Organització i processos

En línia amb els objectius estratègics i amb la fita de dotar de l’estructura adequada a les unitats perquè prestin millor els serveis, s’ha revisat i s'ha modificat l’estructura administrativa i s’han creat les unitats següents:

 • UPEQ i modificació de funcions de la UOP: els canvis volen dotar la UPF d’una unitat especialitzada –la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat– que aporti una visió integral necessària per impulsar projectes institucionals cada cop més rellevants que, en l’actualitat, es gestionen de manera dispersa des d’un punt de vista organitzatiu.
 • Servei de PAS, que agrupa en les seves funcions el conjunt de processos de gestió des de l’inici del vincle laboral del PAS amb la Universitat fins al tancament d’aquest vincle, el que suposa oferir un millor servei tant a tot el col·lectiu com a les persones responsables de les diferents unitats.
 • Oficina de Planificació i Programació d’Estudis: per disposar d’una unitat especialitzada que asseguri la coordinació de tots els processos vinculats a l’àmbit de programació de les titulacions i la planificació acadèmica.
 • Unitat de gestió administrativa (UGA), com l'estructura de gestió que ha de donar suport a cadascuna de les unitats de coordinació acadèmica (UCA).

 Alhora, s’han fet altres accions:

 • Millora de la comunicació interna: es continua amb l'objectiu de fer arribar la màxima informació de l’activitat de l’Àrea de Recursos Humans i Organització, tant de projectes estratègics com de processos que afecten al PAS i al PDI, acompanyant-los d’un pla de comunicació que incorpora accions comunicatives en diversos canals i adreçats a diferents actors (agents socials, equip de comandament, col·lectius específics, etc.), garantint la comunicació top-down. Alhora, es posa èmfasi en els processos d’acollida i en la creació d’intranets per a col·lectius específics com l’equip de comandament. En total, s’han elaborat 28 plans de comunicació associats a la difusió de projectes, processos i canvis organitzatius.
 • Projecte d’administració electrònica: la UPEQ és la unitat encarregada de la coordinació i el seguiment del projecte global d’administració electrònica de la UPF, tant pel que fa als projectes interns com als projectes comuns interuniversitaris (CSUC).
 • Unificació de codis: amb l'objectiu de contribuir a la simplificació administrativa i pensant en l'administració electrònica, s'ha treballat intensament per aconseguir la unificació de codis. S'ha avançat en el projecte d'unificació de codis, amb la incorporació dels codis emprats per ERES i HOMINIS, i s'ha construït una eina informàtica per donar-hi suport.
 • Anàlisi organitzativa i mapa de processos de la UPF: s’ha elaborat una anàlisi organitzativa i de l’estructura del programa de responsabilitat social per tal d’aportar un diagnòstic i les línies en les quals es pot elaborar un pla per a la millora de l’organització i coordinació del programa. La UOP continua treballant en l’elaboració i revisió del mapa de processos de tota l'organització. És tot un procés en el qual s’identifiquen els processos, els subprocessos i els procediments i es determinen quins d'aquests són clau per al bon funcionament de l'organització en general (o la unitat en particular). Alhora, i, si escau, se'n planifica la revisió. Els processos i els procediments que cal revisar són projectes autònoms. Actualment, hi ha identificats i documentats un total de 37 processos de primer nivell, 83 subprocessos i 546 procediments.

Altres projectes rellevants sobre els quals s’ha treballat són:

 • Implantar un nou model d'acollida del PDI internacional. S’ha aprovat un nou model d’acollida del personal estranger, amb la voluntat d’ordenar i d’establir unes pautes i un marc d’actuació uniforme per tal d’acompanyar i de facilitar el procés d’integració del personal estranger de nova incorporació. En l’elaboració d’aquest nou model, impulsat des del Vicerectorat de Política Científica i Professorat, hi han participat els serveis centrals més implicats i els departaments més internacionalitzats (Economia i Empresa, i TIC).
 • Activació dels processos per garantir la descripció i la valoració de nous lloc de treball l o d’aquells que calgui modificar-ne funcions. S’han valorat 50 llocs de treball amb la finalitat de consolidar el nou sistema de valoració basat en un nombre ampli de factors, subfactors i nivells que ens permet discriminar de manera objectiva les diferències entre aquests.
 • Programa PAS Sènior: continuïtat en el  desplegament del programa  PAS  Sènior  en  el  seu  conjunt  d’accions.
  Destaquen l'acord  amb  els interlocutors socials per a les condicions de millora i flexibilitat de l’horari del PAS entre 57  i  65  anys. S’ha  activat  el  procés  amb  una  prova  pilot  a  la  Biblioteca  de  la metodologia  per  compartir  el  coneixement  i  la xarxa  de  relacions  professionals  de  les persones  que  es  jubilen. El  procés  s’estendrà  als  professionals un  any  abans de  la seva  jubilació.  S’ha  iniciat  el  projecte  amb  la  finalitat  de  facilitar  als  professionals sèniors  que  puguin  afegir  a  les  seves  funcions  el  rol  de  la  mentoria,  amb  formació prèvia, i que esdevingui un recurs més de suport a l’aprenentatge organitzacional.
 • Impuls de plans d’acció  específics per  a  les  persones  dins  el  Programa  de Responsabilitat Social de la UPF, concretat  en un  conjunt  d’objectius  i  d’accions  estructurades en  tres  apartats: 

a) La  millora  del  seu  benestar emocional.
b) El  marc  de  referència  ètica  en  la  seva  activitat  professional.
c) La sensibilització en els objectius de programes institucionals de compromís social com la sostenibilitat, la igualtat, el voluntariat, la solidaritat, etc. Així mateix, s’ha desenvolupat i s'ha finalitzat un projecte per identificar si hi ha una competència específica de responsabilitat social. Les conclusions del projecte aporten claredat sobre el concepte de responsabilitat social a les organitzacions i la necessitat d’incorporar evidències al diccionari de competències que estiguin en línia amb aquest model de gestió.