Data de publicació dels acords: 06 de juny del 2023

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

S'aprova l'acta de la sessió del 9 de març del 2023.

4.2. Autorització de la desafectació de fons bibliogràfic

S’acorda, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de l’11 de maig del 2023, la desafectació de fons bibliogràfic, que s’adjunta com a annex 1 a aquesta acta.

5. Acord sobre la modificació de la programació de titulacions oficials per al curs 2023-2024

S’aprova, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 26 d’abril de 2023, la modificació de la programació universitària de titulacions oficials, per al curs 2023-2024, que s’adjunta com a annex 2 a aquesta acta.

6. Acord sobre la designació de membres i representants a comissions

6.1.

S’aprova, per unanimitat, la designació del senyor Jordi Marín Puigpelat, com a representant del Consell Social al Consell de Govern, per cobrir la vacant per la renúncia del senyor Miquel Rubirola Torrent.

6.2.

S’aprova, per unanimitat, la designació de les professores Vanesa Daza Fernández i Cristina Pujades Corbi, com a membres de la Comissió Econòmica
Consell Social, en substitució dels professors David Sancho Royo i Enric Vallduví Botet.