Funcions

(article 45 dels Estatuts de la UPF)

Són funcions de Claustre universitari:

a) Elaborar i reformar els Estatuts i vetllar pel seu compliment.
b) Convocar amb caràcter extraordinari eleccions al càrrec de rector, d'acord amb el procediment establert en aquests Estatuts.
c) Conèixer i debatre les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat. 
d) Elegir els membres del Claustre al Consell de Govern.
e) Aprovar, si escau, l'informe anual del rector o rectora, que ha d'incloure un resum de l'activitat docent, de recerca i de gestió desenvolupada al llarg del darrer curs i les línies de planificació del futur. L'informe també ha d'incloure informació sobre l'actuació de les entitats que conformen el Grup UPF. 
f) Aprovar el seu reglament.
g) Debatre aquells assumptes que afectin la comunitat universitària i formular recomanacions, propostes i declaracions institucionals i debatre aquells assumptes que li siguin plantejats pel rector o rectora o pel Consell de Govern. A aquest efecte pot sol·licitar els informes que consideri oportuns als òrgans de la Universitat.
h) Elegir i revocar el síndic o síndica de Greuges i escoltar el seu informe anual.
i) Crear les comissions que consideri oportunes i elegir-ne els membres.
j) Totes les altres funcions que li atribueixin aquests Estatuts.