11.2. Execució del pressupost d'ingressos. Drets reconeguts 2015


Capítol%

Capítol III. Taxes, preus públics i altres ingressos

33.454.532,41

25,65

Capítol IV. Transferències corrents

65.258.091,83

50,02

Capítol V. Ingressos patrimonials

4.512.913,78

3,46

Capítol VI. Alienació d'inversions reals

8.849,56

0,01

Capítol VII. Transferències de capital

25.495.777,99

19,55

Capítol VIII. Actius financers

96.151,61

0,07

Capítol IX. Passius financers

1.617.618,48

1,24

Total

130.443.935,66

100,00