Multilingüisme


Pla d’Acció pel Multilingüisme

Arran de la creació del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK), es reforça significativament la unitat de gestió del multilingüisme i es preveu una major coordinació de totes les unitats i accions relacionades amb la llengua catalana, el multilingüisme i la política lingüística, amb l’objectiu d’actualitzar el Pla d’Acció pel Multilingüisme (PAM), d’acord amb les línies del Pla Estratègic. En aquest sentit, s’està treballant en la preparació d’un informe per tal d’avaluar l’aplicació del PAM des dels seus inicis -el 2007- fins a l’actualitat. Paral·lelament, s’ha creat un grup de treball dins de la Comissió de Política Lingüística de la UPF per tal d’iniciar reflexions en aquest àmbit, que han de conduir a l’actualització del PAM.

S’enforteix la col·laboració entre la càtedra Pompeu Fabra, creada l’any 2014, el Programa Idiomes UPF i el Gabinet Lingüístic. Pel que fa a la càtedra Pompeu Fabra es consolida el programa de cursos d’acollida i sensibilització lingüística iniciat el curs 2014-2015, amb l’oferta de tres mòduls intensius de cultura catalana: Catalan Survival Kit (6 hores), A Quick Glance at Catalonia (15 hores) i What Else Should I know about Catalan Culture (15 hores).

Política lingüística en l'àmbit administratiu i acadèmic 

Estudiants

El fullet Les llengües en els estudis de grau i la postal Acredita el teu nivell de llengua estrangera es va repartir als estudiants de primer curs de tots els graus (un total de 21) per tal de donar a conèixer la política lingüística universitària. En el Curs d’Introducció Universitària (CIU) també hi ha una sessió dedicada al PAM i a la política lingüística de la Universitat. Durant el primer trimestre del curs 2015-2016 es va fer una forta campanya de recollida de dades lingüístiques entre els estudiants de primer curs, amb l’objectiu de disposar d’una radiografia de nivells prou acurada que permeti implementar mesures i actuacions concretes per millorar les competències lingüístiques dels estudiants. Cal ressaltar que dels estudiants de nou accés matriculats, un 46% està diagnosticat amb un nivell B2 o superior (dades extretes a partir dels resultats de les PAU), i un 30% està acreditat amb un nivell B2 o superior (a partir de certificats presentats durant la matrícula). En el cas dels centres adscrits, el percentatge d’acreditació ha estat inferior, del 17%.

A partir del curs acadèmic 2014-2015, el marc legal obliga els alumnes que inicien els estudis de grau a haver d’acreditar un nivell B2 de llengua estrangera per obtenir el títol de grau. Des del primer moment, la UPF ha fet esforços per prioritzar el requisit d’acreditació lingüística i ha dut a terme actuacions diverses, com ara campanyes de difusió, recollida de dades, sessions informatives o cursos d’introducció a la universitat. Aquest any, per primera vegada, els estudiants amb nivell de tercera llengua acreditada ja han pogut presentar el certificat oficial en el moment de fer la matrícula.

Com a primera fase d’aquest procés d’acreditació, la UPF ofereix una prova de diagnòstic lingüístic, per assegurar que els seus estudiants, amb caràcter general, estan en condicions de tenir un nivell de coneixements de la llengua anglesa equivalent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) (avançat) en iniciar el tercer curs dels seus estudis. Aquest és el nivell exigit per poder cursar els continguts acadèmics en llengua anglesa, previstos per al tercer i quart curs, per poder accedir, amb èxit, a la mobilitat i a les pràctiques internacionals, i per, finalment, superar el requisit d’acreditació. D’acord amb aquest nou requisit d’acreditació, la UPF ha aprovat un acord de Consell de Govern sobre el nivell de competència d’una tercera llengua, ha modificat la Normativa Acadèmica en Crèdits i n’ha actualitzat els annexos corresponents.

La Prova de Diagnòstic Lingüístic (PDL), que la Universitat ha ofert a tots els estudiants de primer de grau abans de començar els estudis, determina el nivell d'anglès en relació amb el nivell B2 del MECR. Durant el curs 2015-2016 hi ha hagut 316 estudiants inscrits i 253 estudiants, finalment, presentats a la PDL. Del total d'estudiants presentats, un 28% ja té el nivell de coneixements d'anglès exigible; un 25% necessita un any de formació per poder acreditar un nivell avançat d'anglès i un 47% necessita dos anys o més de formació.

4.30. Resultats de participació i de nivells de la Prova de Diagnòstic Lingüístic (PDL). Curs 2015-2016 

Atès que la PDL és simplement una diagnosi de nivell i no pas una acreditació, la certificació es pot fer efectiva en qualsevol moment del grau, per mitjà de certificats oficials externs o bé per mitjà d’una prova certificadora interna (PCCL o CLUC).

La Prova Certificadora de Competència Lingüística (PCCL) és una prova que certifica que l'estudiant ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent al nivell B2 del MECR. Aquest curs acadèmic s'han fet sis convocatòries d'examen: els dies 4 de setembre i 6 de novembre del 2015, i els dies 15 de gener, 11 de març, 10 i 27 de juny del 2016. A les convocatòries d’aquest curs acadèmic, s'hi han presentat 384 estudiants (resten pendents les convocatòries de juny).

La Generalitat de Catalunya ha creat el Programa de diagnòstic, promoció i incentivació de terceres llengües (PARLA3), amb la finalitat de fomentar la millora del coneixement d’una tercera llengua. Aquest programa consta d’una modalitat d’ajuts a la formació, impartida per mitjà d’Idiomes UPF, i també d’una modalitat de certificació en què se subvenciona l’import de l’examen CLUC. En cas d’aprovar l’examen, l’estudiant només pagaria 25 euros, en lloc dels 75 euros que costa la prova. Tot i els esforços per part de la Generalitat de prorrogar el Programa PARLA3 i també de la UPF d’adaptar i oferir cursos de formació a mida, la demanda d’aquest tipus d’ajut és molt baixa.

Professorat

D’acord amb el marc legal, la UPF ha aprovat una normativa interna per regular l’acreditació del coneixement suficient de català per part del professorat universitari. Per tal de garantir el correcte desplegament de la normativa, la UPF ha dissenyat un complet programa de suport a la docència en català i ha implementat un extens sistema d’acreditació per a tot el PDI que necessiti formar-se i acreditar el nivell suficient del català. El programa vetlla per assegurar la comprensió de la llengua catalana per part dels docents que s’acaben d’incorporar i que ho necessitin, promoure la formació contínua i especialitzada del PDI en llengua catalana, facilitar l’acreditació de la competència lingüística adequada per a l’exercici de la docència, i facilitar, de manera transversal, eines de suport i seguiment pel que fa a la generació de materials docents i la interacció a l’aula.

En el marc del PAM i amb la intenció de millorar la fluïdesa oral i la capacitat d’expressió escrita en llengua anglesa i catalana per al PDI –tant a les classes com en presentacions i congressos internacionals–, la Universitat ha ofert un total de 27 accions formatives en llengües (9 de català, 17 d’anglès i 1 de francès). Quant a l’acreditació per a la via oficial, no hi ha hagut candidats a les convocatòries de desembre i de març. A la convocatòria de juny és quan més professors es presenten. Per altra banda, 5 professors han acreditat el nivell de suficiència, via avaluació docent (resta pendent la convocatòria del tercer trimestre).

Política institucional per a la difusió i la projecció del català i el multilingüisme

Convocatòria INTERLINGUA

Al llarg del 2015 la UPF ha dut a terme, amb el suport de l’Oficina de Política Lingüística de la Secretaria d’Universitats i Recerca i la col·laboració de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), diversos projectes i actuacions de normalització lingüística, entre els quals destaquen: elaboració de proves interuniversitàries per a l’acreditació dels nivells de coneixements lingüístics de terceres llengües; convocatòries de proves interuniversitàries que permetin l’acreditació dels nivells de coneixements de terceres llengües i del nivell de suficiència de català; elaboració de recursos que condueixin a incrementar la docència i la recerca en català i en terceres llengües; programes i activitats orientats a potenciar l’acollida i l’intercanvi lingüístics i culturals dels estudiants internacionals i locals; i manteniment i actualització dels espais d’autoaprenentatge de llengua catalana i de terceres llengües adreçats a tota la comunitat universitària. En aquesta ocasió, l’import atorgat ha estat d’uns 30.000 euros, aproximadament. El mes d’abril ha sortit publicada la convocatòria INTERLINGUA 2016 per a actuacions de foment i ús de les llengües en l’àmbit universitari.

Xarxa Vives d’Universitats

La UPF és membre de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives. Aquest any han tingut lloc dues comissions de llengua, el 5 de novembre del 2015 i el 6 de juny del 2016, i s’han programat dues sessions en el marc de les jornades universitàries del Fòrum Vives. La primera, el 6 i 7 de novembre del 2015, sobre formació per a l’elaboració d’exàmens. La segona, amb el títol de “La gestió dels serveis lingüístics en temps de crisi”, el 19 i 20 de maig del 2016.

Oficina de Política Lingüística de la Secretaria d’Universitats i Recerca

L’Oficina convoca habitualment reunions en què es tracten temes relacionats amb la llengua catalana, el multilingüisme i la política lingüística universitària, tant en l’àmbit autonòmic, com nacional i internacional.

Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC)

La UPF és membre del Ple de la CIFALC, i durant els anys 2015 i 2016 també és membre de la Comissió Permanent i la Comissió Mixta de Seguiment de la CIFALC. En el si d’aquesta comissió s’ha dut a terme un estudi per establir la correlació entre la nota de les PAU i el resultat de la prova de nivell, que ja ha estat validada per la DGU, i que justament ha servit aquest any com a indicador de la diagnosi lingüística dels estudiants.

Actes i jornades

La UPF participa i organitza de manera activa i decidida actes i jornades de caràcter multilingüe. Entre aquestes, convé destacar el taller d’Elizabeth Coelho sobre impartició de docència en anglès, el qual va tenir lloc el 28 d’octubre del 2015, amb el títol “What to do when they don’t all speak English: strategies for academic success”. El tema central va versar sobre la utilització d’estratègies per integrar l’aprenentatge d’idiomes perquè el professorat se senti còmode ensenyant un idioma que no és el propi. L’acte va incloure activitats grupals i d'explicació per part de la ponent. Un altre acte que ha organitzat la UPF ha estat el “Max Weber Post-Doctoral Fellowship Programme, Teaching Exchange Program”, juntament amb la col·laboració de l’Institut Universitari Europeu de Florència, dels dies 2 al 5 de maig del 2016. En aquestes jornades, estudiants de postdoctorat de l’EUI van impartir classe als departaments de Dret, Economia i Empresa, Humanitats i Ciències Polítiques i Socials, amb l’objectiu de formar-se mitjançant diverses activitats docents i el feedback que reben per part dels tutors.

Cal destacar també l’assistència al IV Congrés de l'ICLHE: At the Crossroads between Innovation and Practice, a la Universitat Lliure de Brussel·les, del 2 al 4 de setembre del 2015; a la I Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra “Una mentalitat d’enginyer al servei d’una llengua i d’un país”, a l’Institut d’Estudis Catalans, a Barcelona, el dia 6 de novembre del 2015; a la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives, a la Universitat de Lleida, el 5 de novembre del 2015; a la jornada “La intercomprensió lingüística en l’educació superior”, a la Universitat de Barcelona, l’1 de desembre del 2015; i a l'International Classroom Symposium, a la Universitat de Maastricht, el 4 d’abril del 2016.

European Language Council

La UPF és membre fundador d’aquesta associació des de l’any 1997 i, com a tal, participa en els projectes de llengües subvencionats per la Comissió Europea. Del 25 al 27 de novembre del 2015 ha tingut lloc a la Universitat Lliure de Berlín l'ELC Conference “Engaging Languages. Sciences, Cultures, Societes”, aprofitant que també tenia lloc l’Assemblea General Anual.

Actualment, la UPF forma part de la direcció de l’últim projecte sol·licitat “IntlUni: els reptes de l’espai d’aprenentatge multilingüe i multicultural”, sobre el qual s’ha fet l’acte de tancament del projecte IntlUni Academic Network, del 23 al 25 de setembre del 2015, a Brussel·les.

Sessió sobre innovació docent i multilingüisme

El Dr. Thomas Vogel, director del Language Centre de la Universitat Europea Viadrina de Frankfurt va presentar al CLIK, el 29 de març del 2016, el centre de llengües que dirigeix i la seva experiència desenvolupant iniciatives per a la promoció del multilingüisme, en un centre que destaca multiculturalment per comptar amb professionals de 19 nacions.

Premi de Foment del Multilingüisme

El premi s’adreça a estudiants de qualsevol ensenyament de grau de la UPF que poden beneficiar-se d’un curs de llengua gratuït. Cal haver fet la Prova Certificadora de Competència Lingüística (PCCL), en anglès, de la UPF en el moment de la convocatòria del PFM, i haver obtingut en aquesta prova un nivell B2 o superior del MECR. L’any 2015 s’han atorgat 15 premis.

Oferta formativa en llengües

El CLIK ha dut a terme les accions formatives en llengües per al curs 2015-2016, en el marc del Pla d'Acció pel Multilingüisme (PAM), amb la intenció de millorar la fluïdesa oral i la capacitat d'expressió escrita en llengua anglesa i llengua catalana del personal docent i investigador (PDI), tant a les classes com en presentacions i congressos internacionals.

Durant aquest curs acadèmic s'han programat un total de 27 accions formatives i se n'han acabat oferint finalment 20, distribuïdes de la manera següent: 6 cursos sobre llengua catalana, 13 sobre llengua anglesa i 1 sobre francès.

4.31.PAM. Oferta formativa per trimestres. Curs 2015-2016

Els cursos institucionals de llengua catalana i espanyola que ofereix Idiomes UPF també han estat subvencionats pel CQUID. Es tracta de cursos trimestrals, de 45 hores, per a alumnes d'intercanvi –de grau i de postgrau– i PDI.

S'han utilitzat tots els canals institucionals de la Universitat: el "Destacats" i els "Avisos" del Campus Global, el Canal UPF, l'apartat del Breus i FUÀ!, de l'"e-notícies" i l'"Agenda" per fer difusió d'actuacions i d'activitats relacionades amb les llengües.

Durant el curs 2015-2016 i a proposta de la nova direcció del CLIK, s’ha estat replantejant el disseny i l’estructura de la web "El portal de les llengües" per integrar-la dins de la nova web del CLIK.