La Universitat Pompeu Fabra (UPF) es compromet a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica a la web https://www.upf.edu i a totes les webs que en formen part. 

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme al Reial Decret 1112/2018, a causa de les excepcions i/o la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

 1. Falta de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018.
  • El contingut multimèdia pot no complir en la seva totalitat tots els requisits d’accessibilitat.
  • Pot haver-hi errades puntuals d’edició en pàgines de la web.
  • Pot haver-hi webs i pàgines antigues no compatibles que depenen de l’antiga plataforma de gestió de continguts. 
  • Algunes pàgines poden presentar un contrast de color insuficient.
  • La navegació amb el teclat pot produir problemes de pèrdua de visibilitat de focus.
  • Alguns menús desplegables poden no ser accessibles per teclat.
 1. Càrrega desproporcionada.
  • No és aplicable.
 1. El contingut no entra dins l'àmbit de la legislació aplicable.
  • El contingut dels PDF o altres formats poden no complir en la seva totalitat tots els requisits d'accessibilitat.

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració es va preparar el 20 de maig del 2019.

El mètode utilitzat ha estat una autoavaluació duta a terme per la mateixa UPF.

Darrera revisió de la declaració: 7 de setembre del 2020.

Observacions i dades de contacte

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, a través de la següent bústia de contacte - [email protected].

Per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Fer una reclamació referent a dificultats d'accés al contingut d'aquest lloc web.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals, com a responsable d’accessibilitat de la Universitat Pompeu Fabra, la qual les traslladarà a qui correspongui.

Podeu presentar queixes i reclamacions (articles 12 i 13 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) al Registre General de la UPF, presencialment o mitjançant el tràmit de Suggeriments, queixes i felicitacions de la Seu electrònica de la UPF.

Com demanar contingut en un format accessible

Si necessiteu informació en un format diferent, contacteu amb nosaltres a través del correu [[email protected]] i indiqueu:

 • el vostre nom i dades de contacte
 • la URL on hi ha el contingut
 • el format en que necessiteu la informació

Procediment d’aplicació

En el cas que la resposta a la sol·licitud d’informació accessible o queixa hagi estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleixi amb els requisits contemplats a la normativa vigent, la persona interessada podrà iniciar una reclamació segons estableix l’article 12 i 13 del Reial Decret 1112/2018, la qual es dirigirà davant la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals, com a responsable d’accessibilitat de la Universitat Pompeu Fabra, la qual les traslladarà a qui correspongui.

Podeu presentar queixes i reclamacions al Registre General de la UPF, presencialment o mitjançant el tràmit de Suggeriments, queixes i felicitacions de la Seu electrònica de la UPF.

Contingut opcional

L’última revisió d’accessibilitat s’ha realitzat el setembre del 2020.

El compromís de la UPF per l’accessibilitat

Actualment s’estan realitzant treballs d’auditoria per adequar les possibles disconformitats i aconseguir una accessibilitat plena al lloc web que permeti que en pugui fer ús qualsevol persona, independentment de les seves capacitats.

La web de la Universitat Pompeu Fabra s'ha construït amb l'ànim de facilitar l'accés universal a totes les persones que la consulten, independentment de les seves capacitats físiques, sensorials o intel·lectuals i del context tècnic d'ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

Per això, es treballa amb l'objectiu d'adaptar tota la web a les recomanacions del consorci World Wide Web W3C per tal d'eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d'accessibilitat del web WCAG 2.1.

El compromís de la Universitat Pompeu Fabra és arribar a complir el nivell de conformitat ‘Doble-A’ (AA), tal com exigeixen a les administracions públiques les legislacions europea i estatal.

La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre del 2016 estableix les normes que s’exigeixen als estats membres per tal que totes les webs i aplicacions mòbils del sector públic, independentment del dispositiu utilitzat per accedir-hi, compleixin els requisits d’accessibilitat que es recullen a la norma EN 301 549 v2.1.2, d’agost del 2018, de requisits d’accessibilitat adequats per a la contractació pública de productes i serveis TIC a Europa.

La norma EN 301 549 v2.1.1.2 es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, d’agost del 2018. Concretament, cal complir el nivell AA. No obstant això, la norma també inclou altres requisits addicionals, obligatoris i condicionals.

La directiva és d’obligat compliment però no és directament aplicable; per això en l'àmbit estatal s’ha desenvolupat un reial decret que en desenvolupa l’abast i els requisits, com a mínim. La transposició estatal és el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs webs i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.