1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

2. Informe del president

3. Seguiment econòmic i pressupostari

3.1.Projecte de pressupost de la UPF per al 2021. Bases d'Execució. Tarifes i preus
3.2.Projecte de pressupost del Consell Social, exercici 2021

4. Proposta de rectificació respecte a la constitució de la spin off LUCID TECHNOLOGIES, S.L.

5. Proposta de participació en la Xarxa universitària internacional The Guild

6. Proposta de participació de la UPF a la Fundació Institut de Salut Global

7. Desafectacions:

7.1. Material científic
7.2. Material informàtic

8. Preus de títols propis:

8.1. Màster en Dret Penal i Ciències Penals (UB-IL3) 
8.2. Diploma d'Especialista en International Studies in an European Context

9. Despesa de caràcter pluriennal: pròrroga per 30 mesos del contracte de serveis de telecomunicacions corporatives, i serveis annexes per a les entitats que integren el grup de compra a la licitació (Expedient del CSUC 18/01)

10. Complements addicionals al personal docent i investigador per mèrits de gestió i de docència

11. Torn obert de paraules

 

 

 

Aprovació de preus de matrícula de títols propis
(Data de publicació dels acords: 19 de gener del 2021)

S’aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector d’11 de desembre del 2020, els preus de matrícula dels títols propis següents:

  • Màster en Dret penal i Ciències Penal –interunivesitari- edicions 22 i 34 (bianual), coordinat per la UCA de Dret, amb una càrrega lectiva de 60 ECTS: 6250 euros.
  • Diploma d’Especialista en International Studies in European Context, 1a. Edició, coordinat per la UCA d’Humanitats, amb una càrrega lectiva de 60 ECTS. Aquest títol no tindrà ingressos, només les despeses d’expedició de títol. El preu és de 0 euros.

Aquest preu de 0 euros s’aplicarà als estudiants no UPF que cursin el programa en el marc de l’acord d’intercanvi entre la Universitat Pompeu Fabra i les altres entitats que hi participen, on els estudiants respectius hauran abonat la matrícula.

Aprovació de despeses pluriennals
(Data de publicació dels acords: 19 de gener del 2021)

S’acorda, per unanimitat, l’autorització de l’expedient de despesa de caràcter pluriennal, període de l’1 de març de 2021 fins al 31 d’agost de 2023, per a la pròrroga de l’expedient de contractació dels serveis de telecomunicacions corporatives i serveis annexos per a les entitats que integren el grup de compra a la licitació, que tramita el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya.

El pressupost que correspon a la UPF, amb un percentatge de finançament respecte al total del 14,28%, queda distribuït per any natural de la manera següent:

Any

Lot

Import sense IVA

IVA

Import amb IVA

Partida

2021

1

      71.747,00 €

   15.066,87 €

     86.813,87 €

222.00

2

    207.417,00 €

   43.557,57 €

   250.974,57 €

213.00

2022

1

      86.097,00 €

   18.080,37 €

   104.177,37 €

222.00

2

    248.901,00 €

   52.269,21 €

   301.170,21 €

213.00

2023

1

       57.398,00 €

   12.053,58 €

     69.451,58 €

222.00

2

   165.934,00 €

   34.846,14 €

   200.780,14 €

213.00

Subtotal anualitats
per lot

1

   215.242,00 €

   45.200,82 €

    260.442,82 €

222.00

2

   622.252,00 €

  130.672,92 €

    752.924,92 €

213.00

Total

   837.494,00 €

  175.873,74 €

 1.013.367,74 €

 

 

 

Les partides on s’imputarà la despesa serien en els respectius lots la 213.00 Maquinària i la 222.00 Serveis de telecomunicacions

Assignació dels complements addicionals per mèrits de docència i de gestió
(Data de publicació dels acords: 19 de gener del 2021)

S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 9 de desembre de 2020, l’assignació dels complements addicionals per mèrits de docència i de gestió al professorat relacionat en els annexos següents:

Annex I: Mèrits de docència fins el 31 de desembre del 2019, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2020, al professorat funcionari i contractat.

Annex II: Mèrits de gestió fins el 31 de desembre del 2019, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2020, al professorat funcionari i contractat.

Assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca
(Data de publicació dels acords: 19 de gener del 2021)

S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 9 de desembre de 2020, l’assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca al personal docent i investigador relacionat en l’annex següent:

Annex III: Mèrits de recerca fins el 31 de desembre del 2019, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2020, al personal docent i investigador funcionari.