1. Acta de la sessió anterior
  2. Informe de la presidenta
  3. Informe del rector
  4. Informe del síndic de Greuges
  5. Informe de la Comissió Econòmica:
  • Seguiment econòmic i pressupostari
  • Projecte de pressupost del Consell Social i de la Universitat, exercici 2019
  • Creació i participació en la spin-off Bioinspired Materials
  • Acords adoptats
  1. Torn obert de paraules

 

 

Aprovació del Pressupost del Consell Social per al 2019
(Data de publicació dels acords: 9 de gener del 2019) 

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica del 18 de desembre del 2018, el Pressupost 2019 del Consell Social, que s’adjunta com a annex 1.

Aprovació del Pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per al 2019
(Data de publicació dels acords: 9 de gener del 2019) 

S’acorda, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 18 de desembre del 2018, l’aprovació del projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per a l’exercici 2019, condicionat a l’evolució dels ingressos i de les despeses i, de manera conjunta, les tarifes de la Universitat per a aquest exercici, que s’adjunten com a annex 2.

Aprovació de la participació de la UPF en Bioinspired Materials, S.L
(Data de publicació dels acords: 9 de gener del 2019) 

S’aproven, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 18 de desembre del 2018, els acords següents:

Primer. Aprovar la participació de la UPF en la constitució d’una empresa de base tecnològica sorgida de la Universitat amb els percentatges de titularitat establerts al punt 4 dels Antecedents, la qual, amb proposta de denominació “Bioinspired Materials, S.L.” tindrà per objecte social la recerca i desenvolupament d’elements biotecnològics per a la producció i comercialització de nous materials aplicats al camp de la construcció i arquitectura. L’esborrany d’Estatuts de la societat s’adjunta com annex 3.

Segon. Aprovar la participació de la Universitat en el capital social de la Societat mitjançant la subscripció de 150 participacions de valor nominal d’un euro (1€), equivalent al 5% del capital social.

Tercer. Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució d’aquests acords.

Designació de membres
(Data de publicació dels acords: 9 de gener del 2019) 

S’aprova, per unanimitat, la designació del professor Ramon Villanova Fortuny, vicerector responsable de la direcció de projectes per a la comunitat universitària, com a membre de la Comissió Econòmica del Consell Social, en substitució del professor Carles Ramió Matas, comissionat per a l’estratègia del Grup UPF.