Pereira, La Vanguardia i, per primera vegada, l’empresa de gran consum Unilever.

Entre les noves empreses que han participat per primera vegada a UPFeina tenim organitzacions d’àmbits molt diversos: el bufet d’advocats Rosaud Costats Duran (serveis jurídics), Roche Diagnostics (indústria química), Miguel Torres (indústria alimentària), Hartman (sector sanitari), Bugglegum (publicitat) i HP (tecnologia). També hi ha empreses internacionals com First Derivates i KING.

Una altra novetat de l’edició d’aquest any ha estat que per primera vegada s’ha comptat amb la presència de cooperatives de Catalunya, amb la participació d’Aracoop. També, les institucions del tercer sector han tingut la seva representació amb l’ONG Make a Wish, que actualment ja té estudiants en pràctiques de la Universitat.

Quant a les institucions, hi ha hagut estands del Grup UPF (entre els quals els de la UPF, UPF Alumni, la Unitat d'Innovació - UPF Business Shuttle, la Barcelona GSE, ESCI, IDEC-UPF/BSM, Idiomes UPF i l'IBEI) i Barcelonaactiva.

Un 31% de les empreses i de les institucions que participen a la fira s'acosten a la UPF per trobar i reclutar talent en l'àmbit d'economia i empresa, seguit de les enginyeries, amb un 24%, i de dret, amb un 16%; comunicació segueix la llista amb un 10%, i la resta estan al voltant del 7% i el 4%.

Durant tot el dia, també s’ha ofert tot un llistat d’activitats paral·leles. En aquest sentit, aquest any, degut a l’èxit de l’edició anterior, s’ha tornat a repetir l’elevator pitch, presentacions d’un minut i mig de durada per part de les empreses que han ajudat a aconseguir informació rellevant per als estudiants abans d’anar a contactar directament als estands.

L’speed-networking talent, entrevistes de curta durada entre empreses i estudiants o graduats, ha estat una altra activitat destacada que per tercer any consecutiu ha augmentat el nombre d’empreses participants fins a la xifra de 33.

Altres activitats dins del programa han estat "Revisa el teu currículum", en què un professional ha donat consells als estudiants sobre el seu currículum; el taller "Suma competències per viure millor la teva aventura de futur!", que ha proposat un recorregut per conèixer els nostres recursos personals i poder avançar amb els nostres objectius professionals, i "Oportunitats a l’estranger", una sessió que ha permès saber quins són els programes i les beques que poden ajudar a internacionalitzar els estudis dels assistents. 

Pel que fa al nivell de satisfacció percebuda sobre les activitats Skills, el 95% dels assistents les recomanarien als seus companys. La puntuació mitjana dels qüestionaris de valoració ha estat de 7,8 sobre 10.

Orientació professional

L'orientació professional és un servei iniciat al curs acadèmic 2014-2015 que ofereix la possibilitat, tant per als estudiants com per als graduats, de rebre suport individualitzat i acompanyament en relació amb els següents aspectes del seu projecte professional: 

 • Coneixement dels interessos i motivacions, i definició d'objectius professionals.

 • Presa de consciència de les diferents opcions que ofereix el mercat laboral, les sortides professionals i les ocupacions.

 • Identificació dels punts forts i dels aspectes que s'han de millorar en relació amb  l'objectiu professional.

 • Elaboració d'un pla d'acció per millorar i aconseguir els objectius establerts.

 • Millora de les eines i del coneixement dels diferents canals per fer una recerca de feina més eficient.  

Al llarg del curs acadèmic 2015-2016, un total de 142 usuaris (89 noies i 53 nois) han fet ús del servei individualitzat. La mitjana de sessions fetes pels usuaris del servei ha estat de dues. En la majoria de casos hi ha hagut una sessió presencial i posteriorment hi ha hagut un seguiment virtual a través del correu electrònic. Alguns s’han derivat a accions del programa Skills UPF per tal de completar les accions dutes a terme de manera personalitzada. 

Pel que fa a l'àmbit d'estudis, es presenten diferències significatives. Seguint la tendència de l’any acadèmic anterior, un 35% són de l'àmbit d'economia i empresa; un 15%, de l'àmbit del dret; els de l’àmbit de comunicació representen un 12%, igual que els de ciències polítiques i socials; seguits de ben a prop per humanitats i traducció, ambdós amb un 9% d’assistents al servei sobre el total d’usuaris. La inscripció al servei d'estudiants i/o graduats en Ciències de la Salut i la Vida i d’enginyeries ha estat molt puntual. Una estudiant del Grau Obert i un estudiant de doctorat s’han adreçat a aquest servei per demanar assessorament. Del total d’assistents, un significatiu 38% per sobre del total es tracta d’estudiants de màster.

Pel que fa als diferents col·lectius de la comunitat universitària atesos al servei, el 72% han estat estudiants, sobretot de tercer i de quart curs. La resta, el 28%, han estat graduats. Convé destacar que, aquest any, els graduats que han complert els requisits per incorporar-se al programa Enfeina’t ho han fet al projecte en lloc de recórrer als serveis d’Orientació Professional del Servei de Carreres Professionals de la UPF. Aquest projecte paral·lel, subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil, proporciona eines des de la mateixa Universitat per millorar l’ocupabilitat dels graduats de la Universitat gràcies a la col·laboració entre la Fundació Factor Humà, l’empresa Ingeus i UPF Alumni.

Les consultes que han motivat l'afluència d'estudiants i de graduats al Servei d'Orientació s'agrupen al voltant de quatre grans temàtiques:

A. Autoconeixement i definició d'objectius professionals: exploració dels interessos i motivacions i del capital competencial. Definició d'objectius professionals. Reorientació de la carrera professional.

B. Coneixement del mercat de treball; així com informació sobre les sortides professionals i ocupacions. Identificació dels punts forts i aspectes que s'han de millorar en relació amb l'objectiu professional. Assessorament en relació amb la possibilitat de continuar formant-se un cop acabada la titulació de grau.

C. Millora de les eines de recerca de feina (currículum, carta de presentació, entrevista de selecció, entre d'altres) i consultes sobre els diferents canals per fer una recerca de feina més eficient (portals d'ocupació, directoris d'empreses, etc.). També en la seva vessant 2.0: construcció de la marca personal a Internet i networking a través de xarxes socials i professionals.

D. Elaboració d'un pla d'acció per millorar competències d'accés a l'ocupació i professionals per assolir els objectius professionals establerts.

Transversalment a aquestes temàtiques, també s'han rebut consultes relacionades amb la mobilitat professional, tant per treballar com per continuar formant-se a l'estranger.

Més del 50% de participants han fet consultes sobre com utilitzar les eines de recerca de feina; un 20% han demanat assessorament per definir els seus objectius professionals. També s’ha atès un percentatge significatiu de consultes sobre com preparar-se per afrontar una entrevista o recursos per a la mobilitat internacional. Cal destacar que, en la majoria de sessions, s’han resolt dubtes i s’han proporcionat consells quant a les estratègies de cerca de feina i/o pràctiques. Consultes d’altres temàtiques com beques, assessoria laboral, etc., han estat molt puntuals.

Pel que fa al nivell de satisfacció percebuda sobre el servei, el 100% dels usuaris recomanarien aquest servei a altres companys, amb un 9/10 de puntuació mitjana obtinguda en els qüestionaris de valoració. El col·lectiu d'estudiants ha valorat en més de mig punt per sobre el servei rebut respecte de les valoracions fetes pel col·lectiu de graduats.

Durant els dos últims cursos acadèmics, la UPF s’ha beneficiat d'una subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya mitjançant el Departament d'Economia i Coneixement. Aquesta entrada de fons econòmics ha estat possible gràcies a l'adhesió de la Universitat al conveni de col·laboració entre el Departament d'Economia i Coneixement i les universitats catalanes per impulsar la inserció i la millora de l'ocupabilitat dels joves estudiants i graduats universitaris. La signatura d'aquest conveni ha permès la creació d’un nou servei, el servei d'orientació professional, que proporciona atenció individualitzada en relació amb el desenvolupament del projecte professional dels estudiants i dels graduats.

Aquest servei personalitzat es complementa amb un paquet d’activitats en grup, el ja consolidat programa d’activitats Skills UPF, que aquest curs ha ofert unes 60 activitats grupals per ajudar els estudiants i els graudats a definir, i aconseguir fer realitat el seu projecte professional.

Durant el proper curs acadèmic 2016-2017, es vol potenciar el Servei d'Orientació fent-ne més difusió a través dels canals habituals i amb el suport dels centres, així com introduint-ne petits tastets en totes les xerrades del programa Skills UPF de la temàtica de sortides professionals i sobre els convenis de pràctiques que es fan adreçant-se als estudiants que s'organitzen des dels diferents centres.

Taula 7.16. Dades d'accions adreçades a la inserció laboral i desenvolupament professional de estudiants i de graduats. 2015-2016


Eventia: oficina d'organització d'activitats i congressos

Eventia, l'Oficina d'Organització de Congressos de la Universitat Pompeu Fabra, ofereix un servei integral d'assessorament, organització i coordinació per als diferents esdeveniments (reunions, seminaris, jornades i congressos) que s'organitzen en els campus de la UPF.

Eventia es va crear el maig del 2009 i després de 7 cursos acadèmics ha col·laborat en l'organització de 42 esdeveniments, donant suport a vora 6.000 participants.

El servei està especialment dirigit a la comunitat universitària de la UPF, donat el gran volum d'esdeveniments que s'hi celebren i la necessitat de suport logístic que tenen les unitats acadèmiques que promouen les diferents activitats. Eventia ofereix la cobertura d'aquestes necessitats amb la seva experiència en organització d'esdeveniments i la coneixença i disposició dels recursos necessaris, tant externs com interns, per portar-los a terme.

Entre d'altres, Eventia ofereix els serveis següents:

 • Assessorament pressupostari i gestió financera.

 • Portal web de gestió de congressos (fins a tres idiomes).

 • Gestió de la secretaria tècnica (tarifes, inscripcions, serveis addicionals, passarel·la de pagament electrònic i gestió de cobraments/facturació, etc.).

 • Gestió de viatges de ponents i participants (viatge, allotjament, transport).

 • Gestió de proveïdors: serveis de restauració, espais i equipaments, mobiliari, serveis gràfics i altres.

 • Programa social i programa d'acompanyants.

 • Suport administratiu i suport in situ durant el congrés.

Eventia estudia cada proposta d'activitat individualment i proposa als organitzadors la millor solució segons les característiques de l'esdeveniment.

ESDEVENIMENTS ORGANITZATS DURANT EL CURS ACADÈMIC 2015-2016

27th European Summer School in Logic, Language and Information (ESSLLI 2015) - Escola d’estiu
Del 3 al 14 d’agost del 2015, al campus del Poblenou
Participants: 355 persones
Direcció: Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Times Higher Education Young Universities Summit - cimera
Del 5 al 7 d’abril del 2016, al campus de la Ciutadella
Participants: 150 persones
Direcció: Gabinet de Rectorat

Philanthropy and Fundraising in Young European Universities - Jornada
Del 7 al 8 d’abril del 2016, al campus de la Ciutadella
Participants: 75 persones
Direcció: Gerència - Fundraising Institucional

PanCancer Analysis of Whole Genomes Face-to-Face Meeting - Reunió internacional
Del 7 al 8 d’abril del 2016, al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)
Participants: 155 persones
Direcció: Departament de Ciències Experimentals i de la Salut


LEO-NET Annual Barcelona Seminar and CONSORTIA Meeting - Seminari
Del 13 al 15 d'abril del 2016, al campus de la Ciutadella
Participants: 32 persones
Direcció: LEO-NET, Universitat Tècnica d'Eindhoven


3rd Barcelona Summer School in Survey Methodology - Escola d’estiu
Del 27 de juny al 8 de juliol del 2016, al campus de la Ciutadella
Participants: 103 persones
Direcció: Departament de Ciències Polítiques i Socials

XII Seminario sobre Aspectos Jurídicos de la Gestión Universitaria - Seminari
Del 30 de juny a l'1 de juliol del 2016, al campus del Poblenou
Participants: 120 persones
Direcció: Assessoria Jurídica de la UPF

 

Altres

Botiga UPF

Coincidint amb l'any del llançament de la nova marca de la Universitat Pompeu Fabra, el gener del 2013, la Fundació UPF va posar en marxa UPFShop, el marxandatge de la Universitat.

Per tal d'evitar inversions i productes obsolets, i estalviar recursos (espai d'emmagatzematge, enviaments...), es va optar per externalitzar el servei, sempre sota la supervisió i la coordinació de la Fundació UPF. Així doncs, el proveïdor, l'empresa Emedé, comercialitza els productes a través de les botigues que la cooperativa Abacus té als campus i també a través de la venda en línia.

Els més de 20 productes que actualment estan a la venda s'emmarquen en les categories de tèxtil, escriptura, bosses i complements.

Els productes més venuts al llarg d’aquest últim curs acadèmic segueixen la tendència dels tres anys de funcionament, i són: el tèxtil (dessuadora i samarreta), seguit per l'escriptura (bolígraf, llapis i llibreta). Dels complements, els que més èxit han tingut entre el públic són la memòria USB de 4 Gb, la tassa i la bossa de cotó. Enguany, coincidint amb la celebració del 25è. aniversari, s’ha posat a la venda una bateria mòbil amb la imatge del 25è. aniversari, que ha tingut una bona acollida entre el públic.

Després de tres anys de funcionament, s'han retirat del catàleg els productes que menys sortida tenien i es fan promocions puntuals amb els estocs que en queden. Paral·lelament, s’han redissenyat productes ja existents (samarretes, dessuadores, llibretes, bossa ecològica i  imants). Aquest nou disseny tracta d’una imatge moderna i molt urbana, sobre els tres campus de la Universitat i com encaixen dins la ciutat de Barcelona.

Més del 90% dels productes s'han venut directament des de la web i les botigues d'Abacus, i la resta s'ha venut en línia, a través de la pàgina web oficial shop.upf.edu, que té una funció més de promoció o de catàleg de productes que no pas de punt de venda.

La compra d'aquest material per part de les diferents unitats i serveis de la UPF es fa a través de la web de material d'oficina d'Abacus (https//b2b.abacus.coop).

Càtedres d'empresa

Les càtedres d'empresa es defineixen com a instruments idonis per formalitzar i fer públics acords durables de col·laboració d'ampli abast, en un o diversos dominis de coneixement, entre la Universitat i les empreses o institucions. I per a la comunitat universitària, professors, estudiants, investigadors, faciliten la relació amb empreses de primer nivell, propiciant una àmplia comunicació en el marc de les activitats de formació, recerca i difusió del coneixement.

El Programa de Promoció i Empresa s'encarrega de la gestió econòmica i administrativa d’alguns d’aquests convenis, alhora que també mira de proporcionar la màxima visibilitat i projecció a les altres càtedres ja existents.

Actualment, la FUPF està gestionant la càtedra UPF sobre Diversitat Social, el director acadèmic de la qual és Daniel Serra, també director acadèmic d'UPF-IDEC i UPF-Barcelona School of Management. El director executiu de la càtedra és Josep-Lluís Carod Rovira.

La UPF i l'Obra Social "la Caixa" van signar l'1 de setembre del 2011 un conveni de col·laboració per crear la càtedra UPF sobre Diversitat Social, amb la missió d'analitzar la diversitat com a factor i oportunitat per al desenvolupament de la societat i esdevenir càtedra UNESCO.

Els objectius de la càtedra són:

 • Analitzar la diversitat de la societat en la seva globalitat.

 • Fomentar la gestió de la diversitat, en els diferents àmbits, com a instrument per resoldre reptes socials.

 • Promoure bones pràctiques a l'entorn de la protecció i la promoció de la diversitat.

 • Promoure la diversitat com a factor d'innovació social, econòmica i cultural.

 • Potenciar els intercanvis de coneixement i d'experiències entre agents de la diversitat.

 • Incorporar el món dels negocis en l'estudi de la diversitat.

 • Definir indicadors a l'entorn de la diversitat, en la seva globalitat i en cada un dels seus àmbits i analitzar noves maneres de governança que respectin la diversitat.

Activitats

 1. Revista digital divÈrsia.

 2. Debats i conferències al palau Macaya.

 3. Articles i treballs publicats pel director executiu de la càtedra.

 4. Conferències realitzades pel director executiu de la càtedra.

 5. Projecte de recerca sobre la segona confessió religiosa del país.

 6. Projecte editorial a l'entorn de la recerca sobre diversitat.

 7. Altres activitats del director executiu de la càtedra.

 8. Constitució de la Plataforma de Suport als Cristians Perseguits.