Memòria econòmica


El marc econòmic

El context econòmic en el qual s’emmarquen els pressupostos generals de l’Estat per al 2015 es caracteritza per la prolongació de la recuperació econòmica iniciada l’any 2013, i compten amb una previsió de creixement del PIB del 2% a l’hora de dur a terme la seva elaboració. Els dos eixos fonamentals que han inspirat aquests pressupostos han estat la consolidació fiscal i les reformes estructurals. També és destacable que hagin estat els primers elaborats sota l’aval de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal pel que fa a les previsions econòmiques que li han servit de base.

D’altra banda, els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 han mantingut el nivell de despesa de l’exercici 2014, donant prioritat a la despesa social, tot impulsant la recuperació econòmica del país. Tot i no assolir els objectius marcats per l’Estat, la Generalitat ha mantingut el seu compromís amb la reducció del dèficit, ajustant la despesa sense posar en perill la prestació de serveis a la ciutadania. Davant el diferencial entre els recursos disponibles i les necessitats de despesa, la Generalitat ha apostat sobretot per reclamar a l’Estat els deutes històrics i altres ingressos justificats.

L’educació universitària ha vist incrementada la seva dotació en 63 milions d’euros respecte als 763,5 de l’exercici anterior. Les prioritats han anat encaminades a la millora de l’oferta universitària per augmentar la qualitat, la visibilitat i la formació dels graduats universitaris i a l’adequació de l’estructura del personal acadèmic universitari per afrontar millor els reptes de la docència, la recerca i la transferència de coneixement. Dintre de les actuacions principals destaquen l’establiment de mecanismes per a la internacionalització del sistema universitari català, la proposta d’un nou model de governança, revisar el finançament de les universitats i continuar amb el desplegament del pla Serra Húnter. 

Política pressupostària i financera

La Universitat Pompeu Fabra gestiona el seu patrimoni i les seves finances d'acord amb criteris administratius i pressupostaris. L’execució del seu pressupost s’ha dut a terme respectant els principis d’eficàcia i d’eficiència, de manera transparent, tot complint el marc legal vigent. Als efectes de normalització comptable, l'execució s'ha adaptat a les normes que, amb caràcter general, resulten d'aplicació al sector públic; en conseqüència, tot acte o operació amb transcendència econòmica ha estat enregistrat i justificat documentalment.

En sessió de 18 de desembre del 2014, el Consell Social va aprovar un pressupost per a l’any 2015 de 124.241.516,90 euros, superior en 5,4 milions al de l’exercici anterior. La raó principal d’aquest increment esdevé de l’aplicació de la normativa en matèria de personal, que instava a liquidar al personal al servei de la Universitat la segona paga extra de l’exercici i un 24% de la no satisfeta el 2012, per un import global de 3,4 milions.

També augmenta la inversió immaterial en projectes de recerca, en línia amb l’increment de 2,9 milions en els ingressos per transferències de capital destinades al seu finançament.

L’altra partida d’ingressos amb un creixement significatiu de 3 milions d’euros és la de taxes, preus públics i altres ingressos.

El pressupost d’aquest exercici continua sent el resultat d’aplicar una política de contenció de la despesa, ja iniciada en exercicis anteriors, en certa manera també condicionada per l’acumulació creixent de quotes que s'han d'amortitzar pel deute contret en exercicis anteriors en forma de bestretes reintegrables destinades al finançament d’infraestructures de recerca.

El pressupost s’ha liquidat en equilibri, amb un import de 165 mil euros de romanent de tresoreria genèric. D’aquesta manera, el romanent genèric acumulat, de signe negatiu, continua amb la tendència iniciada fa uns anys d’anar millorant a poc a poc però de manera sostinguda, fins a situar-se en -7,5 milions d’euros. El romanent específic acumula 34,2 milions i, en conseqüència, el romanent de tresoreria final ha estat de 26,7 milions.

Pressupost i execució d'ingressos

El pressupost d’ingressos va ser aprovat per un import de 124,2 milions d’euros i es va incrementar en 40,1 milions, 33,7 dels quals romanents afectats provenen d’exercicis anteriors. Els ingressos reconeguts a final de l’exercici, en el seu conjunt, han estat superiors en 6,2 milions d’euros als previstos, donant peu al  finançament de la resta de modificacions pressupostàries. Aquests majors ingressos s’han materialitzat principalment en la matrícula d’estudis homologats (2 milions), en transferències corrents (2,2 milions) i en préstecs obtinguts per al finançament de projectes de recerca (1,1 milions) i d’infraestructures (0,5 milions).

Respecte a l’any anterior, s’ha reconegut un 6,7% més d’ingressos, principalment per haver incrementat la matrícula dels estudis homologats (2 milions), la prestació de serveis docents regulats per l’article 83 de la LOU (1,6 milions) -sobretot pel nou contracte signat amb la BSM- i la subvenció de la Generalitat (4,1 milions), que incorpora el finançament de la despesa derivada de les pagues extres.

Els ingressos per transferències corrents i de capital continuen sent els més importants, amb 90,8 milions d’euros, un 70% del total. Els altres ingressos amb més import han estat els obtinguts per preus públics (matrícula) i altres prestacions de serveis (principalment activitats docents i de recerca regulades per l’article 83 de la LOU), que han totalitzat 33,5 milions d’euros, representant un 26% del total ingressat.

Pressupost i execució de despeses

Els 124,2 milions d’euros de despesa pressupostada van anar destinats majoritàriament a operacions corrents (98,2 milions). Les operacions de capital (24,9 milions) i les financeres (1,1 milions) completen el pressupost de despesa de l’exercici.

La principal causa de modificació d’aquest pressupost ha estat la incorporació dels 33,7 milions d’euros de romanent específic (27,2 milions en projectes i contractes de recerca, 4,5 milions en operacions financeres i 2 milions en activitats docents). L’altra modificació significativa ha estat l’ampliació de la dotació del capítol IX de passius financers a l’objecte de poder afrontar el retorn de bestretes reintegrables (2 milions) i també d’una part del préstec obtingut el 2013 per avançar el cobrament d’un ajut FEDER, un cop reconeguda la corresponent subvenció (1,6 milions).

S’ha executat un 8,4% més de despesa que el 2014. Han augmentat les despeses de personal (5,2 milions), en bona part a causa del pagament de les dues pagues extres ja referides; les despeses corrents en béns i serveis (3,1 milions), principalment per la incorporació de les activitats de la BSM regulades per l’article 83 de la LOU (1,4 milions) i l’amortització de préstecs i bestretes (5,5 milions), en haver rebut una part important de l’ajut FEDER, que va motivar la formalització del préstec. Per contra, ha disminuït en 3,4 milions la inversió material, en haver finalitzat les obres de l’edifici Mercè Rodoreda 2.

Inversió material

La inversió material efectuada el 2015 ha estat de 2,8 milions d’euros. A diferència d’anys anteriors, s’han invertit tan sols 0,4 milions en edificis i altres construccions com a conseqüència de la finalització de les obres de l’edifici Mercè Rodoreda 2. També s’han invertit 1,1 milions en mobiliari i en equipaments, 1 milió en equipaments per al procés de dades i 0,3 milions en instal·lacions i fons bibliogràfic.

Situació financera i patrimonial

L’any 2015 la Universitat ha presentat un balanç amb 225 milions d’euros d’actiu, 189 dels quals corresponen al valor net del seu immobilitzat. Els ingressos que s'han de distribuir, constituïts per les subvencions de capital rebudes pendents de ser traspassades a resultats, són -amb 125 milions d’euros- la partida més significativa del passiu.

L’actiu i el passiu han disminuït en 14 milions d’euros com a conseqüència de la liquidació de bona part del deute que la Generalitat de Catalunya mantenia amb la Universitat. Així doncs, l’actiu circulant, que presenta un saldo de 36 milions d’euros i els creditors a curt termini, amb 67 milions -48 dels quals, ajustaments per periodificació- han disminuït al voltant dels 10 milions d’euros cadascun.

Aprovació de comptes i auditoria

El compte general i els estats comptables de l’any 2014 (balanç, compte del resultat econòmico-patrimonial i memòria) van ser aprovats pel Consell Social en sessió plenària del 22 d’octubre del 2015, un cop auditats per Faura-Casas auditors, que han elaborat un dictamen sense excepcions en què opinen que aquesta documentació expressa la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Universitat.

En la data d’elaboració d’aquesta memòria està en procés l’auditoria dels estats corresponents a l’exercici 2015. Un cop es disposi del corresponent informe, seran presentats a aprovació del Consell Social de la Universitat.