1. Presentació de “La Ciutadella del Coneixement”, a càrrec de Francesc Subirada, coordinador del projecte

2. Acta de la sessió anterior

3. Informe de la presidenta

4. Informe del rector

5. Informe de la Comissió Econòmica:

-  Seguiment econòmic i pressupostari
- Creació de la spin-off MIWENDO SOLUTIONS S.L
- Acords adoptats

6. Torn obert de paraules

 

 

Participació de la Universitat Pomepu Fabra en la Young European research Universities Network YERUN AISBL
(Data de publicació dels acords: 25 de juny del 2019)

S’aprova, per unanimitat, la ratificació de l’acord de la Comissió Permanent del Ple de 3 de juny del 2019, relatiu a la constitució de Young European research Universities Network YERUN AISBL com a associació internacional sense ànim de lucre, en els termes següents:

Primer. Aprovar la participació de la UPF, juntament amb 17 universitats europees de perfil jove i dinàmic, en la constitució d’una associació internacional sense ànim de lucre sota la legislació belga, la qual, amb proposta de denominació Young European Research Universities Network (YERUN AISBL) tindrà per objecte social enfortir i desenvolupar la cooperació en les àrees de recerca, de docència i de servei a la societat entre un grup d’universitats europees joves i posicionades als rànquings internacionals, de manera equitativa i per al seu benefici comú. L’esborrany d’Estatuts de l’associació s’adjunta com a annex 1.

Segon. Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució d’aquests acords.

Participació de la Universitat Pomepu Fabra en Miwendo Solutions, S.L
(Data de publicació dels acords: 25 de juny del 2019)

Primer. Aprovar la participació de la UPF en la constitució d'una empresa de base tecnològica sorgida de la Universitat amb els percentatges de titularitat establerts al punt 4 dels Antecedents, la qual, amb proposta de denominació Miwendo Solutions, S.L. tindrà per objecte social desenvolupar, fabricar i comercialitzar solucions basades en l'ús de les ones electromagnètiques en el rang de les microones amb finalitat diagnòstica i/o de tractament. L'esborrany d'Estatuts de la societat s'adjunta com a annex 2.

Segon. Aprovar la participació de la Universitat en el capital social de la Societat mitjançant la subscripció de 18.934 participacions de valor nominal 189,34€, equivalent al 6,31125% del capital social.

Tercer. Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l'execució d'aquests acords.