1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
 2. Informe de la presidenta
 3. Informe del rector
 4. Informe de la Comissió Acadèmica:
  4.1. Aprovar la modificació de la programació de titulacions oficials per al curs 2022-2023
 5. Informe de la Comissió Econòmica:
  5.1. Seguiment econòmic i pressupostari, exercici 2021
  5.2. Informe dels acords adoptats per la Comissió Econòmica
  5.3. Aprovar la transmissió a la Universitat Pompeu Fabra per part de la Universitat Autònoma de Barcelona de la part indivisa de la llicència d’ús d’ocupació temporal sobre l’edifici Dr. Aiguader del Campus del Mar
 6. Aprovar la designació de representants a comissions i altres òrgans
 7. Aprovar el calendari de sessions, curs 2021-2022
 8. Torn obert de paraules

 

 

Modificació de la programació de titulacions oficials per al curs 2022-2023
(Data de publicació dels acords: 29 de juliol del 2021)

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Acadèmica de data 20 de juliol de 2021, la modificació de la programació de titulacions oficials per al curs 2022-2023, que s’adjunta com a annex 1.

Autorització al rector de la Universitat Pompeu Fabra la realització dels actes necessaris per a l’acceptació de la transmissió a la UPF per part de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la part indivisa de la llicència d’ús d’ocupació temporal conjunta de l’edifici situat al carrer Dr. Aiguader 80
(Data de publicació dels acords: 29 de juliol del 2021)

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 22 de juliol de 2021, autoritzar al rector de la Universitat Pompeu Fabra la realització dels actes necessaris per a l’acceptació de la transmissió a la UPF per part de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la part indivisa de la llicència d’ús d’ocupació temporal conjunta de l’edifici situat al carrer Dr. Aiguader 80, de Barcelona, atorgada a ambdues universitats en data 14 de desembre de 2007

Designació de membres i representants
(Data de publicació dels acords: 29 de juliol del 2021)

-S’aprova, per unanimitat, la designació de la Sra. Margarida Gual Perelló com a representant del Consell Social a la Comissió d’Internacionalització, en substitució de la Sra. Milagros Pérez Oliva, membre de la Comissió de Relacions Internacionals.

-S’aproven, per unanimitat, les renovacions del Sr. Carles Castells Oliveres, del Sr. Salvador Garcia Ruiz, la Sra. Maite Poyos Peralta i la Sra. Mariona Xicoy Cruells, com a representants del Consell Social al Patronat de la Fundació Universitat Pompeu Fabra.

Aprovació del calendari de sessions del Ple per al curs 2021-2022
(Data de publicació dels acords: 29 de juliol del 2021)

S’aprova, per unanimitat, el calendari de sessions del Ple per al curs 2021-2022, que s’adjunta com a annex 2