Funcions

(Article 42 dels Estatuts)

Són funcions del Consell de Govern:

 1. Establir les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat a proposta del rector o rectora, així com les directrius i els procediments per a la seva aplicació en els àmbits de l'organització dels ensenyaments, la recerca i els recursos humans, econòmics i pressupostaris.
 2. Aprovar la normativa necessària per desenvolupar els Estatuts, i exercir la potestat reglamentària.
 3. Elegir els seus representants en el Consell Social i en el Consell Interuniversitari de Catalunya, així com en els altres òrgans o entitats on la Universitat hagi d'estar representada.
 4. Crear comissions delegades del Consell de Govern o crear òrgans col·legiats específics que serveixin de suport a les activitats docents, de recerca, culturals o assistencials de la Universitat previstes en aquests Estatuts; assignar-los funcions, i designar-ne els membres.
 5. Conèixer periòdicament les actuacions dutes a terme i les decisions preses per les comissions estatutàries a què fa referència l'article 49 d'aquests Estatuts.
 6. Exercir les competències que li atorguen la legislació vigent, aquests Estatuts i les normes que els desenvolupin en matèria de programació i d'implantació d'ensenyaments oficials i propis i les relatives a centres, departaments, instituts universitaris i centres de recerca.
 7. Acordar l'aprovació d'estudis propis, així com els ensenyaments de formació al llarg de tota la vida.
 8. Aprovar els plans de recerca, desenvolupament, innovació i divulgació científics de la Universitat i aquelles altres competències que en matèria de recerca li atribueixen aquests Estatuts.
 9. Exercir les competències que en matèria econòmica, pressupostària i patrimonial li atorguen aquests Estatuts i les normes que els desenvolupin.
 10. Proposar al Consell Social la creació d'entitats jurídiques i la seva modificació, així com la participació de la Universitat en altres entitats.
 11. Adoptar les mesures necessàries per al foment de la mobilitat dels estudiants i acordar les mesures necessàries per adaptar les titulacions de la Universitat a l'espai europeu d'ensenyament superior.
 12. Aprovar les bases de les convocatòries de beques i ajuts a l'estudi i la recerca que atorgui la Universitat en el marc de la política establerta pel Consell Social.
 13. Aprovar la política general de professorat i els criteris generals per a l'accés i la promoció del professorat en els termes establerts en aquests Estatuts, així com les altres competències que en matèria de personal acadèmic li atorguen aquests Estatuts.
 14. Exercir les competències que en matèria de personal d'administració i serveis li atorguen aquests Estatuts.
 15. Adoptar mesures de foment de la mobilitat del professorat i del personal d'administració i serveis.
 16. Conèixer les metodologies i els programes d'avaluació de la Universitat, de les seves estructures i activitats i del seu personal.
 17. Ratificar la formalització i la denúncia dels convenis de col·laboració i intercanvi amb altres universitats i institucions o entitats públiques o privades.
 18. Aprovar el seu reglament d'organització i funcionament i ratificar els dels centres, departaments i instituts universitaris de recerca de la Universitat i d'aquelles altres estructures que es creïn per donar compliment a les finalitats de la Universitat i que es dotin d'un reglament.
 19. Aprovar el nomenament de doctors honoris causa i altres distincions de la Universitat Pompeu Fabra.
 20. Qualsevol altra funció que li atribueixin aquests Estatuts o la legislació vigent.