1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

2. Informe del president

3. Seguiment econòmic i pressupostari

4. Contractació d’una pòlissa de tresoreria

5. Desafectació de fons bibliogràfic

6. Preu dels serveis de suport a la docència que la UPF presti als seus centres adscrits mitjançant el seu mitjà propi SIGMA A.I.E.

7. Modificació de la Relació de Llocs de Treball

8. Torn obert de paraules

 

Aprovació del preu de serveis de suport a la docència als centres adscrits
​​(Data de publicació dels acords: 6 de maig del 2020)

S’acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 21 d’abril del 2020, que el preu dels serveis de suport a la docència que la UPF presti als seus centres adscrits mitjançant el seu mitjà propi SIGMA A.I.E. serà l'equivalent a les tarifes dels serveis que SIGMA AIE presta a la UPF.

Modificació de la Relació de Llocs de Treball 
(Data de publicació dels acords: 6 de maig del 2020)

S’acorda, per unanimitat, la modificació de la Relació de Llocs de Treball, que s’adjunta com a annex 2.