Modificació de la programació universitària per al curs 2018-2019
(Data de publicació dels acords: 21 d'agost del 2018)

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Acadèmica del 10 de juliol del 2018, la modificació de la programació universitària per als cursos 2018-2019, que s’adjunta com annex 1.

Creació del centre interuniversitari “Center for Cybersecurity Research of Catalonia” (CYBERCAT)
(Data de publicació dels acords: 21 d'agost del 2018)

S’aprova, per unanimitat, vist l’acord de de la Comissió Econòmica de data 12 de juliol del 2018, l’informe favorable sobre la creació del centre interuniversitari “Center for Cybersecurity Research of Catalonia” (CYBERCAT), integrat per la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Lleida, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, que es regirà pel conveni que s’adjunta com a annex 2 .

Adhesió a l’associació SICELE (Sistema Internacional de certificación del Español como lengua extranjera)
(Data de publicació dels acords: 21 d'agost del 2018)

S’aprova, per unanimitat, vist l’acord de la Comissió Econòmica de data 12 de juliol del 2018, l’adhesió a l’associació SICELE (Sistema Internacional de certificación del Español como lengua extranjera) i acceptar els estatuts que regeixen el funcionament d’aquesta associació, que consten com a annex 3 i la resta de documents incorporats al seu Acte fundacional, en particular, el Procediment de nomenament dels vocals del Consell i dels membres de la Comissió Acadèmica, el Reglament de l’Assemblea i la quota ordinària per a l’any 2018 per import de 1.000 €.

Modificació de la denominació l’Escola Superior de Comerç
(Data de publicació dels acords: 21 d'agost del 2018)

S’aprova, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 13 de desembre del 2017, l’informe favorable del Ple sobre la modificació de la denominació del centre d’ensenyament superior adscrit a la Universitat Pompeu Fabra “Escola Superior de Comerç Internacional” per “Barcelona School of International Studies.

Designació de membres
(Data de publicació dels acords: 21 d'agost del 2018)

1. S’aprova, per unanimitat, la designació del senyor César Molins Bartra com a representant del Consell Social al Consell d’Estudis de la Fundació Institut d’Educació Contínua, en substitució del senyor Carles Castells Oliveres.

2. S’aprova, per unanimitat, que el senyor Jordi Marín Puigpelat, membre del Consell Social, representi aquest òrgan en la seva col·laboració amb l'UPF Ventures i la transferència de coneixement i tecnologia de la Universitat.

Així mateix, les dietes derivades d’aquest encàrrec seran assimilades a les de president de Comissió.

Aprovació del Calendari de Sessions del Ple per al curs 2018-2019
(Data de publicació dels acords: 21 d'agost del 2018)

S’aprova, per unanimitat, el calendari de sessions del Ple per al curs 2018-2019, que s’adjunta com a annex 4 .

 

1. Acta de la sessió anterior
2. Informe de la presidenta
3. Informe del rector
4. Temes de l’àmbit de la Comissió Acadèmica:
4.1. Modificació de la programació universitària, cursos 2018-2019
5. Temes de l’àmbit de la Comissió Econòmica:
5.1. Seguiment econòmic i pressupostari
5.2. Creació del centre interuniversitari “Center for Cybersecurity Research of Catalonia” (CYBERCAT)
5.3. Adhesió a l’associació SICELE (Sistema internacional de certificación del español como lengua extranjera)
5.4. Acords adoptats
6. Modificació de la denominació del centre docent d’ensenyament superior adscrit Escola Superior de Comerç Internacional
7. Encàrrecs de representació
8. Calendari de sessions, curs 2018-2019
9. Torn obert de paraules