Secretaria General

Gerència

Gabinet del Rectorat

Àrea Econòmica

Àrea de Persones i Desenvolupament Organitzatiu

Àrea de Recerca, Transferència del Coneixement i Innovació

Àrea de Docència

Àrea de Tecnologia i Recursos d'Informació

Àrea de Projectes Transversals i de Comunitat Universitària

Direccions de campus