1. Acta de la sessió anterior

2. Informe de la presidenta

3..Informe del rector

4. Informe de la Comissió Acadèmica:

- Modificació programació universitària, cursos 2019-2020 i 2021-2022

5. Informe de la Comissió Econòmica:

-Seguiment econòmic i pressupostari
-Contractació d’una pòlissa de tresoreria
-Desafectació de fons bibliogràfic
-Acords adoptats

6. Propostes per a la Distinció Jaume Vicens Vives

7. Informació sobre la modificació dels Estatuts de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)

8. Torn obert de paraules

 

 

Modificació de la programació universitària
(Data de publicació dels acords:  6 de maig del 2020)

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Acadèmica de data 21 d’abril de 2020, la modificació de la programació universitària per als cursos 2019-2020 i 2021-2022, que s’adjunta com a annex 1.

Contractació d’una pòlissa de tresoreria
(Data de publicació dels acords:  6 de maig del 2020)

S’acorda, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 28 d’abril del 2020, el següent:

Primer. La contractació d’una pòlissa de tresoreria per import màxim de 5.000.000 € amb venciment a un any, als efectes que sigui presentada al Departament d’Empresa i Coneixement per tal que sigui autoritzada pel Govern de la Generalitat, amb els límits que es detallen a continuació:

- Termini màxim: 1 any

- Interès: el tipus resultant d’acord amb els requisits fixats en el tercer punt de la resolució de 4 de juliol del 2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, publicada en el BOE número 160 de 6 de juliol del 2017, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a operacions d’endeutament.

- Liquidació d’interessos: per vençut

- Comissió d’obertura: sense comissió d’obertura, excepte que considerada conjuntament amb l’interès, no superi el límit fixat pel principi de prudència financera

- Comissió de no disponibilitat: 0,10% anual

Segon. Que arribat el cas s’autoritzi a concertar l’operació afectant l’import liquidat de la matrícula 2020-2021 al retorn de les disposicions efectuades sobre la pòlissa.

 

Desafectació de fons bibliogràfic
(Data de publicació dels acords:  6 de maig del 2020)

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 28 d’abril del 2020, la desafectació de fons bibliogràfic, que s’adjunta com a annex 2.

 

Candidatura per a la concessió de la Distinció Jaume Vicens Vives
(Data de publicació dels acords:  6 de maig del 2020)

S’acorda, per unanimitat, elevar al secretari d’Universitats i Recerca, en relació amb la concessió de la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, la candidatura següent:

Modalitat col·lectiva:

Projecte iGEM (International Genetically Engineered Machine Competition) dels professors Javier Macía Santamaria i Marc Güell Cargol