Centres docents d'ensenyament superior adscrits

Barcelona School of Management
Direcció: Carme Martinell i Gispert-Saúch

Per Ordre EMC/48/2016, de 22 de febrer, es va donar la conformitat al canvi de denominació de l'IDEC Escola d'Estudis Superiors, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra, que passa a denominar-se Barcelona School of Management (DOGC núm. 7079, de 15 de febrer del 2016).

Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus
Direcció: Montserrat Vilalta Ferrer 

Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus
Direcció: Esther Cabrera Torres

Escola Superior Politècnica Tecnocampus 
Direcció: Marcos Faúndez Zanuy

Escola Superior de Comerç Internacional
Direcció: Xavier Cuadras Morató

ELISAVA Escola Superior de Disseny
Direcció acadèmica: Albert Fuster Martí

Escola Superior d'Infermeria del Mar 
Direcció: Lola Bardallo Porras