1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
 2. Informe del president
 3. Seguiment econòmic i pressupostari
 4. Creació de la spin-off Uni-Large, S.L.
 5. Rectificació respecte a la constitució de la spin-off LUCID TECHNOLOGIES, S.L
 6. Desafectació de material informàtic

  7. Preus i tarifes:

 • Preus dels màsters, cursos 2020-2021 i 2021-2022
 • Cursos del Campus Júnior 2020
 • Serveis cientificotècnics dels serveis conjunts UPF-CRG, any 2020
 • Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), any 2020
 • Despeses de primera instal·lació al professorat tenure-track
 • Indemnització a estudiants per participar en activitats del projecte EUTOPIA
 1. Regularització de l’autorització de despesa de caràcter pluriennal
 2. Complements addicionals del professorat funcionari i contractat per mèrits de docència i de recerca, any 2019
 3. Modificació de la Relació de Llocs de Treball
 4. Torn obert de paraules

Preus de matrícula de màster
(Data de publicació dels acords: 17 de març del 2020)

S’acorda, per unanimitat, vistes les propostes de la resolució del rector e.f. de 17 de febrer del 2020, en relació amb els preus de la matrícula dels màsters:

 1. Aplicar un augment del preu del crèdit als estudiants de màster no unió europea, en els termes següents:

- 110 euros per crèdit, per al curs 2020-2021 i

- 125 euros per crèdit, per al curs 2021-2022

 1. En el cas que es constatés que l’increment aplicat per al curs 2020-2021 té un impacte negatiu apreciable en el nombre d’estudiants no Unió Europea matriculats, es procediria a una revisió d’aquests acords.

Condicionar l’aplicació d’una bonificació del 20% (12 euros/crèdit) sobre el preu del decret, només als estudiants de màster que hagin estudiat a una universitat del sistema universitari català, a la disposició d’un informe sobre l’actuació d’altres universitats al respecte, que se sol·licita al gerent de la Universitat.

 

Tarifes Campus júnior any 2020
(Data de publicació dels acords: 17 de març del 2020)

S’acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector e.f. de data 17 de febrer del 2020, aprovar les tarifes dels cursos del Campus júnior per a l’any 2020 següents:

 • Inscripció general: 110 euros

Inscripció a cursos en què s’utilitza material de laboratori o altre tipus de material: 120 euros.

 

Tarifes de serveis científico-tècnics conjunts UPF-CRG
(Data de publicació dels acords: 17 de març del 2020)

S’acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector e.f. de data 7 de febrer del 2020, l’aprovació de les tarifes de serveis cientificotècnics conjunts UPF-CRG per a l’any 2020, en els termes previstos en el document que s’adjunta com a annex 4.

 

Tarifes del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
(Data de publicació dels acords: 17 de març del 2020)

S’acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector e.f. de data 7 de febrer del 2020, l’aprovació de les tarifes del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a l’any 2020, en els termes previstos en l’acord de la Comissió Executiva del CSUC de data14 de novembre de 2019, que s’adjunta com a annex 5.

 

Ajut per despeses de primera instal·lació al professorat contractat en el marc del programa tenure-track
(Data de publicació dels acords: 17 de març del 2020)

S’acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 20 de gener del 2020, l’aprovació de les quanties màximes a percebre en concepte d’ajut per despeses de primera instal·lació al professorat contractat en el marc del programa tenure-track, amb els imports següents:

 •  Professorat resident a Europa: fins a un màxim de 3.000€
 •  Professorat resident en altres continents: fins a un màxim de 6.000€

 

Indemnització en concepte de despeses per a la participació dels estudiants de la UPF
(Data de publicació dels acords: 17 de març del 2020)

S’acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 20 de gener del 2020, l’aprovació de 40 euros/dia com a quantia màxima per a la indemnització en concepte de despeses per a la participació dels estudiants de la UPF en reunions, jornades o altres activitats del Projecte EUTOPIA.

 

Modificació d'una despesa pluriennal
(Data de publicació dels acords: 17 de març del 2020)

S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 19 de febrer del 2020, la modificació de la despesa pluriennal per a la contractació del servei al núvol de la plataforma de gestió dels processos de contractació de personal amb càrrec a fons d’ajuts de recerca i Tenure Track (2019-2022), aprovada per la Comissió Econòmica de 12 de juliol del 2018, amb els nous imports i el cronograma de l’execució del contracte següents:

 

Anualitat

Import total, IVA inclòs

2020

  45.780,78 €

2021

  34.439,76 €

2022

  35.817,35 €

2023

  37.250,05 €

Total

153.287,94 €

 

La clau econòmica per a la formalització de la reserva de crèdit serà la 201.30, corresponent al segment general.

 

Assignació de complements addicionals per mèrits de recerca i docència
(Data de publicació dels acords: 17 de març del 2020)

S’acorda, per unanimitat, l’assignació de complements addicionals per mèrits de recerca i de docència al professorat relacionat en els annexos I, II i III:

 • Annex I: Mèrits de recerca fins el 31 de desembre del 2018, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2019, al professorat funcionari.

COGNOMS, NOM

CATEGORIA

DES DE

FINS A

Pujol Morillo, Dídac

Professor titular d'universitat

2013

2018

Arregui Moreno, Javier

Professor titular d'universitat

2013

2018

Freixa Aymerich, Judit

Professora titular d'universitat

2013

2018

Lago Peñas, Ignacio

Catedràtic d’universitat

2013

2018

 

 • Annex II: Mèrits de recerca fins el 31 de desembre del 2018, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2019, al professorat contractat.

COGNOMS, NOM

CATEGORIA

DES DE

FINS A

Coca Vila, Ivó

Professor lector

2009

2014

Ramalhinho Dias Lourenço, Helena

Catedràtica contractada

2013

2018

Arribas Verdugo, Sonia Fátima

Professora agregada interina

2013

2018

 

 • Annex III: Mèrits de docència fins el 31 de desembre del 2018, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2019, al professorat funcionari i contractat.”

COGNOMS, NOM

CATEGORIA

DES DE

FINS A

Castellà Lidon, Josep Maria

Professor titular d'universitat

16/9/2013

15/9/2018

 

Modificació Relació de Llocs de Treball

(Data de publicació dels acords: 17 de març del 2020)

S’acorda, per unanimitat, la modificació de la Relació de Llocs de treball i la despesa que comporta, que s’adjunten com a annex 6.