Funcions

(article 38 dels Estatuts de la UPF)

Correspon al Consell Social:

 1. Col·laborar amb el Consell de Govern en la definició dels criteris i dels objectius del planejament estratègic de la Universitat.
 2. Promoure vincles de col·laboració mútua entre universitats i amb entitats socials representatives.
 3. Promoure la participació de la societat en l'activitat de la Universitat, especialment en el seu finançament, i fomentar les relacions entre la Universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic, social i territorial. 
 4. Contribuir a la supervisió i l'avaluació de la qualitat, del rendiment i de la viabilitat econòmica i social de la Universitat i participar-hi, en col·laboració amb l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
 5. Exercir les competències en matèria de programació d'ensenyaments i les relatives a centres i instituts universitaris de recerca previstes en la legislació vigent i en aquests Estatuts.
 6. Exercir les competències en matèria econòmica, pressupostària i patrimonial previstes en la legislació vigent i en aquests Estatuts.
 7. Aprovar els preus dels ensenyaments propis de la Universitat i els dels cursos d'especialització, així com les possibles exempcions i bonificacions en el marc de les seves competències, i aprovar els preus dels serveis de la Universitat.
 8. Designar i cessar els seus representants en el Consell de Govern d'entre els nomenats com a persones representatives de la societat catalana.
 9. Estudiar i acordar, si escau, la proposta de nomenament del gerent presentada pel rector o rectora, i aprovar, d'acord amb ell o amb ella, les condicions del seu contracte.
 10. Exercir les competències que en matèria de personal acadèmic i d'administració i serveis li atorguen la legislació vigent i aquests Estatuts.
 11. Aprovar, a proposta del Consell de Govern, les normes que regulin el progrés i la permanència dels estudiants a la Universitat, atenent a les característiques dels diferents estudis, de manera que evitin qualsevol discriminació dels estudiants.
 12. Promoure, en tots els àmbits de la comunitat universitària, la participació dels estudiants en els òrgans de govern de la Universitat, i també la divulgació de la seva tasca.
 13. Promoure la col·laboració entre la Universitat i altres entitats públiques o privades, amb la finalitat de completar la formació dels estudiants i dels titulats de la Universitat i de facilitar-ne l'accés al món del treball. 
 14. Aprovar el seu reglament d'organització i de funcionament.
 15. Totes aquelles altres funcions que li atorguin la legislació vigent aquests Estatuts i les normes que els desenvolupin.