1. Aprovar els projectes de concert entre la Universitat i les institucions sanitàries.
 2. Aprovar, a proposta del Consell de Govern, les normes que regulin el progrés i la permanència dels estudiants a la Universitat, atenent a les característiques dels diferents estudis, de manera que evitin qualsevol discriminació dels estudiants.
 3. Acordar, a fi de garantir que cap persona no quedi exclosa de la Universitat Pompeu Fabra per raons econòmiques, una política pròpia de la Universitat per tal de concedir beques, ajuts i crèdits per a l'estudi i la recerca, i les corresponents exempcions de preus de la seva competència, d'acord amb els principis de publicitat, concurrència i objectivitat.
 4. Proposar els criteris i els objectius del planejament estratègic de la universitat en l'àmbit acadèmic.
 5. Informar la proposta de creació, modificació, fusió i supressió de centres o estudis, i de la implantació o la supressió d'ensenyaments que condueixen a títols acadèmics oficials, així com dels canvis de denominació, d'ubicació i de destinació d'aquells.
 6. Informar la proposta de creació, modificació, fusió, supressió, adscripció i desadscripció d'instituts universitaris de recerca propis.
 7. Informar la proposta d'adscripció i desadscripció d'un centre per impartir ensenyaments oficials i d'implantació o supressió d'una titulació oficial en aquests centres.
 8. Informar, a proposta del Consell de Govern, la implantació o supressió de títols propis sense validesa oficial.
 9. Informar la proposta de reconeixement de la integració a la Universitat de centres docents d'ensenyament superior com a centres propis perquè puguin impartir títols oficials.
 10. Promoure, en tots els àmbits de la comunitat universitària, la participació dels estudiants en els òrgans de govern de la Universitat i també la divulgació de la seva tasca.
 11. Promoure la col·laboració entre la Universitat i altres entitats públiques o privades, amb la finalitat de completar la formació dels estudiants i dels titulats de la Universitat i de facilitar-ne l'accés al món del treball.
 12. Vetllar per la correcta inserció laboral dels titulats de la Universitat.