1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
  2. Informe del president
  3. Seguiment econòmic i pressupostari
  4. Proposta d'incorporació i reconeixement com a spin off de KoA Biotech, S.L.
  5. Tarifes curs 2022-2023:
    - Idiomes UPF
    - Gestió de les pràctiques i la participació a les fires per part de les empreses

   6. Ajut a l'estudi per als estudiants que fan pràctiques, curs 2022-2023

   7. Aprovació del preu de matrícula dels títols propis següents: 

7.1. Màster en Dret Penal i Ciències Penals (2021-2022)

7.2. Màster Internacional en Estudis de Cinema i Audiovisuals (2022-2023)

7.3. Màster en Dret Penal (Talca)

7.4. Diploma de Postgrau en Humanitats i Salut 

7.5. Màster en Terminologia

7.6. Diploma de Postgrau en Terminologia i Necessitats Professionals 

7.7. Curs de Postgrau en Foment de la Terminologia 

8. Proposta d'aprovació del preu de matrícula per als estudiants estrangers no residents que no siguin nacionals d'estats membres de la Unió Europea ni dels estats en els quals sigui aplicable el règim comunitari

9.Torn obert de paraules

 

 

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
(Data de publicació dels acords: 22 de juliol del 2022)

S'aprova l'acta de la sessió de 5 de maig del 2022.

5. Aprovació de tarifes per al curs 2022-2023:
(Data de publicació dels acords: 22 de juliol del 2022)

5.1. S’acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 15 de juny del 2022, l’aprovació de les tarifes i el pla de descomptes del Servei d’Idiomes de la Fundació UPF – Programa d’Ensenyament d’Idiomes (Idiomes UPF) pel curs 2022-2023, que consten com a annex 2 i annex 3.

5.2. S’acorda, per unanimitat, vistes les resolucions del rector de data 15 de juny del 2022, el següent:

Primer. L’aprovació d’un nou sistema de tarificació del Servei de Carreres Professionals de la Fundació UPF a les entitats col·laboradores per a l’organització de les pràctiques per al curs 2022-2023, d’acord amb el document que s’adjunta com a annex 4.

Segon. L’aprovació dels preus cobrats a les entitats col·laboradores en concepte de participació a la Fira d’Ocupació (UPFeina) fixant una tarifa única de 850,00 euros (més IVA) per entitat participant.

Tercer. Que les administracions públiques, entitats del tercer sector, start-ups, spin-offs de la UPF i altres membres del Grup UPF que participin a la Fira d’Ocupació (UPFeina) ho puguin fer de manera gratuïta.

Quart. L’aprovació de la quantia que, en concepte d'ajut a l'estudi, han de percebre els estudiants en pràctiques: 6,30 € l’hora BRUTS (sis euros amb trenta cèntims l’hora) per al curs 2022-2023. A aquest import, les entitats col·laboradores hi han de sumar, si les pràctiques són extracurriculars, els imports a satisfer a la Seguretat Social.

El gerent de la Universitat podrà trametre, d’acord amb l’article 14.1 de la Normativa reguladora de les pràctiques externes per als estudiants de la UPF aprovada per acord del Consell de Govern de 9 de maig del 2012, modificat per acords del Consell de Govern de 18 de juliol del 2012, de 20 de març del 2013, d'1 de juliol del 2015, d'11 d'abril del 2018 i 9 de desembre del 2020, l’autorització al rector o rectora per tal que aquest/a eximeixi, si s’escau, les entitats col·laboradores del pagament de les despeses de gestió i/o de l’ajut a l’estudiant d’acord amb les circumstàncies previstes en l’esmentat article.

 

 7. Aprovació del preu de matrícula de títols propis
(Data de publicació dels acords: 22 de juliol del 2022) 

S’acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 15 de juny del 2022, l’aprovació dels preus de matrícula dels títols propis següents:

− Màster en Dret Penal i Ciències Penals. Edició 23 (anual) i edició 35 (biennal): 6.250 euros. Curs 2021-2022..

− Màster Internacional en Estudis Cinematogràfics i Audiovisuals (IMACS). Edició 11: 3.000 euros. Curs 2022-2023.

− Màster en Dret Penal (UPF- Talca). Edició 14: 7.051,41euros / 6.198.540 pesos xilens. Curs 2022-2023.

− Diploma de Postgrau en Humanitats i Salut. Cultura, Reptes de Salut I Projectes d’Arts in Health. Edició 1: 2.450 euros. Curs 2022-2023.

− Màster en Terminologia. Edició 18: 4.000 euros, el programa sencer, i 4.900 euros, per mòduls. Curs 2022-2023.

− Diploma de Postgrau en Terminologia i Necessitats Professionals. Edició 18: 1.800 euros. Curs 2022-2023.

− Curs de Postgrau en Fonaments de la Terminologia. Edició 18: 900 euros. Curs 2022-2023.

 

8.  Aprovació del preu de matrícula per als estudiants estrangers no residents que no siguin nacionals d'estats membres de la Unió Europea ni dels estats en els quals sigui aplicable el règim comunitari
(Data de publicació dels acords: 22 de juliol del 2022)

S’acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 15 de juny del 2022, de preus dels crèdits del curs 2022-2023 per als estudiants estrangers no residents que no siguin nacionals d'estats membres de la Unió Europea ni dels estats en els quals sigui aplicable el règim comunitari:

 1. Ensenyaments de grau

 

Coeficient d’estructura docent dels ensenyaments de grau

Preu del crèdit

Coeficient d’estructura docent A

110,99€

Coeficient d’estructura docent B

139,32€

 

2. Ensenyaments de màster universitari: mantenir per al curs 2022-2023 el mateix preu del curs 2020-2021 i 2021-2022 (93,5€/crèdit).

Es procedirà a la publicació dels preus dels crèdits amb una anotació que estan “pendents d’aprovació per part del Govern de la Generalitat de Catalunya”, fins que aquesta sigui efectiva.