Òrgans de govern i representació

Consell de Direcció

Durant aquest curs acadèmic s'han modificat els vicerectors per resolució de 3 de desembre del 2015, quedant estructurats de la manera següent:

  • Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica, professora Mireia Trenchs Parera
  • Vicerectorat de Política Científica i Professorat, professor Francesc Posas Garriga
  • Vicerectorat de Planificació, professor Carles Ramió Matas
  • Vicerectorat de Qualitat i Projectes Estratègics, professor Miquel Riera Oliver
  • Vicerectorat de Responsabilitat Social i Promoció, professora Monica Figueras Maz
  • Vicerectorat per a la Internacionalització de la Universitat i les Relacions Internacionals, professor Josep Ferrer Riba
  • Vicerectorat per a l’Organització i el Projecte Acadèmic de la Universitat, professora Louise Elizabeth McNally Seifert
  • Vicerectorat de Recerca i Doctorat, professor Angel Lozano Solsona
Com a novetat s'han incorporat al Consell de Direcció, com a convidats permanents, el director del Departament d’Economia i Empresa i responsable de la UCA d'Economia i Empresa, professor José García Montalvo, i el director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i responsable de la UCA ETIC, professor Miquel Riera Oliver.

Amb aquestes incorporacions el Consell de Direcció comença a dibuixar la nova organització empresa pel rectorat, que passa per incorporar a la governança de la UPF els responsables acadèmics i atribuir-los la coordinació general de matèries. En aquest sentit, el professor Garcia Montalvo té la interlocució amb les entitats financeres i el professors Miquel Oliver la coordinació general dels processos de garantia de qualitat.

Eleccions

Degans i directors

Al llarg del curs han tingut lloc les eleccions als càrrecs de director del Departament d’Economia i Empresa (José García Montalvo), director del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (David Comas Martínez), director del Departament de Ciències Polítiques i Socials (David Sancho Royo), directora del Departament de Dret (Elena Larrauri Pijoan), director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (Miquel Oliver Riera) i degà de la Facultat de Traducció i Interpretació (Sergi Torner Castells).

Juntes de centre

Durant el primer trimestre s'han fet les eleccions per escollir els representants del personal docent i investigador, dels estudiants i del personal d’administració i serveis de la junta de centre de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.

Consells de departament

Durant el segon trimestre s'han fet les eleccions per escollir els representants del personal docent i investigador, dels estudiants i del personal d’administració i serveis de tots els consells de departament: Departament de Ciències Experimentals i de la Salut; Departament de Ciències Polítiques i Socials; Departament de Comunicació; Departament de Dret; Departament d'Economia i Empresa; Departament d'Humanitats; Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.

Eleccions al Claustre universitari

El 15 de març del 2016 van tenir lloc les eleccions per escollir el Claustre universitari. L'elecció ja es va fer conforme a la composició l’establerta a la reforma parcial dels Estatuts de la UPF, que ha comportat una reducció del nombre de claustrals als efectes que hi hagi més implicació i un funcionament més eficaç.

Les eleccions es van fer exclusivament mitjançant vot electrònic i els candidats van poder presentar les candidatures telemàticament.

Consell de Govern

Durant el tercer trimestre es van fer les eleccions per escollir els representants claustrals al Consell de Govern. També es va votar amb la plataforma de vot electrònic.

Modificació del Reglament Electoral

En la sessió del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015 es va aprovar la modificació del Reglament Electoral de la UPF. Aquesta modificació es va fer per adaptar el Reglament a la reforma parcial dels Estatuts de la UPF, per la qual es modifica el nombre de claustrals, i a l'acord de la Junta Electoral que, després d'analitzar una moció del Claustre de juny del 2014, va acordar proposar que un suplent pogués constar a dues candidatures i no només a una. També es va aprofitar la modificació per introduir altres millores com la de possibilitar la presentació de candidatures a través de la Seu Electrònica, si així es preveu a la convocatòria i l'eliminació de la jornada de reflexió.

Claustre

Sessió extraordinària del Claustre universitari

El rector, atenent el compromís adquirit amb els estudiants, va convocar el desembre del 2015 una sessió extraordinària del Claustre universitari oberta a tota la comunitat universitària per debatre "La durada dels estudis de grau i de postgrau". Durant la sessió es van presentar tres ponències: "La durada dels estudis de grau i de postgrau", a càrrec de la vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica, professora Mireia Trenchs; ponència sobre els aspectes econòmics vinculats a una eventual flexibilització de la durada dels graus a la UPF, a càrrec del gerent de la UPF, Sr. Jaume Badia, i del vicegerent de l'Àrea de Docència, Sr. Pere Torra, i la ponència sobre aspectes relacionats amb els estudiants, a càrrec del Sr. Dídac Amat, membre del Consell d’Estudiants de la UPF.

Comissió de Debats

La Comissió de Debats es va crear amb la finalitat de proposar i d'organitzar debats sobre assumptes que afecten la comunitat universitària.

Durant el primer trimestre del curs es va portar a terme un nou debat del Claustre sobre l'esborrany del Pla Estratègic de la UPF, a partir de les aportacions que va fer la comunitat universitària en el marc dels diversos espais de participació: grups de treball, conferències, taules rodones, fòrums oberts, discussions en línia i  grups de discussió.

Grup de treball d'assessorament al Claustre

S'ha creat aquest grup de treball que assessori al Claustre per estudiar possibles mesures per incentivar l'activitat claustral i la possible dotació de majors competències, sempre pels procediments establerts. El grup està integrat per un representant del PDI, dos estudiants i un membre del personal d'administració i serveis claustrals.

Canal Claustre

Durant aquest curs acadèmic s’ha posat a disposició dels membres del Claustre el Canal Claustre com a eina de comunicació dels claustrals. Amb la creació d’aquest canal es possibilita que els membres del Claustre puguin estar en contacte entre ells de manera fàcil i interactiva, convertint-se en un punt de trobada on compartir qualsevol tema del seu d’interès. En cap cas, substitueix les relacions que els claustrals tinguin amb l’òrgan ni amb la Secretaria General.

Seguiment de les mocions aprovades al Claustre

Als efectes que tant els claustrals com la resta de la comunitat universitària coneguin el grau d'execució de les mocions que són aprovades al Claustre, es continuen elaborant informes de seguiment, disponibles al Campus Global.

Estructura acadèmica

Unitats de coordinació acadèmica (UCA)

 -S’han constituït les unitats de coordinació acadèmica (UCA) de Ciències de la Salut i de la Vida; de Ciències Polítiques i Socials, de Comunicació, d’Humanitats, d’Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i de Traducció i Ciències del Llenguatge.

 -Al seu torn, els responsables d’aquestes UCA han designat els equips de   coordinació de les unitats.

Les UCA han estat creades per coordinar els centres i els departaments en aquelles funcions que requereixen una estratègia conjunta i sense perjudici de les seves respectives funcions, d'acord amb els Estatuts de la UPF. És una estructura transitòria fins que es reformin els Estatuts.

Supressió dels instituts universitaris propis

Per Ordre EMC/15/2016, de 18 de gener (DOGC núm. 7054 de 8.2.2016), es van  suprimir els tres instituts universitaris propis de la UPF (Institut Universitari d’Història Jaume Vicens i Vives, Institut Universitari de Lingüística Aplicada i Institut Universitari de Cultura, que s'han constituit en centres específics de recerca (CER).

Centres docents d’ensenyament superior adscrits

IDEC Escola d’Estudis Superiors, amb la voluntat d’adaptar la seva denominació a una nova estratègia de marca única, ha passat a denominar-se Barcelona School of Management.

Càrrecs acadèmics

S’han nomenat els càrrecs següents de suport al Rectorat:

Delegada del rector per a les polítiques d’igualtat de gènere
Tània Verge Mestre

Delegat del rector per a la sostenibilitat
Ángel José Rodrigo Hernández

Director acadèmic del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK)
José Manuel Jiménez Morales

Altres encàrrecs:

Relacions amb els estudiants
Pablo Pareja Acaraz

Coordinació general dels processos de garantia de la qualitat
Miquel Oliver Riera