1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
  2. Modificació de la Relació de Llocs de Treball
  3. Torn obert de paraules

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
(Data de publicació dels acords: 22 de juliol del 2022)

S'aprova l'acta de la sessió de 20 de juny del 2022

2. Modificació de la Relació de Llocs de Treball
(Data de publicació dels acords: 22 de juliol del 2022)

S’aprova, per unanimitat, la modificació de la Relació de Llocs de Treball, en els termes previstos en els documents que s’adjunten com a annex 1.