Ratificació de les tarifes del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a l’any 2018

(Data de publicació dels acords: 21 de maig del 2018)

S’acorda, per unanimitat, la ratificació de l’acord de la Comissió Permanent del Ple del 19 de març del 2018, relatiu a la ratificació de les tarifes del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a l’any 2018, en els termes previstos en l’Acord de la Comissió Executiva del CSUC del 23 d’octubre del 2017, que s’adjunta com a annex 1.

Modificació de la programació universitària per als cursos 2018-2019 i 2019-2020
(Data de publicació dels acords: 21 de maig del 2018)

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Acadèmica del 3 de maig del 2018, la modificació de la programació universitària per als cursos 2018-2019 i 2019-2020, que s’adjunta com annex 2.

Desafectació de material informàtic
(Data de publicació dels acords: 21 de maig del 2018)

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 7 de maig del 2018, la desafectació de 20 ordinadors de sobretaula, d’acord amb la documentació que s’adjunta com a annex 3.

Adhesió de la Universitat Pompeu Fabra a la Magna Charta Universitatum
(Data de publicació dels acords: 21 de maig del 2018)

S’aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 19 d’abril del 2018, informar favorablement la proposta d’adhesió de la Universitat Pompeu Fabra a la Magna Charta Universitatum.

Concessió de la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària
(Data de publicació dels acords: 21 de maig del 2018)

S’acorda, per unanimitat, elevar al secretari d’Universitats i Recerca, en relació amb la concessió de la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, la candidatura següent:

Modalitat col·lectiva:

HackLab UPF: una iniciativa per promoure l’aprenentatge informal i interdisciplinari, dels professors de la UPF següents: Josepa Alemany, Encarna Atienza, Xavier Binefa, Pol Capdevila, Alberto Carrió, Mar Carrió, Davinia Hernández-Leo, Verónica Moreno, Carles Roca, Aïda Solé
i Aurelio Ruiz.

1. Acta de la sessió anterior
2. Informe de la presidenta
3. Informe del rector
4. Ratificació de l’acord de la Comissió Permanent del Ple de 19 de març del 2018
5. Informe de la Comissió Acadèmica:
5.1. Proposta de programació universitària per al curs 2019-2020 i de modificació per al curs 2018-2019
6. Informe de la Comissió Econòmica:
6.1. Seguiment econòmic i pressupostari
6.2. Desafectació de material informàtic
6.3. Acords adoptats
7. Proposta d’adhesió de la UPF a la Magna Charta Universitatum
8. Propostes per a la Distinció Jaume Vicens Vives
9. Presentació d’UPF Ventures a càrrec del seu director, Dr. Àlex Casta
10. Torn obert de paraules