1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

2. Informe del president

3. Seguiment econòmic i pressupostari

4. Proposta d’autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal:

4.1. Arrendament sense opció de compra d'una infraestructura hiperconvergent per virtualitzar servidors, en modalitat de pagament per ús, amb instal.lació, configuració i manteniment, per a la Universitat Pompeu Fabra.
4.2. Contractació d’accés a la base de dades especialitzada de préstec interbibliotecari RapidLL.
4.3.Encàrrec a SIGMA Gestión Universitaria, AIE, per a l'execució del projecte NDSIGMA

5. Proposta d’aprovació de preus i tarifes any 2022:

5.1. Campus Junior
5.2. Serveis científico-tècnics conjunts UPF-CRG
5.3. Reciprocitat en l'aplicació dels preus públics als estudiants del programa de doble grau en Dret (UPF- King's College London)

6. Proposta d’aprovació d’una modificació de la RLT

7. Torn obert de paraules

 

Aprovació de despeses de caràcter pluriennal
(Data de publicació dels acords: 9 de març del 2022)

S’acorda, per unanimitat, l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal de la UPF en la contractació de l’arrendament sense opció de compra d’una infraestructura hiperconvergent per virtualitzar servidors, en modalitat de pagament per ús, amb instal·lació, configuració i manteniment, per a la Universitat Pompeu Fabra, per al període 2022-2024 i amb els imports i anualitats següents:

Any

Import sense IVA

IVA

Import amb IVA

Partida

2022

47.664,43 €

10.009,53 €

57.673,96 €

201.30

2023

71.496,65 €

15.014,30 €

86.510,95 €

201.30

2024

71.496,65 €

15.014,30 €

86.510,95 €

201.30

Total

190.657,73 €

40.038,12 €

230.695,86 €

 

 

S’acorda, per unanimitat, l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal de la UPF en la contractació d’accés a la base de dades especialitzada de préstec interbibliotecari RapidLL per al període 2022-2024 i amb els imports i anualitats següents:

Any

Concepte

Import sense IVA

IVA

Import amb IVA

Partida

2022

Implementació

3.886,00 €

816,06 €

4.702,06 €

227.62

2022

Suscripció

5.606,65 €

1.177,40 €

6.784,05 €

201.30

2023

Suscripció

5.606,65 €

1.177,40 €

6.784,05 €

201.30

2024

Suscripció

5.606,65 €

1.177,40 €

6.784,05 €

201.30

Total

20.705,95 €

4.348,26 €

25.054,21 €

 

 

S’acorda, per unanimitat, l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal de la UPF en lcom a mitjà propi de la Universitat Pompeu Fabra, per a l'execució del projecte Noves funcionalitats i modernització de la solució de gestió acadèmica i de la investigació de SIGMA Gestión Universitaria AIE (MP) (NDSIGMA), finançat pel Reial decret 641/2021, de 27 de juliol, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a universitats públiques espanyoles per a la modernització i digitalització del sistema universitari espanyol en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea “NEXTGENERATIONEU”, per al període 2021-2022 i amb els imports i anualitats següents:

Anualitat

Import sense IVA

Clau econòmica

2022

241.954,70 €

227.64

2023

242.973,91 €

227.64

Total

484.928,61 €

227.64

 

S’acorda, per unanimitat, l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal de la UPF per al pagament de la col·laboració en els premis d’Assaig Eugeni Trías coorganitzats amb Edicions Galàxia Gutemberg i UPF (CEFET), durant els anys 2022, 2023 i 2024 i amb els imports i anualitats màxims següents:

Anualitat

Import sense IVA

Partida

2022

5.000 €

489.91

2023

5.000 €

489.91

2024

5.000 €

489.91

 

Aprovació dels preus dels cursos del Capus Júnior
(Data de publicació dels acords: 9 de març del 2022)

S’acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 14 de febrer de 2022, l’aprovació dels preus dels cursos del Campus Júnior 2022, condicionada a la presentació, per part dels seus responsables, d’un breu informe sobre l’evolució de l’activitat i els resultats, amb els imports següents:

  • 110,00 euros: inscripció general
  • 120,00 euros: inscripció a cursos en què s’utilitza material de laboratori o altre tipus de material


​Aprovació de les tarifes de serveis cientifico-tècnics UPF-CRG
(Data de publicació dels acords: 9 de març del 2022)
S’acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 18 de febrer del 2022, l’aprovació de les tarifes de serveis científico-tècnics conjunts UPF-Centre de Regulació Genòmica (CRG) per a l’any 2022, en els termes previstos en el document que s’adjunta com a annex 1, condicionada a la presentació d’un breu informe d’evolució de l’activitat i els resultats.

 

Preus públics de matrícula aplicables a estudiants de països de la UE o assimilats als estudiants del Regne Unit
(Data de publicació dels acords: 9 de març del 2022)

S’acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 2 de març de 2022, mantenir els preus públics de matrícula aplicables a estudiants de països de la UE o assimilats als estudiants del Regne Unit de la 2a, la 3a i la 4a promocions del “Anglo-Spanish program” que s’incorporaran a la docència de la UPF el setembre de 2022, 2023 i 2024 respectivament, sempre que el King’s College London mantingui el tractament favorable als estudiants del programa procedents de la UE i/o de tercers països.

 

Modificació de la Relació de Llocs de Treball
(Data de publicació dels acords: 9 de març del 2022)
S’aprova, per unanimitat, la modificació de la Relació de Llocs de Treball i la despesa que comporta, en els termes previstos en els documents que s’adjunten com a annex 2.