Taula 3.6. Funcionaris per escales i sexes. 2015-2016 

GRUP - Escala Homes Dones

Total
persones

GRUP A
 Escala tècnica 8 13 21
 Escala facultativa d'arxius i biblioteques 3 9 12
GRUP B
 Escala de gestió 13 47 60
 Escala d'ajudants d'arxius i biblioteca 11 37 48
GRUP C
 Escala administrativa 25 166 191
GRUP D
 Escala auxiliar administrativa 13 73 86
GRUP E
 Escala auxiliar de serveis 35 19 54
Total 108 364 472