Gestió de serveis

D'acord amb les línies estratègiques de la Universitat referides a Govern i Gestió, aquest curs, s'ha culminat la implantació del projecte de nou servei d'impressió i explotació dels centres de reprografia. El nou contracte del servei, adjudicat a Ricoh, ha significat la posada en funcionament del servei d'impressió, amb un parc de 110 equips multifuncionals, monitorats i mantinguts per l'adjudicatari que funcionen sobre servidors d'impressió que permeten l'alliberament de treballs independentment des d'on s'hagin llançat, amb total privacitat i prèvia identificació de l'usuari. El servei inclou també l'explotació dels tres centres de reprografia situats als diferents campus.

També durant aquest curs, s'ha adjudicat (i està en fase de posada en marxa) el nou servei de restauració i cafeteria als campus de la Ciutadella i del Poblenou. L'adjudicatari ha incorporat bona part dels requeriments continguts a les mocions aprovades al Claustre sobre contenció dels preus i criteris de menjar saludable. El nou contracte s'ha adjudicat a l'empresa Universitas.

Per altra banda i en aplicació del Pla de Sostenibilitat, es manté el compromís de contenció de la despesa energètica, tant pel que fa a la contractació, com pel que fa al control i la reducció dels diferents consums, amb la conseqüent reducció de la petjada ecològica de la Universitat.