Planificació

Pla Estratègic UPF 2016-2025

El 8 de febrer del 2016 es va presentar el Pla Estratègic de la UPF. El vicerector de Planificació, el professor Ramió, i el director del Pla Estratègic, el professor Jacint Jordana, van acompanyar el rector en la presentació en públic del document que ha de guiar la Universitat en els propers 10 anys. A més, es va comptar amb la ponència del director del Teatre Lliure, el Sr. Lluís Pasqual, que va reflexionar sobre la importància de projectar el futur i planificar-lo correctament.

El procés d’elaboració va fomentar la participació de la comunitat universitària. Es van dur a terme taules rodones, grups de discussió, fòrums oberts i un procés de participació en línia. Així mateix, durant sis mesos més d’un centenar de persones van estar treballant en el si dels grups de treball. En aquest sentit, la participació presencial va superar clarament les expectatives inicials.

El Pla Estratègic està estructurat en cinc àmbits estratègics (Entorn i projecció, Docència, Recerca, Comunitat, Finançament i Governança), que en total proposen una seixantena de línies estratègiques. Alhora, aquests van acompanyats d’unes fites quantitatives que han de ser mesures per assolir l’èxit. A més, a l’inici del document es compta amb l’explicitació de quina és la missió, la visió i els valors de la Universitat.

Pel que fa als continguts, cal destacar els dos eixos transversals amb els quals s’ha treballat des de l’inici d’aquest procés i que impregnen tots els àmbits de la Uuniversitat: la responsabilitat social i la internacionalització. Es va creure convenient que no s’havien de tractar de manera aïllada, sinó que s'introduirien molt més si es treballaven de manera conjunta en cadascun dels àmbits.

Per altra banda, el Pla Estratègic fa una aposta clara per la cultura com a quarta missió de la Universitat i aposta per tirar endavant línies que en fomentin el seu paper nuclear. Tot això, sense deixar de banda les missions tradicionals com són la docència i la recerca. Però a aquestes se’ls busca un nou enfocament que permeti trobar punts de fusió entre totes dues.

En matèria d’internacionalització cal destacar la voluntat de buscar el punt d’equilibri entre la identitat local i la projecció global. Per últim, s'ha de remarcar que el Pla Estratègic també té per objectiu consolidar les reformes organitzatives iniciades i augmentar la intel·ligència institucional; tenir un major coneixement de les nostres fortaleses i debilitats i convertir-les en oportunitats en el camí de l’excel·lència.

Tot plegat ha escrit el relat de la Universitat Pompeu Fabra i ha ajudat a crear identitat col·lectiva.

Pla d’Actuacions 2016-2017

El mes de maig del 2016 l’equip de direcció va aprovar el document d’objectius estratègics del Consell de Direcció. Aquest document és una concreció del Pla Estratègic i en segueix la mateixa estructura. El document presenta els objectius estratègics dels cinc àmbits d'actuació, definits per l'equip de govern de la UPF, i els completa amb una breu descripció de cada proposta. La finalitat d’aquest document és mostrar els reptes que la nostra institució encararà en els propers mesos. Els objectius estratègics es despleguen en un seguit d’actuacions, concretes i mesurables, que han estat definides per les unitats de gestió.

El Pla d’Actuacions és un document que s’ha treballat durant els últims dos mesos i que té la funció d’aterrar les propostes que s’expliciten en el Pla Estratègic. Es tracta d’un document amb dos nivells de planificació estratègica - objectius i actuacions-, que s’executaran fins al juny de l’any 2017, moment en el qual finalitza el mandat de l’actual equip de direcció.

Cadascuna de les actuacions anunciades compta amb informació com les dates d’execució, les unitats i serveis responsables, els indicadors de desplegament i impacte... En qualsevol cas, no es tracta d’un document tancat, sinó que es té la intenció d’anar-lo revisant i actualitzant semestralment. En la finalització de l'execució del PA, es preveu que algunes de les actuacions estiguin en curs i per tant tinguin continuïtat en el següent PA que impulsi l'equip de direcció d'aquell moment. La suma dels diferents plans d’actuació haurien de permetre que al 2025 s’hagin assolit totes les línies estratègiques plantejades en el Pla Estratègic.

D’aquesta manera, s’ha incentivat a la comunitat universitària a fer un esforç de planificació a mig termini de les tasques encomanades, i a promoure una actitud proactiva en el si de l’organització.

Un dels altres valors afegits que comporta un procés d’aquest tipus és la creació de coneixement de manera col·laborativa i que les unitats i els serveis es coneguin millor entre ells.