1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

2. Informe del president

3. Seguiment econòmic i pressupostari

4. Aprovació del Compte General i dels comptes anuals auditats de l'exercici 2018

5. Complements addicionals per mèrits de recerca al professorat contractat de la convocatòria ordinària del 2019

6. Torn obert de paraules

 

Assignació dels Complements addicionals per mèrits de recerca
(Data de publicació dels acords: 12 de novembre del 2019)

S’acorda, per unanimitat, l’assignació de complements addicionals per mèrits de recerca fins el 31 de desembre del 2018, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2019, al professorat contractat que consta en el document que s’adjunta com a annex.